úterý 17. dubna 2018

Co vše se schovává pod pojmem zaměstnanecké benefity?


Pojem zaměstnanecké benefity se obecně používá pro výhody, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci mimo mzdu. Tyto výhody mohou být peněžní i nepeněžní povahy. Z hlediska zdanění zde může nastat několik variant:
 1. Podléhá dani a pojistnému u zaměstnance, pro zaměstnavatele jde o daňově neuznatelný výdaj. Jde o nejméně výhodnou variantu s vyšším zdaněním než v případě mzdy. Vzhledem k nevýhodnosti takovýchto benefitů se jimi nebudeme dále zabývat.
 2. Podléhá dani a pojistnému u zaměstnance, pro zaměstnavatele jde o daňově uznatelný výdaj. Je to shodný režim, v jakém se daní mzda, proto poskytování takovýchto benefitů není z daňového hlediska, navíc vzhledem k vyšší administrativní náročnosti pro zaměstnavatele a nižší flexibilitě příjmu pro zaměstnance, příliš výhodné. Patří sem většina účelových peněžních plnění nebo např. poskytnutí služebního automobilu i pro soukromé účely.
 3. Benefit je pro zaměstnance osvobozený od daně a pojistného, pro zaměstnavatele je výdaj daňově neuznatelný. Přestože pro zaměstnavatele je výdaj z hlediska daně z příjmu neúčinný, je poskytování těchto benefitů výhodné, neboť celkové ušetřené náklady na daně a pojistné u zaměstnance jsou zde vyšší než zvýšená daň z příjmu zaměstnavatele.
 4. Benefit je pro zaměstnance daňově osvobozený, pro zaměstnavatele je výdaj daňově uznatelný. Tato kombinace je z daňového pohledu nejvýhodnější.
 5. Bez vlivu na zdanění (benefity nezvyšující peněžní ani nepeněžní příjem zaměstnance jako pružná pracovní doba, možnost práce z domova apod.).

Srovnání celkové částky hrazené zaměstnavatelem (právnickou osobou) na zvýšení čistého příjmu zaměstnance o 1 000 Kč při užití různých typů benefitů:
 1. Benefit podléhá dani a pojistnému u zaměstnance, pro zaměstnavatele jde o daňově neuznatelný výdaj – 1 851 Kč.
 2. Benefit podléhá dani a pojistnému u zaměstnance, pro zaměstnavatele jde o daňově uznatelný výdaj – 1 576 Kč.
 3. Benefit je pro zaměstnance osvobozený od daně a pojistného, pro zaměstnavatele je výdaj daňově neuznatelný – 1 000 Kč.
 4. Benefit je pro zaměstnance osvobozený, pro zaměstnavatele je výdaj daňově uznatelný – 810 Kč.
Z výše uvedeného je patrné, že rozdíly ve zdanění jsou výrazné.
Nejprve se budeme věnovat nejvýhodnější skupině benefitů, tedy těm, které jsou daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele a osvobozeným příjmem zaměstnance.


Stravenky

Sem patří stravenky, ale jen v přesně vymezené výši. Tato výše je dána jednak maximálním podílem z ceny jedné stravenky – 55 % – a dále absolutní výší – 70 % ze stravného pro tuzemskou cestu v délce 5–12 hodin. Pro rok 2018 je maximální výše daňově uznatelného příspěvku zaměstnavatele 65 Kč. Maximální daňové úspory lze tedy dosáhnout se stravenkou v hodnotě 118 Kč. Pokud zaměstnavatel poskytuje stravenku v nižší výši, např. 60 Kč, je zde daňově uznatelný náklad max. 33 Kč apod. Hodnota stravenky nad tento limit je buď nedaňovým nákladem zaměstnavatele (a osvobozeným příjmem zaměstnance), nebo se sráží zaměstnanci ze mzdy. Zaměstnavatel smí stravenku zaměstnanci poskytnout pouze za odpracovaný den (min. 3 hodiny – ne tedy dovolená, nemoc, neplacené volno...) a pouze jednu stravenku denně.


