pátek 19. srpna 2016

Jak se vyhnout problematickému zaměstnanci a jak se s ním vypořádat

 

 Z hlediska Zákoníku práce je vztah zaměstnavatele a zaměstnance nerovným vztahem založeným na vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Z tohoto titulu se snaží zákon více chránit zaměstnance, který má z hlediska ukončení pracovního poměru a odchodu ze zaměstnání mnohem větší volnost než zaměstnavatel.

Prevence

Určitě nejjednodušším řešením, jak se vyhnout problémům, je prevence. Zaměstnavatel by proto měl věnovat velkou pozornost již výběrovému řízení. V rámci výběrového řízení by měl prověřit profesní a osobní kvality uchazeče o zaměstnání. Neměl by podceňovat prvotní informace – měl by vyžadovat pracovní posudky od předchozích zaměstnavatelů a ověřovat získané reference. Zdrojem informací bývají i osobní a profesní sociální sítě.

Zkušební doba

Další možností, jak prověřit zaměstnance a jeho pracovní schopnosti, je zkušební doba. Zkušební dobu je nutné sjednat nejpozději v den nástupu a musí být sjednána písemně. Maximální rozsah zkušební doby jsou tři měsíce, u vedoucích zaměstnanců šest měsíců.

Pracovní poměr

V případě, že si zaměstnavatel není jistý, bývá výhodné využít možnost sjednat pracovní poměr na dobu určitou. Maximální rozsah takového pracovního poměru jsou tři roky. Zopakovat pracovní poměr na dobu určitou smí zaměstnavatel ještě dvakrát. Pracovní poměr na dobu určitou skončí sjednaným dnem.

Písemné upozornění

V případě, že je zaměstnavatel s pracovním výkonem zaměstnance nespokojený, případně dojde k porušení pracovních povinností, je důležité vždy zaměstnance o této skutečnosti informovat. Vytýkací dopisy se rozlišují do dvou velkých skupin – zaměstnavatel není spokojen s pracovními výsledky, anebo dojde k porušení pracovních povinností. Písemné upozornění se doručuje do vlastních rukou zaměstnance.
V případě neuspokojivých pracovních výsledků je důležitá dostatečně určitá specifikace nedostatků. Zaměstnavatel poskytne v takovém případě přiměřenou dobu k nápravě. Výpověď může zaměstnavatel dát ve lhůtě dvanácti měsíců od upozornění.

Důvody k ukončení pracovního poměru

Když dojde k porušení pracovních povinností, je také důležitá jejich specifikace.
V případě porušení povinností se neurčuje lhůta na nápravu. Zaměstnance je důležité upozornit na možnost výpovědi v době šesti měsíců od doručení výtky. V případě porušení povinností se zkoumá také míra zavinění.
Písemným upozorněním na nedostatky si zaměstnavatel zvětšuje prostor při ukončování pracovního poměru. Zaměstnavatel totiž na rozdíl od zaměstnance smí dát výpověď pouze ze zákonem určených důvodů. K takovým výpovědním důvodům právě patří § 52 f) výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky a § 52 g) výpověď pro porušení povinností.
Důležité u takového ukončení pracovního poměru je opakované porušení pracovních povinností a opakované upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky.


středa 10. srpna 2016

Nové UOL Revue je na světě!

Nové UOL Revue je na světě!V novém čísle našeho časopisu UOL Revue se např. dozvíte:

- Jak se vyhnout problematickému zaměstnanci?
- Přečtěte si rozhovor s Janou Trnovskou,
zákaznicí UOL
- Důležité informace o EET (Elektronická Evidence Tržeb)
...a nebo o našem stěhování a nových lidech v UOL


středa 8. června 2016

Obrat pro účely DPH


V rámci přibližování jednotlivých aspektů daňové problematiky našim čtenářům se tentokrát budeme věnovat tématu, které sice spadá do oblasti daně z přidané hodnoty, ale bude zajímat především ty, kteří ještě plátci DPH nejsou. Téměř každý rok se zvažuje, zda se výše obratu pro povinnou registraci k DPH nebude měnit (pro rok 2016 zůstává limit 1 milion Kč). Ale co se vlastně do tohoto obratu počítá?

