středa 11. ledna 2012

Nemocenské pojištění v roce 2012

V kolotoči různých legislativních změn se ocitl i zákon č. 187/2006 sb. o nemocenském pojištění. Novelou se do zákona dostal rozšířený okruh osob, které se nemocenského pojištění účastní. Nově se zde kupříkladu objevují jednatelé a členové kolektivních orgánů právnických osob (předseda představenstva či jeho členové, atd.) Budou pro ně platit stejné podmínky jako pro zaměstnance v pracovním poměru. Změny se týkají také důchodového pojištění, mění se i vyměřovací základy a sazby.

Detailnější informace jsou pro klienty UOL k dispozici v zákaznickém extranetu.

pondělí 9. ledna 2012

Novelizace obchodního zákoníku

S prvním lednem nového roku vstupuje v platnost novela obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 sb.). Změn je oproti starému znění celá řada, od problematiky zápisu sídla do obchodního rejstříku až po souběh funkcí. Zcela novými částmi jsou §75aa, který by měl zjednodušit likvidaci nekontaktních společností a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který taxativně vypočítává možné postihy za trestnou činnost. Zákon o trestní odpovědnosti PO se vztahuje i na trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 trestního zákoníku, bude tedy otázkou praxe, zda nové nařízení donutí právnické osoby zveřejňovat účetní závěrku ve Sbírce listin obchodního rejstříku.

Od 1. 1. 2012 obchodní zákoník v § 37 odst. 2 stále stanovuje při zápisu sídla doložit právní důvod užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo místo podnikání; nově je však doplněno, že podnikatel je povinen mít právní důvod užívání těchto prostor po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsané v obchodním rejstříku jako jeho sídlo nebo místo podnikání. Drobným administrativním zjednodušením od 1. 1. 2012 je to, že je vypuštěn požadavek doložení právního důvodu užívání prostor, pokud je tento důvod zjistitelný z informačních systémů veřejné správy. Umístí-li tedy právnická osoba sídlo např. do budovy, kterou vlastní, a vlastnictví je zapsáno v katastru nemovitostí, není důvod, aby dokládala právní důvod užívání. Novinkou je, že prohlášení vlastníka o právním důvodu užívání nesmí být starší než tři měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

Ve věci zveřejňovaných údajů z obchodního rejstříku (veřejně dostupných přes webové stránky portal.justice.cz) je důležitou změnou, že od 1. 1. 2012 nebude rodné číslo fyzické osoby zveřejňovaným údajem (§ 28 odst. 2 obch. zák.). Nadále se však bude zapisovat do vnitřní části informačního systému obchodního rejstříku. Nadále bude možné zveřejňovat rodná čísla ve Sbírce listin ( jako součásti zakládaných listin) a bude tak na podnikatelích, zda údaje do Sbírky listin uloží i s rodnými čísly nebo bez nich. Protože u fyzických osob nepodnikatelů (např. společníků s. r. o.) není jméno, příjmení a bydliště dostatečným identifikátorem, bude od 1. 1. 2012 nově zapisováno (a zveřejňováno) datum narození.

pondělí 2. ledna 2012

S novým rokem v novém kabátě

S radostí vám oznamujeme, že UOL se od 1. ledna pyšní novým logem a atraktivním grafickým manuálem. Spolu se zcela novými internetovými stránkami tak budeme postupně měnit i barvy. Věříme, že se vám naše nová, moderní podoba bude líbit a že pro vás bude tato změna jen příjemná.

neděle 1. ledna 2012

Rok 2012 a změny v zákonech

Od 1.1.2012 dochází v oblasti daňové a pracovní legislativy k několika změnám, o kterých bychom vás rádi informovali.

Mezi ty hlavní patří změna výše snížené sazby DPH z 10% na 14% a v oblasti zaměstnanosti pak výrazné přitvrzení postihů nelegálního zaměstnávání a tzv. švarcsystému. U dohody o provedení práce došlo k mírnému pokroku vpřed, když se zvětšil rozsah možného časového přídělu ze 150 hodin na dvojnásobek. Novým limitem pro platbu sociálního a zdravotního pojištění z dohod o provedení práce je odměna ve výši nad 10 000 korun.

Detailnější informace jsou pro klienty UOL k dispozici v zákaznickém extranetu.