Životní a penzijní pojištění

Dalším benefitem výhodným z daňového hlediska je příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na životní pojištění nebo penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření. Zde v posledních letech vícekrát došlo ke zvýšení maximální osvobozené výše příspěvku pro zaměstnance na aktuální částku pro rok 2018 – 50 000 Kč za rok. Tento limit je společný pro životní pojištění i penzijní připojištění a příspěvky lze libovolně kombinovat do celkové výše 50 000 Kč ročně, např. 50 000 Kč na penzijní připojištění nebo 20 000 Kč na životní pojištění a 30 000 Kč na penzijní připojištění apod. Podmínkou v obou případech je, aby plnění bylo sjednáno ve prospěch zaměstnance (v případě jeho úmrtí ve prospěch jiné osoby než zaměstnavatele) a jeho výplata proběhne nejdříve za 60 měsíců po uzavření smlouvy a zároveň nejdříve v 60 letech zaměstnance. Smlouva rovněž nesmí umožňovat předčasné výběry. Smlouvu uzavírá zaměstnanec a při jejím uzavření nebo při změně nahlásí pojišťovně, že zaměstnavatel mu bude platit příspěvky. V případě, že celkové příspěvky zaměstnavatele na oba typy pojištění převýší 50 000 Kč ročně, je nutné příspěvek překračující limit zaměstnanci dodanit a odvést z něj zdravotní a sociální pojištění, tedy zdanění je stejné jako u mzdy. U příspěvků zaměstnavatele není již nárok na státní příspěvek u penzijního připojištění ani na snížení daňového základu u zaměstnance.


Vzdělání

Dalším daňově výhodným benefitem jsou různé formy vzdělávání zaměstnanců. Podmínkou je, aby vzdělávání souviselo s prací, kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává. Řada znalostí je potřebná pro téměř jakoukoli profesi, obecně uznatelné tedy jsou jazykové kurzy, práce s počítačem, ekonomické kurzy apod. a dále samozřejmě odborné kurzy pro konkrétní profese. Oproti předchozím dvěma benefitům (které byly primárně určeny pouze zaměstnanci a není zde přímá vazba s činností zaměstnavatele) jde v tomto případě o výdaj přímo související s činností zaměstnavatele, není zde tedy určen pevný maximální limit, ale platí obecný postup pro výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Druhá nejvýhodnější skupina benefitů
Dále se budeme zabývat druhou z daňového hlediska nejvýhodnější skupinou benefitů, tedy těmi benefity, které jsou osvobozeným příjmem zaměstnance a nedaňovým nákladem zaměstnavatele.

Mezi nejtypičtější benefity tohoto typu patří příspěvky na kulturu, sport, vzdělávání, rekreaci nebo zdravotní péči pro zaměstnance, případně i pro jejich rodinné příslušníky. Může jít např. o vstupenky do kina, divadla, knihovny, na koncerty, výstavy, sportovní či vzdělávací kurzy, vstupy do sportovních areálů, příspěvek na dovolenou či letní tábor, lékařská prohlídka apod. Podmínkou je, aby toto plnění bylo nepeněžní (tj. hrazené vždy přímo zaměstnavatelem poskytovateli, nikoli placené zaměstnancem a zpětně proplacené zaměstnanci zaměstnavatelem). V případě příspěvku na rekreaci je limit 20 000 Kč ročně. V ostatních případech není pevně stanovena maximální výše příspěvku, výši příspěvku by však měl být vždy schopen zaměstnavatel ekonomicky odůvodnit.

Příklad:
Srovnání celkových nákladů firmy při poskytnutí benefitu na rekreaci zaměstnance 20 000 Kč se situací, kdy firma poskytne zaměstnanci o 20 000 Kč vyšší čistou mzdu (předpoklad: zaměstnanec i zaměstnavatel se nachází v pásmu, kdy již ze všech příjmů platí daň).
a) Při poskytnutí nepeněžního příspěvku na rekreaci je celkový náklad firmy 20 000 Kč – pouze částka vyplacená cestovní kanceláři, bez vlivu na zdanění.
b) Při navýšení mzdy o 20 000 Kč čistého je superhrubá mzda zaměstnance vyšší o 38 900 Kč a daňová úspora zaměstnavatele je 19 % z 38 900 Kč, tj. 7 400 Kč, celkový náklad je v tomto případě tedy 31 500 Kč.

