neděle 9. října 2016

Elektronická evidence tržeb - EETEvidence tržeb (ET), označovaná též jako elektronická evidence tržeb (EET) je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

EET se bude týkat jak právnických, tak i fyzických osob za splnění podmínek.

Zákon definuje tzv. „rozhodný příjem“, tj. takový příjem, který bude podléhat elektronické evidenci.
U fyzických osob to budou příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (nebude se tedy vztahovat na pronájem dle § 9 a ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů).
U právnických osob se bude jednat o příjmy z činnosti právnické osoby s výjimkami.

Elektronická evidence tržeb se bude týkat plateb v hotovosti, kartou, šekem, směnkou, jinou formou „elektronických peněz“ (například žetony nahrazujícími peníze), bitcoiny či „náhražkami peněz“ (například stravenkami, dárkovými poukazy).

Režim elektronické evidence tržeb bude zaváděn postupně v několika fázích:

1. fáze od 1. 12. 2016: poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb
2. fáze od 1. 3. 2017: velkoobchod a maloobchod
3. fáze od 1. 3. 2018: ostatní zákonem stanovené druhy výrob a poskytovaných služeb, doprava, zemědělství, nezávislá povolání
4. fáze od 1. 6. 2018: zbylé tržby

Povinnosti, které vznikají podnikateli v souvislosti se zavedením EET


1. Registrace – do systému a podání žádosti u správce daně o tzv. autentizační údaje. Na základě této registrace obdrží podnikatel certifikát. Systém pro tuto registraci má být spuštěn 1. 9. 2016.

2. Plnění oznamovací povinnosti, která se týká oznámení o provozovnách (včetně údajů o internetových stránkách, na kterých je nabízeno zboží nebo služby), ve kterých se provádí činnost, ze které plynou evidované tržby.

3. Plnění informační povinnosti – na místě, kde se uskutečňují evidované tržby, musí být umístěno informační oznámení: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.“

Spolu se zákonem o evidenci tržeb byly přijaty také novely dvou zákonů – zákona o DPH a zákona o daních z příjmů:

  • Pouze pro fyzické osoby bude nová sleva na dani z příjmů až 5 000 Kč, a to pouze za období, kdy poplatník poprvé zaeviduje tržby podle zákona o ET.
  • Osvobození příjmů z tzv. účtenkové loterie pro fyzické i právnické osoby.
  • Zavádí se snížená sazba DPH 15 % u stravovacích služeb, a to od 1. 12. 2016.

Sankce

Do 500 000 Kč za nezasílání údajů o tržbách datovou zprávou, nevystavení účtenky.
Do 50 000 Kč například za neumístění informačního oznámení.
Zákazník nemá povinnost převzít vystavenou účtenku a zákazník nikdy nepodléhá žádné sankci.

pátek 19. srpna 2016

Jak se vyhnout problematickému zaměstnanci a jak se s ním vypořádat

 

 

Z hlediska Zákoníku práce je vztah zaměstnavatele a zaměstnance nerovným vztahem založeným na vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Z tohoto titulu se snaží zákon více chránit zaměstnance, který má z hlediska ukončení pracovního poměru a odchodu ze zaměstnání mnohem větší volnost než zaměstnavatel.

Prevence

Určitě nejjednodušším řešením, jak se vyhnout problémům, je prevence. Zaměstnavatel by proto měl věnovat velkou pozornost již výběrovému řízení. V rámci výběrového řízení by měl prověřit profesní a osobní kvality uchazeče o zaměstnání. Neměl by podceňovat prvotní informace – měl by vyžadovat pracovní posudky od předchozích zaměstnavatelů a ověřovat získané reference. Zdrojem informací bývají i osobní a profesní sociální sítě.

Zkušební doba

Další možností, jak prověřit zaměstnance a jeho pracovní schopnosti, je zkušební doba. Zkušební dobu je nutné sjednat nejpozději v den nástupu a musí být sjednána písemně. Maximální rozsah zkušební doby jsou tři měsíce, u vedoucích zaměstnanců šest měsíců.

Pracovní poměr

V případě, že si zaměstnavatel není jistý, bývá výhodné využít možnost sjednat pracovní poměr na dobu určitou. Maximální rozsah takového pracovního poměru jsou tři roky. Zopakovat pracovní poměr na dobu určitou smí zaměstnavatel ještě dvakrát. Pracovní poměr na dobu určitou skončí sjednaným dnem.

