čtvrtek 17. ledna 2019

Autorské honoráře


Víte, jak naložit s autorskými honoráři za příspěvky do masmédií? Tady je náš krátký návod.

Z pohledu plátce příjmu - tedy firmy

a) samostatným základem daně je autorský honorář za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu, televize do částky 10.000,-/měsíc. Tyto honoráře (vyplacené českým rezidentům) se daní srážkou u zdroje ve výši 15% z hrubé částky honoráře, tj. když autor dostane 850 Kč, firma odvede 150 Kč FU - honorář činí 1000 Kč hrubého.
Pokud autor dostane 1000 Kč čistého, činí daň 176 Kč (nikoli 150) a celý honorář 1176 Kč.
Platí se na stejný účet jako srážková daň z mezd, podílu na zisku atd. a také se společně přiznává. Do vyúčtování srážkové daně připraveného od mzdové účetní je třeba doplnit.
b) samostatným základem daně nejsou autorské honoráře nad 10.000 Kč měsíčně a autorské honoráře jiné než za příspěvky do masmédií - daní si autor sám


Z pohledu autora

Honoráře za příspěvky do masmédii zdaněné srážkovou daní se již dále nedaní daní z příjmu. Srážkovou daň ani nelze zúčtovat a "dostat zpět" jako u daně z dohod o provedení práce.
Pozor: Honoráře jsou ale předmětem DPH, počítají se do obratu.

sobota 5. ledna 2019

Nové sazby cestovních náhrad a zahraničního stravného pro rok 2019

Sazby tuzemského stravného pro zaměstnavatele v podnikatelské sféře.


82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
*z maximální hodnoty stravného u pracovní cesty trvající 5-12 hodin tj. z 97,- Kč se odvozuje "daňově nejvýhodnější" hodnota stravenky 123,- Kč

sazba základní náhrady z používání silničních motorových vozidel
jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč

průměrná cena pohonných hmot
33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
33,60 Kč u motorové nafty.

zahraniční stravné
např. vybíráme
35 EUR Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko
40 EUR Polsko, Maďarsko
45 EUR Rusko, Ukrajina, Rakousko, Německo
55 USD USA

pátek 4. ledna 2019

Změny v platbách záloh na pojistné OSVČ

Od 1.1.2019 jsou nové minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění u OSVČ.

Sociální pojištění: částka 2.388,- Kč
Nová výše zálohy na sociální pojištění se musí platit nejpozději od měsíce, ve kterém je podán Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018. 

U nově vzniklých OSVČ se hradí nové vyšší zálohy ihned od nového roku.

Splatnost záloh dle nových pravidel na daný měsíc je v daném měsíci (dříve bylo do 20.dne následujícího měsíce), např. záloha za leden musí být uhrazena do konce ledna.

Zdravotní pojištění: částka 2.208,- Kč
Zvýšené zálohy se musí platit už od začátku roku, tedy už od ledna 2019.


Splatnost záloh je do 8.dne následujícího měsíce, např. záloha ze leden 2019 je splatná nejpozději do 8.2.2019.

neděle 30. prosince 2018

Nové UOL Revue je na světě!

Nové UOL Revue je na světě!
co v něm najdete?

  • Změny v platbách sociálního pojištění u OSVČ
  • Úvod do cenotvorby
  • Rozhovor s Hanou Valáškovou
A mnoho dalšího :-)

středa 26. prosince 2018

Daň z nemovitých věcí

Již za pár dní začíná nový rok 2019 a s ním nové daňové povinnosti. Daní, kterou je třeba přiznat na daný rok hned na začátku roku, konkrétně již do 31.1.2019, je daň z nemovitostí. Právě teď je tedy vhodná chvíle se zamyslet, jestli povinnost podat daňové přiznání v lednu 2019 netýká i Vás či Vaší obchodní korporace.
Důvodem pro vznik platby této daně je již samotná existence nemovité věci, nemusí s ní být nijak nakládáno. Daň se skládá ze dvou samostatných daní, které jsou ale přiznávány a placeny najednou – daň z pozemků a daň ze staveb.
Poplatníkem daně je v naprosté většině případů vlastník, u pozemků zatížených právem stavby stavebník, v některých vzácných případech také např. uživatel, nájemce či pachtýř. V případě spoluvlastnictví nemovitosti více osobami může přiznávat a platit jen jeden spoluvlastník za všechny, nebo každý za svůj podíl. Pokud některý ze spoluvlastníků podá přiznání v řádném termínu do konce ledna jen na svůj podíl, musí tak učinit všichni spoluvlastníci.