Podmínky
Ve většině případů je podmínkou, aby šlo o službu, nikoli o zboží. Nově ale patří do této kategorie i dva typy zboží – jednak jde o zboží zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení a zdravotnické prostředky na lékařský předpis – typicky jde o různé poukázky do lékáren. Druhým typem zboží, které lze nově zaměstnancům v tomto režimu poskytnout, jsou knihy (včetně obrázkových knih pro děti), kde reklama nepřekračuje 50 % plochy.
V případě vzdělávání a knih mohou nastat dva různé daňové režimy – může jít i o daňový náklad, pokud vzdělávání či knihu zaměstnanec využije pro svou práci pro zaměstnavatele, tj. pokud tím splňuje podmínky nákladu pro dosažení, zajištění a udržení příjmu (viz předchozí článek o benefitech). Nedaňové jsou příspěvky na vzdělávání nesouvisející s prací zaměstnance (např. účetní si udělá na náklady zaměstnavatele fotografický kurz) a dále vzdělávání rodinných příslušníků (zaměstnavatel proplatí výuku angličtiny dítěti zaměstnance). V případě knih jsou daňově uznatelné odborné knihy související s činností zaměstnavatele (prací zaměstnance), které zůstávají majetkem zaměstnavatele.
Daňově uznatelné pro zaměstnavatele jsou také některé příspěvky na zdravotní péči, pokud splňují podmínky základní preventivní péče.

Dále sem patří opět stravenky, a to ta část, která není placena zaměstnancem a zároveň nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost u zaměstnavatele. Jde tedy o případy, kdy zaměstnavatel přispívá zaměstnanci více než 55 % z hodnoty stravenky nebo více než 65 Kč (pro rok 2018). Např. pokud je hodnota stravenky 80 Kč a zaměstnavatel přispívá 60 Kč, je 44 Kč daňový náklad (55 % z 80 Kč) a 16 Kč nedaňový náklad (60 Kč – 44 Kč).

Mezi nedaňové benefity pro zaměstnavatele patří také případné další jídlo poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnancům na pracovišti nebo v rámci závodního stravování a dále nealkoholické nápoje poskytované zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, vyjma neperlivé pitné vody.
Neperlivá pitná voda má specifické postavení, je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele a pro zaměstnance zůstává osvobozený nepeněžní příjem.


pátek 6. dubna 2018

Nové UOL Revue je na světě!


Co v aktuálním čísle najdete?
 • Duhopisy UOL
 • Co vše se schovává pod pojmem zaměstnanecké benefity?
 • Soutěž: Malovaná křížovka

 https://www.uol.cz/uol-revue
neděle 11. března 2018

Vyúčtování daní u zaměstnanců


Po skončení roku si zaměstnanci můžou skrz posledního zaměstnavatele vyúčtovat odvedenou daň za předešlý rok.

O roční zúčtování daně mohou žádat zaměstnanci, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání.
 
Co musí poplatník udělat, aby se u něho mohlo roční zúčtování provést?

 • Do 15.2.2018 požádat svého posledního plátce
 • do 15.2.2018 předložit potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozích plátců mzdy

Od základu daně se odečtou nezdanitelné částky ze základu daně, kterými jsou:

 • úhrnná hodnota darů, která přesáhne 2% základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč
 • odpočet úroků z úvěrů na bytové potřeby Maximální částka uplatnitelných úvěrů je Kč 300.000,-
 • penzijní připojištění – maximálně lze odečíst příspěvek ve výši Kč 24.000,-
 • soukromě životní pojištění – maximální částka činí Kč 24.000,-
 • zaplacené členské příspěvky – do výše 1,5% zdanitelných příjmů, maximálně však do výše Kč 3.000,-
 • odečet úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Od vypočtené daně sa odečtou slevy na dani:

 • základní sleva na poplatníka
 • na druhého z manželů, pokud jeho příjem nepřesáhl v roce Kč 68.000
 • na invaliditu 1. nebo 2. stupně
 • na invaliditu 3. stupně
 • na průkaz ZTP/P
 • na studium
 • sleva za umístění dítěte (školkovné) – až do výše minimální mzdy

U zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na dítě se pokračuje ve výpočtu porovnáním nároku na daňové zvýhodnění se slevami na dani a daňovými bonusy

Je-li přeplatek na dani vyšší než Kč 50,- vrací se poplatníkovi


Kdy nelze provést roční zúčtování daní ve mzdě?