Písemné upozornění

V případě, že je zaměstnavatel s pracovním výkonem zaměstnance nespokojený, případně dojde k porušení pracovních povinností, je důležité vždy zaměstnance o této skutečnosti informovat. Vytýkací dopisy se rozlišují do dvou velkých skupin – zaměstnavatel není spokojen s pracovními výsledky, anebo dojde k porušení pracovních povinností. Písemné upozornění se doručuje do vlastních rukou zaměstnance.
V případě neuspokojivých pracovních výsledků je důležitá dostatečně určitá specifikace nedostatků. Zaměstnavatel poskytne v takovém případě přiměřenou dobu k nápravě. Výpověď může zaměstnavatel dát ve lhůtě dvanácti měsíců od upozornění.

Důvody k ukončení pracovního poměru

Když dojde k porušení pracovních povinností, je také důležitá jejich specifikace.
V případě porušení povinností se neurčuje lhůta na nápravu. Zaměstnance je důležité upozornit na možnost výpovědi v době šesti měsíců od doručení výtky. V případě porušení povinností se zkoumá také míra zavinění.
Písemným upozorněním na nedostatky si zaměstnavatel zvětšuje prostor při ukončování pracovního poměru. Zaměstnavatel totiž na rozdíl od zaměstnance smí dát výpověď pouze ze zákonem určených důvodů. K takovým výpovědním důvodům právě patří § 52 f) výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky a § 52 g) výpověď pro porušení povinností.
Důležité u takového ukončení pracovního poměru je opakované porušení pracovních povinností a opakované upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky.


středa 10. srpna 2016

Nové UOL Revue je na světě!

Nové UOL Revue je na světě!V novém čísle našeho časopisu UOL Revue se např. dozvíte:

- Jak se vyhnout problematickému zaměstnanci?
- Přečtěte si rozhovor s Janou Trnovskou,
zákaznicí UOL
- Důležité informace o EET (Elektronická Evidence Tržeb)
...a nebo o našem stěhování a nových lidech v UOL


středa 8. června 2016

Obrat pro účely DPH


V rámci přibližování jednotlivých aspektů daňové problematiky našim čtenářům se tentokrát budeme věnovat tématu, které sice spadá do oblasti daně z přidané hodnoty, ale bude zajímat především ty, kteří ještě plátci DPH nejsou. Téměř každý rok se zvažuje, zda se výše obratu pro povinnou registraci k DPH nebude měnit (pro rok 2016 zůstává limit 1 milion Kč). Ale co se vlastně do tohoto obratu počítá?

Definice
Zákon o DPH definuje obrat jako souhrn úhrad, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění – dodání zboží a poskytnutí služeb s místem plnění v tuzemsku, jde-li o plnění zdanitelná, plnění osvobozená s nárokem na odpočet a některé typy plnění osvobozených bez nároku na odpočet.

Co se do obratu nezahrnuje
Zákon výslovně uvádí, že do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.
Co se dále do obratu nezahrnuje, je již třeba vyvodit přímo z definice. Důležité je, co znamená místo plnění v tuzemsku. Je třeba vždy vycházet ze zákona, kde je místo plnění u daného typu dodání zboží či poskytnutí služby. Přestože dodání zboží a služeb zahraničnímu plátci se fakturuje obojí bez DPH, místo plnění je definováno rozdílně. Dodání zboží do jiného členského státu či vývoz zboží má místo plnění v tuzemsku (a je osvobozené bez nároku na odpočet), a tedy se do obratu počítá, naopak služby v režimu reverse charge se do obratu nezapočítávají, neboť místo plnění je v místě sídla příjemce.
Zde je na místě poznámka, že řada transakcí se zahraničím vede k okamžité povinnosti neplátce se registrovat jako identifikovaná osoba, bez ohledu na objem těchto transakcí či obrat.
Do obratu se rovněž nezahrnují některé typy osvobozených plnění bez nároku na odpočet, a to například výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc, provozování loterií.

Do obratu se počítají
Naopak se do obratu počítají tato osvobozená plnění bez nároku na odpočet – finanční a penzijní činnosti, pojišťovací služby, dodání a nájem nemovitých věcí, pokud nejde o příležitostně uskutečňované vedlejší činnosti.

Upozornění
Je nutné připomenout, že pro posouzení překročení obratu pro povinnou registraci, je důležitý obrat vždy za 12 po sobě jdoucích měsíců, nikoli za kalendářní rok.
V případě nejasností doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem.

úterý 9. února 2016

Jaké nás čekají změny ve mzdách pro rok 2016?


Připravili jsme pro vás přehled aktuálních změn mezd, které se týkají nastávajícího roku 2016. Věříme, že vás tento stručný seznam změn lehce provede začátkem nového roku.