středa 5. září 2012

Přenesená daňová povinnost u stavebních a montážních prací

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti nová úprava režimu přenesení daňové povinnosti k DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Ač by se mohlo zdát, že tato novinka ovlivní pouze malé množství plátců DPH, kteří se zabývají specificky poskytováním stavebních prací, opak je pravdou. V delším časovém horizontu se s tímto systémem setká téměř každý plátce. Změna ovlivňuje nejen vykazování a placení daně z přidané hodnoty těch, kteří takovou službu sami poskytují, ale i jejích příjemců. Nějakou drobnou stavební či montážní práci obvykle přijme téměř každá firma, stačí oprava omítky v kanceláři, oprava podlahy nebo třeba oprava elektroinstalace.

Přenesená daňová povinnost (dále jen PDP) je jakousi vnitrostátní obdobou systému reverse-charge, který jsme již od našeho vstupu do EU zvyklí používat v obchodních vztazích se zahraničními partnery, tedy osobami, registrovanými k platbě DPH v jiných členských státech. PDP znamená, že při poskytnutí stavebních a montážních pracích (podle Klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy 41 až 43) se mezi plátci fakturuje bez DPH. Povinnost daň přiznat a odvést se tak přenáší z dodavatele na odběratele stavebních a montážních prací.
Pro přehlednost uveďme příklad:
V roce 2011 firma A poskytla firmě B omítkářské práce v základní sazbě DPH za 100 tis Kč + DPH. Obě firmy jsou plátci DPH.
Firma A vystavila fakturu, znějící na částku 100 tisíc korun plus 20 tisíc korun DPH, k úhradě tedy celkem 120 tisíc Kč.
Firma A ve svém daňovém přiznání přizná a odvede DPH ve výši 20 tisíc Kč, její čistý zisk je tedy 100 tisíc Kč. Firma B zaplatí firmě A 120 tisíc Kč, ve svém daňovém přiznání k DPH uplatní nárok na odpočet 20 tisíc Kč a ten je jí následně (pokud nejsou žádná jiná zdanitelná plnění) vrácen. Její čistý náklad je 100 tisíc Kč.
V roce 2012 bude situace vypadat následovně:
Faktura firmy A bude znít na částku 100 tisíc Kč s poznámkou, že jde o plnění v režimu PDP, s odkazem na příslušný paragraf (§92e) a na sazbu daně, které plnění podléhá (tj. snížená nebo základní).
Firma A ve svém daňovém přiznání k DPH přizná poskytnutí stavebních prací ve výši 100 tisíc Kč a toto plnění – s uvedením DIČ odběratele – uvede i ve speciální záznamní povinnosti, kterou také posílá na FÚ (termín podání je stejný jako u daňového přiznání). Na FÚ neodvádí firma A nic.
Firma B v daňovém přiznání k DPH přizná přijetí stavebních prací ve výši 100 tisíc Kč a toto plnění – s uvedením DIČ dodavatele – uvede i ve speciální záznamní povinnosti, kterou také posílá na FÚ (termín podání opět stejný jako u daňového přiznání). Na FÚ firma B nic nenárokuje.

Režim PDP tedy zjednodušuje obchodní styk v tom smyslu, že má nižší nároky na pohyb peněz. Na straně druhé ale přidává další administrativní povinnosti a poskytuje FÚ poměrně detailní přehled o tom kdo, komu a za kolik poskytuje stavební a montážní práce.
Je třeba zdůraznit několik faktů:
  • Plátce je výraz pro osobu registrovanou k DPH v ČR, PDP se tedy týká pouze dodávek mezi subjekty, registrovanými k DPH v ČR, nikoli v jiných státech EU
  • Na obou stranách obchodního vztahu jsou plátci, tj. jakmile plátce fakturuje neplátci, použije klasický režim a faktura obsahuje i DPH

Největší problémem pro praxi je prozatím velmi nejasná definice a legislativní vymezení pojmu „stavební a montážní práce“. V současné době existuje již několik soupisů jednotlivých plnění (lze je nalézt na níže uvedených internetových adresách), která jsou považována za plnění, podléhající (nebo naopak nepodléhající) PDP. Bohužel se již našly rozpory i mezi těmito informacemi, jistota tedy neexistuje. V daňové oblasti to bohužel není ojedinělým jevem.

Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ:
Na stránce jsou v dolní části také uvedeny tabulky se seznamy jednotlivých plnění.

Klasifikace CZ-CPA:


Paušální výdaje na dopravu – shrnutí a příklady

Paušální výdaje na dopravu upravuje §24/2 zákona o dani z příjmu, jsou stanoveny na částku 5 tisíc korun měsíčně. Pro účely daně z příjmu nemusí být vedena kniha jízd (pro DPH však ano, na což je potřeba dát si pozor)

Existují i omezení:
- maximálně 3 vozidla, zahrnutá či nezahrnutá v obchodním majetku nebo vozidla najatá
- v průběhu roku nelze způsob uplatňování výdajů měnit
- nesmí být přenechány jiné osobě (sem však nespadá spolupracující osoba nebo zaměstnanec, který vozidlo neužívá soukromě)

Lze využít i u soukromě využívaného vozidla pro OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná = živnostník), výše paušálního výdaje se v takovém případě mění na 4 tisíce korun měsíčně (bez ohledu na poměr užití pro soukromé a služební účely)

Paušál platí obecně bez ohledu na typ vozidla, platí tedy jak pro osobní vůz, tak pro motorku i nákladní auto.

Krácený paušál se uplatňuje na nejvýše 1 vozidlo. To znamená, že pokud má OSVČ dvě vozidla a obě užívá i soukromě, krátí paušální výdaje jenom u jednoho vozidla.

Paušál nelze použít u výpůjčky, lze jej však využít u nájmu – leasing i operativní nájem. Paušální výdaj „kryje“ náklady na spotřebované PHM a na krátkodobé parkování, ostatní náklady lze použít jako u skutečných výdajů. U kráceného paušálu (4 tisíce Kč) je možno uplatnit až 40% ostatních skutečných nákladů (například i odpisů). Paušální výdaje u vozidel, nezahrnutých do OM, lze uplatnit do výše 3,70 Kč na km, je ale potřeba vést knihu jízd.


Příklad 1:

OSVČ má v OM osobní automobil. Odpisy v roce 2012 dosahují hodnoty 100 tisíc Kč, vozidlo používá soukromě i služebně.

Najeté km soukromě = 2.000, služebně najeté km = 6.000.

Při prokázaných nákladech budou uznatelné odpisy 75 tisíc Kč (6/(2+6) * 100.000).

Při paušálních nákladech budou uznatelné odpisy 80 tisíc Kč ( 80% * 100.000).

Příklad 2:

OSVČ má 2 osobní auta v OM.

Odpisy auta A v roce 2012 jsou ve výši 100 tisíc korun, služebně spotřebované pohonné hmoty = 40 tisíc, soukromé km = 3 tisíce, služební km = 3 tisíce

Odpisy auta B v roce 2012 jsou ve výši 60 tisíc, služebně spotřebované pohonné hmoty = 50 tisíc, soukromé km = 1 tisíc, služební km = 3 tisíce

Obě auta používá i soukromě.
Jaké jsou maximální daňově uznatelné náklady?

A.
Skutečné výdaje:
PHM = 40 tisíc
Odpisy = 100 tisíc * 1/2 = 50 tisíc
celkem 90 tisíc Kč

Paušální výdaje:
„PHM“ = 12*5 tisíc = 60 tisíc
Odpisy = 100 tisíc ( krátit budu odpisy u levnějšího vozu)
Celkem 160 tisíc Kč

B.
Skutečné výdaje:
PHM = 50 tisíc
Odpisy = 60 tisíc * (3/(3+1) = 45 tisíc Kč

Paušální výdaje:
„PHM“= 12*5 tisíc = 60 tisíc
Odpisy = 80% * 60 tisíc = 48 tisíc Kč
Celkem 108 tisíc

Optimální varianta je vést náklady na provoz obout aut jako paušální výdaje.

Příklad 3:

OSVČ má vozidlo, nezařazené do OM, za rok ujel 2.000 km služebně, kolik je maximální paušální výdaj?

Paušální výdaje = 12 * 4 tisíce = 48 tis Kč
Základní náhrada (nahrazuje všechny ostatní náklady) = 2.000 * 3,70 = 7.400 Kč.
Celkem = 55.400 Kč.