Místní příslušnost daně závisí na adrese nemovitosti, nikoli na adrese vlastníka. Obec, kde se nemovitost nachází, má také poměrně velkou volnost ve stanovení sazby daně, kterou může upravovat řadou koeficientů. Základní sazby daně dle typů nemovitostí uvádí zákon a obec si může v určitém rozsahu volit koeficient. Z toho důvodu je velmi těžké určit přibližnou výši daně bez všech informací, dvě zdánlivě obdobné nemovitosti mohou mít značně rozdílnou povinnost. U běžných nemovitostí k bydlení se částka pohybuje obvykle v rozmezí několika set, max. několika tisíc korun, u rozsáhlých podnikatelských komplexů se může daň vyšplhat i na statisíce či výše.

Nemovitosti v obchodním majetku jsou vždy vykazovány jako nemovitosti k podnikání, výjimkou jsou pouze byty, stavby k bydlení a nebytové jednotky sloužící jako garáže, pokud nejsou užívány k podnikání. V případě, že jsou tyto jednotky a stavby užívány k podnikání (např. v bytě je kancelář), daní se rovněž jako nemovitosti k podnikání. Zde někdy může dojít ke sporu ve výkladu, co znamená užití k podnikání.

Daň se platí každý rok do konce května, pokud je roční povinnost vyšší než 5000 Kč, potom se platí ve dvou stejných splátkách – do konce května a do konce listopadu. Vlastník platí daň vždy daný rok za ty nemovitosti, které vlastní k 1.1. daného roku (rozhodující jsou právní účinky vkladu do katastru), ke změnám během roku se nepřihlíží, budou v platbě zohledněny až v dalším roce. Za nemovitost pořízenou 2018 tedy vlastník platí poprvé za rok 2019, a to do 31.5.2019. Kdo nemovitost ve stejném roce koupí i prodá, za ni neplatí vůbec.

Přestože splatnost daně je až v květnu, přiznání musí být podáno již do 31. ledna běžného roku, výjimkou jsou změny s právními účinky v běžném roce zapsané do katastru v následujícím roce, kde je lhůta delší. Přiznání se nepodává každoročně, ale jen tehdy, pokud proběhla změna povinnosti z důvodu věcných změn (nikoli změn sazby daně). V dalších letech již FÚ vyměří dle přiznaných údajů z minulých období. Zpravidla v rámci vyměření rozesílá finanční úřad složenky s údaji k platbě, není to však jeho povinnost. 
 

Kdo má tedy povinnost podat daňové přiznání v lednu 2019?

- Ten, kdo zakoupil (zdědil, získal darem...) v roce 2018 novou nemovitost;
- ten, kdo prodal (daroval) v roce 2018 nemovitost a zároveň vlastní ve stejném kraji další nemovitost; v případě změn v rámci spoluvlastnictví je nutné přiznání podávat jen v případech, kdy osoba, která přiznávala daň dosud již žádný podíl na nemovitosti nevlastní;
- ten, kdo provedl v roce 2018 změny na své nemovitosti – především v průběhu stavby (stavební povolení, zahájení výstavby, kolaudace stavby...);
- ten, kdo provedl v roce 2018 změnu ve způsobu užití nemovitosti – např. začal danou nemovitost užívat k podnikání, pronajal ji podnikateli (a tato skutečnost je platná i k 1.1.2019);
- a v některých dalších případech.
Naopak není třeba přiznání podávat jen proto, že se změnily koeficienty ovlivňující výši daně, tam stačí změnit výši platby.
Je důležité si uvědomit, že ne všechny skutečnosti, které zakládají povinnost podat daňové přiznání, nejsou zapsány v katastru nemovitostí. V případě nejasností, zda je nutné přiznání podávat, doporučujeme konzultovat danou situaci s daňovým poradcem. V případě zájmu o zpracování přiznání daňovým poradcem, je vhodné ho kontaktovat hned začátkem ledna.