pondělí 9. ledna 2012

Novelizace obchodního zákoníku

S prvním lednem nového roku vstupuje v platnost novela obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 sb.). Změn je oproti starému znění celá řada, od problematiky zápisu sídla do obchodního rejstříku až po souběh funkcí. Zcela novými částmi jsou §75aa, který by měl zjednodušit likvidaci nekontaktních společností a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který taxativně vypočítává možné postihy za trestnou činnost. Zákon o trestní odpovědnosti PO se vztahuje i na trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 trestního zákoníku, bude tedy otázkou praxe, zda nové nařízení donutí právnické osoby zveřejňovat účetní závěrku ve Sbírce listin obchodního rejstříku.

Od 1. 1. 2012 obchodní zákoník v § 37 odst. 2 stále stanovuje při zápisu sídla doložit právní důvod užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo místo podnikání; nově je však doplněno, že podnikatel je povinen mít právní důvod užívání těchto prostor po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsané v obchodním rejstříku jako jeho sídlo nebo místo podnikání. Drobným administrativním zjednodušením od 1. 1. 2012 je to, že je vypuštěn požadavek doložení právního důvodu užívání prostor, pokud je tento důvod zjistitelný z informačních systémů veřejné správy. Umístí-li tedy právnická osoba sídlo např. do budovy, kterou vlastní, a vlastnictví je zapsáno v katastru nemovitostí, není důvod, aby dokládala právní důvod užívání. Novinkou je, že prohlášení vlastníka o právním důvodu užívání nesmí být starší než tři měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

Ve věci zveřejňovaných údajů z obchodního rejstříku (veřejně dostupných přes webové stránky portal.justice.cz) je důležitou změnou, že od 1. 1. 2012 nebude rodné číslo fyzické osoby zveřejňovaným údajem (§ 28 odst. 2 obch. zák.). Nadále se však bude zapisovat do vnitřní části informačního systému obchodního rejstříku. Nadále bude možné zveřejňovat rodná čísla ve Sbírce listin ( jako součásti zakládaných listin) a bude tak na podnikatelích, zda údaje do Sbírky listin uloží i s rodnými čísly nebo bez nich. Protože u fyzických osob nepodnikatelů (např. společníků s. r. o.) není jméno, příjmení a bydliště dostatečným identifikátorem, bude od 1. 1. 2012 nově zapisováno (a zveřejňováno) datum narození.