Definice
Zákon o DPH definuje obrat jako souhrn úhrad, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění – dodání zboží a poskytnutí služeb s místem plnění v tuzemsku, jde-li o plnění zdanitelná, plnění osvobozená s nárokem na odpočet a některé typy plnění osvobozených bez nároku na odpočet.

Co se do obratu nezahrnuje
Zákon výslovně uvádí, že do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.
Co se dále do obratu nezahrnuje, je již třeba vyvodit přímo z definice. Důležité je, co znamená místo plnění v tuzemsku. Je třeba vždy vycházet ze zákona, kde je místo plnění u daného typu dodání zboží či poskytnutí služby. Přestože dodání zboží a služeb zahraničnímu plátci se fakturuje obojí bez DPH, místo plnění je definováno rozdílně. Dodání zboží do jiného členského státu či vývoz zboží má místo plnění v tuzemsku (a je osvobozené bez nároku na odpočet), a tedy se do obratu počítá, naopak služby v režimu reverse charge se do obratu nezapočítávají, neboť místo plnění je v místě sídla příjemce.
Zde je na místě poznámka, že řada transakcí se zahraničím vede k okamžité povinnosti neplátce se registrovat jako identifikovaná osoba, bez ohledu na objem těchto transakcí či obrat.
Do obratu se rovněž nezahrnují některé typy osvobozených plnění bez nároku na odpočet, a to například výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc, provozování loterií.

Do obratu se počítají
Naopak se do obratu počítají tato osvobozená plnění bez nároku na odpočet – finanční a penzijní činnosti, pojišťovací služby, dodání a nájem nemovitých věcí, pokud nejde o příležitostně uskutečňované vedlejší činnosti.

Upozornění
Je nutné připomenout, že pro posouzení překročení obratu pro povinnou registraci, je důležitý obrat vždy za 12 po sobě jdoucích měsíců, nikoli za kalendářní rok.
V případě nejasností doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem.

úterý 9. února 2016

Jaké nás čekají změny ve mzdách pro rok 2016?


Připravili jsme pro vás přehled aktuálních změn mezd, které se týkají nastávajícího roku 2016. Věříme, že vás tento stručný seznam změn lehce provede začátkem nového roku.


pondělí 1. února 2016

Nepřehlédněte! Kontrolní hlášení


Ještě jednou se vracíme k opravdu žhavému tématu, které nyní hýbe naším daňovým světem. Jedná se o kontrolní hlášení, které budeme podávat po 1. 1. 2016.

Kdo a kdy podává?

Kontrolní hlášení podávají pouze plátci.
Plátce právnická osoba, vždy za kalendářní měsíc bez ohledu na své zdaňovací období, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.
Plátce fyzická osoba podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tedy měsíční plátci měsíčně, čtvrtletní plátci čtvrtletně).

POZOR na vysoké sankce!!!

U kontrolního hlášení neplatí tzv. „toleranční bezsankční lhůta 5 dnů“ (pokuta za pozdní podání daňového přiznání k DPH se počítá až od 6. pracovního dne). U kontrolního hlášení platí konečná lhůta do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (resp. následující pracovní den, pokud připadne na sobotu, neděli nebo svátek).
Pokuta za pozdní podání řádného kontrolního hlášení bez výzvy správce daně: 1 000 Kč
Pokuta za pozdní podání řádného kontrolního hlášení po výzvě správce daně k podání: 10 000 Kč
Další pokuty jsou stanoveny v rozmezí 30 000–50 000 Kč (možno až 500 000 Kč za maření správy daní neplněním povinností).


V případě pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v kontrolním hlášení správce daně vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil. Lhůta na opravu činí 5 kalendářních dnů od oznámení!!!


Jakým způsobem? 

Je předepsána povinná elektronická forma podání daňového přiznání k DPH, kontrolního i souhrnného hlášení pro všechny právnické i fyzické osoby.


Žádost:

Chtěli bychom vás, naši milí klienti, požádat, abyste nám pomohli bojovat s touto novinkou a dodávali nám doklady průběžně, pravidelně a včas do 17. dne následujícího měsíce.