pátek 10. února 2012

Nové cestovní náhrady

V důsledku novoroční změny zákoníku práce došlo také k několika zásadním změnám ve stanovení daňově účinných cestovních náhrad a to jak pro tuzemské, tak pro zahraniční služební cesty. V roce 2011 zákoník práce umožňoval zaměstnavateli krátit stravné, pokud bylo zaměstnanci poskytnuto bezplatně jídlo typu snídaně, oběda či večeře. S novým rokem však legislativa krácení stravného přímo nařizuje. Pokud se stravné u zaměstnance nezkrátí, bude nekrácená část podléhat dani i odvodům pojistného.

Detailnější informace jsou pro klienty UOL k dispozici v zákaznickém extranetu.

čtvrtek 9. února 2012

Jaké jsou změny v legislativě od nového roku?


Od 1. 1. 2012 došlo v oblasti daňové a pracovní legislativy k několika změnám, o kterých bychom vás rádi informovali.

1. Změny v oblasti DPH
Změna snížené sazby DPH z 10 % na 14 %
Pokud byla na zdanitelné plnění ve snížené sazbě DPH uskutečněné a vyúčtované v roce 2012 poskytnuta v roce 2011 záloha, potom sazbě 14 % podléhá pouze doplatek fakturované částky.
Příklad
Celková cena plnění je sjednána na 250 000  včetně DPH. V roce 2011 byla přijata záloha ve výši 110 000 Kč. Ze zálohy v roce 2010 je odvedeno DPH 10 % (ZD je 100 000, DPH 10 000), tedy 10 000 Kč. Doplatek v roce 2012 je 140 000 Kč, z toho je DPH 14 % (ZD je 122 807, DPH 17 193 Kč), tedy 17 193 Kč. Celkově je odvedeno 27 193 Kč.
Od roku 2013 je v zákoně plánováno zavedení jediné sazby DPH ve výši 17,5 %.
Skonta a bonusyopravný daňový doklad
Povinné náležitosti opravného daňového dokladu v případě skont a bonusů, které se vztahují k většímu množství zdanitelných plnění (např. bonus za celkový obrat se vztahuje ke všem fakturám za období), byly poněkud uvolněny. Vazba na jednotlivé doklady nemusí být přímo v daňovém dokladu, ale musí být jednoznačně a dohledatelně zajištěna (např. seznam faktur v příloze). Pokud byly faktury v cizí měně, kromě možnosti, že u každé opravované faktury využijeme její kurz, je možno použít kurz prvního pracovního dne daného roku. I nadále musí být na každém opravném daňovém dokladu uveden důvod opravy.
Přenesená daňová povinnost
Od 1. 1. 2012 budou stavební práce fakturovány mezi dvěma plátci v režimu tzv. přenesené daňové povinnosti. To znamená, že dodavatel bude fakturovat bez DPH a DPH přizná (a současně i nárokuje) odběratel.
Tento režim se netýká fakturace neplátcům, tam bude i nadále dodavatel fakturovat s DPH.
Na vystaveném dokladu za stavební práce je třeba uvést, že podle § 92a zákona 235/2004 Sb., jde o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti a že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
U záloh na stavební práce zaplacených v roce 2011 a vyúčtovaných v roce 2012 se bude postupovat podobně jako při změně sazby DPH, viz výše.

2. Změny v dohodách o provedení práce
U dohody o provedení práce došlo k mírnému pokroku vpřed, když se zvětšil rozsah možného časového přídělu ze 150 hodin na dvojnásobek.
Novým limitem pro platbu sociálního a zdravotního pojištění je odměna ve výši nad 10 000 Kč.
3. Novelizace obchodního zákoníku
S prvním lednem nového roku vstupuje v platnost novela obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 sb.). Změn je oproti starému znění celá řada, od problematiky zápisu sídla do obchodního rejstříku po souběh funkcí. Zcela novými částmi jsou § 75aa, který by měl zjednodušit likvidaci nekontaktních společností a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který taxativně vypočítává možné postihy za trestnou činnost. Zákon o trestní odpovědnosti PO se vztahuje i na trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 trestního zákoníku. Bude tedy otázkou praxe, zda nové nařízení donutí právnické osoby zveřejňovat účetní závěrku ve Sbírce listin obchodního rejstříku.
Od 1. 1. 2012 obchodní zákoník v § 37 odst. 2 stále stanovuje právnické osobě při zápisu sídla doložit právní důvod užívání prostor, do nichž umístila sídlo nebo místo podnikání; nově je však doplněno, že podnikatel je povinen mít právní důvod užívání těchto prostor po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsané v obchodním rejstříku jako jeho sídlo nebo místo podnikání. Drobným administrativním zjednodušením od 1. 1. 2012 je to, že je vypuštěn požadavek doložení právního důvodu užívání prostor, pokud je tento důvod zjistitelný z informačních systémů veřejné správy. Umístí-li tedy právnická osoba sídlo např. do budovy, kterou vlastní, a vlastnictví je zapsáno v katastru nemovitostí, není důvod, aby dokládala právní důvod užívání. Novinkou je, že prohlášení vlastníka o právním důvodu užívání nesmí být starší než tři měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.
4. Nemocenské pojištění v roce 2012
V kolotoči různých legislativních změn se ocitl i zákon č. 187/2006 sb. o nemocenském pojištění. Novelou se do zákona dostal rozšířený okruh osob, které se nemocenského pojištění účastní. Nově se zde kupříkladu objevují jednatelé a členové kolektivních orgánů právnických osob (předseda představenstva či jeho členové, atd.) Budou pro platit stejné podmínky jako pro zaměstnance v pracovním poměru. Změny se týkají také důchodového pojištění, mění se i vyměřovací základy a sazby.
5. Nové cestovní náhrady
V důsledku novoroční změny zákoníku práce došlo také k několika zásadním změnám ve stanovení daňově účinných cestovních náhrad a to jak pro tuzemské, tak pro zahraniční služební cesty.
V roce 2011 zákoník práce umožňoval zaměstnavateli krátit stravné, pokud bylo zaměstnanci poskytnuto bezplatně jídlo typu snídaně, oběda či večeře. S novým rokem však legislativa krácení stravného přímo nařizuje. Pokud se stravné u zaměstnance nezkrátí, bude nekrácená část podléhat dani i odvodům pojistného.