 • U poplatníka, který obdržel po 31.1.2017 příjmy ze závislé činnosti, které se vztahují k příjmům zúčtovaným v jeho prospěch v předchozích letech
 • u poplatníka, u kterého musí být uplatněno solidární zvýšení daně, tj jeho roční příjmy jsou vyšší než Kč 1.355.136,-
 • u poplatníka, který poskytl dar do jiného státu EU
 • u poplatníka, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění za soukromého životního pojištění
 • u poplatníka, který má ostatní příjmy vyšší než Kč 6.000,-(podle §7 až §10)
 • u poplatníka, který pobíral mzdu od více plátců současně
 • u poplatníka – daňového rezidenta – členského státu EU, který chce uplatnit slevu na manželku, dítě...

pátek 5. ledna 2018

Nové UOL Revue je na světě!

UOL Revue ZIMA 2017/2018
- Novinky v daních a mzdách pro rok 2018
- Daňová brnkačka pro muzikanty, 2.část
- Mini seriál o podnikání, 2. díl
- Soutěž: Sudoku


https://www.uol.cz/uol-revue


středa 27. prosince 2017

Změny v nastavení mezd a daní 2018

 • Mění se výše měsíční minimální mzdy. Od 1. 1. 2018 je nově stanovena ve výši 12 200 Kč. Hodinová minimální mzda je stanovena na 73,20 Kč.
 • V nemocenském pojištění se zavádí nová dávka – Otcovská poporodní péče. Tatínkové ji můžou uplatnit kdykoliv v období 6 týdnů od narození dítěte. Délka čerpání je jeden týden. „Otcovskou“ lze začít čerpat od 1. 2. 2018. Tatínek si nástup na „otcovskou“ určuje sám. Žádost na předepsaném formuláři předkládá správě sociálního zabezpečení prostřednictvím svého zaměstnavatele.


 • Zvyšuje se daňové zvýhodnění na první dítě o 150 Kč měsíčně, nově je sleva na první dítě 1 267 Kč.
 • Zvyšuje se částka rodičovského příspěvku u vícerčat z původních 220 000 Kč na 330 000 Kč. O čerpání zvýšené částky je nutné si požádat.
 • S účinností od 29. 7. 2017 už není dohoda o provedení práce nekolidujícím zaměstnáním. Pro DPP s dřívějším datem uzavření platilo přechodné období po dobu 3 měsíců. To znamená, že pokud někdo pobírá příjem na základě dohody o provedení práce, úřad práce takového uchazeče vyřadí z evidence uchazečů o zaměstnání. Za nekolidující zaměstnání se nadále považuje příjem ze zaměstnání a DPČ. Limitem je výše příjmu – do poloviny minimální mzdy.
 • Zřídila se elektronická evidence náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Evidenci vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dodavatelé po úhradě faktury vkládají údaje o platbě do této evidence, a to ve lhůtě do 30 dní od úhrady faktury. Elektronická evidence je platná za plnění po celý rok 2017. Pokud dodavatel údaj nevloží, nebude si odběratel moci částku pro účely náhradního plnění započítat. Vložené údaje budou volně přístupné a je vhodné, aby si odběratelé data zkontrolovali.
 • U OSVČ se sníží maximální částky uplatňované procentem z příjmů. Nové limity:
  z příjmů ze zemědělské výroby – 80 %, max. 800 000 Kč
  z příjmů ze živnosti – 60 %, max. 600 000 Kč
  z jiných příjmů ze samostatné činnosti – 40 %, max. 400 000 Kč
  z příjmů z nájmu obchodního majetku – 30 %, max. 300 000 Kč
 • U OSVČ je nově možné uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti v případě uplatnění výdajů paušálem.
 • Existuje nový typ zaměstnaneckého benefitu – příspěvek na tištěné knihy.
 • Změní se posouzení nároku na daňový bonus na dítě – nově se započítávají pouze příjmy ze závislé činnosti a ze živnosti.
 • Zvýší se částky daňového zvýhodnění na děti: 
        1. dítě: 15 204 Kč/rok
        2. dítě: 19 404 Kč/rok
        3. a další dítě: 24 204  Kč/rok
 
 • Srážková daň bude upravena na 15 % u příjmů ze zaměstnání malého rozsahu do 2 500 Kč/měsíc.
 • Budou stanoveny nové minimální částky na sociální a zdravotní pojištění:      sociální pojištění, hlavní činnost: 2 189 Kč zdravotní pojištění: 2 024 Kč.