pondělí 31. prosince 2012

Změna v číslech účtů daňové správy od 1.1.2013

Od 1.1.2013 jsou reorganizovány FU a od tohoto data se budou daně platit na jiná čísla účtů daňové správy .
Bližší info: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_17014.html?year=0

Změna je v tzv. matrice, to je ta část bankovního účtu, kterou má každý FU vlastní. Nové matriky jsou tyto:

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) od 1. 1. 2013
Název finančního úřadu Sídlo finančního úřadu Matrika Kód banky
Specializovaný finanční úřad Praha 77620021 0710
Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha 77628031 0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha 77628111 0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice 77627231 0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 77627311 0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Karlovy Vary 77629341 0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem 77621411 0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec 77628461 0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové 77626511 0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice 77622561 0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava 67626681 0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno 77628621 0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc 47623811 0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava 77621761 0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín 47620661 0710

Všechny subjekty, které patřily dosud pod nějaký pražský FU,  tedy nyní budou mít stejné číslo účtu.


pátek 28. prosince 2012

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2013

Od 1.1.2013 se opět mění minimální zálohy na pojistné, jejich výše se odvíjí od průměrné mzdy. Pro rok 2013 je stanovena ve výši 25 884 korun. Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění se zvýší dohromady o 105 korun měsíčně.
 

Podnikání jako hlavní činnost

Kdo má podnikání jako hlavní činnost, zaplatí v příštím roce na zdravotní pojištění minimálně 1 748 korun (2012 - 1 697 korun). Minimální měsíční záloha u důchodového pojištění vzroste u hlavní činnosti z 1 836 korun na 1 890 korun

Podnikání jako vedlejší činnost

Kdo má podnikání jako vedlejší činnost, platí minimální zálohy jen u důchodového pojištění a pouze tehdy, když příjem z podnikání přesáhne 2,4násobek průměrné mzdy vyhlašované vládou. Limit pro rok 2013 je stanovený na 62 121 korun. Koho se tedy bude minimální záloha týkat, zaplatí měsíčně 756 korun (letos to bylo 735 korun). U zdravotního pojištění se neplatí minimální zálohy, nová výše zálohy se vypočítá po podání Přehledu o příjmech a výdajích ze skutečných příjmů. 
Stejná jako letos zůstává v příštím roce záloha na dobrovolné nemocenské pojištění, a to 115 korun měsíčně. 

Od kdy je třeba platit novou částku?

Zatímco u důchodového pojištění platíte vyšší částku minimální zálohy až za měsíc, ve kterém budete podávat Přehled o příjmech a výdajích (za duben 2013 do 20. května), u zdravotního pojištění musíte platit vyšší částku už za leden 2013 (do 8. února). Pro podnikatele, kteří zahájí podnikání až v roce 2013, budou platit nové minimální zálohy hned od začátku.

Maximální vyměřovací základ

Letos byl maximální vyměřovací základ u důchodového pojištění stanoven na 48násobek průměrné mzdy, stejný zůstává i pro příští rok. Jen výše stropu se mění z 1 206 576 korun na 1 242 432 korun, což odpovídá měsíčnímu příjmu přibližně 103,5 tisíce korun. Maximální výše zálohy bude tedy 30 233 korun, víc nikdo platit nebude.
U zdravotního pojištění byl letos strop nastaven na 72násobek průměrné mzdy. Od 1.1.2013 podnikatelé a zaměstnanci s vysokými příjmy (nad 155 tisíc měsíčně) budou platit zdravotní pojištění vyšší než dosud. 


Je tu 4. číslo našeho časopisu UOL Revue

Pro naše klienty jsme připravili čtvrté časopisu UOL Revue. V  tomto čísle najdete novinky v daních a pojistném od 1.1.2013, v seriálu Technotipy vás blíže seznámíme s pojmem virtualizace a jako novinku představíme naši spolupráci s PPF bankou.
Časopis je pro klienty UOL k dispozici také v elektronické verzi v zákaznickém extranetu.


čtvrtek 27. prosince 2012

Mzdy a pojištění - novinky od 1.1.2013


1. ZRUŠENÍ SLEVY NA POPLATNÍKA PRO PRACUJÍCÍ DŮCHODCE
Od roku 2013 si pracující důchodci již nebudou moci uplatňovat slevu na poplatníka (2 070 Kč). Upozornění pro ty, kteří by chtěli pobírat starobní důchod od 1. 1. 2013: doporučujeme, aby si požádali až od 2. 1. 2013. Mohli by tak ještě celý rok 2013 uplatňovat slevu na poplatníka (za rok to
činí 24 840 Kč). 


2. ZRUŠENÍ MAXIMÁLNÍHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Od roku 2013 nebude u zdravotního pojištění nastavený strop, ze kterého se již nebude odvádět na ZP. Platí to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. 


3. DŮCHODOVÁ REFORMA ZÁKON O DOPLŇKOVÉM PENZIJNÍM SPOŘENÍ
✔ spuštění 3 pilířů

1. pilíř - stávající státní systém

2. pilíř - dobrovolný pilíř - nyní odvádí všichni zaměstnanci na důchodovém pojištění 6,5 % ze svého příjmu na účet České správy sociálního zabezpečení. Kdo nevstoupí do 2. pilíře, pro toho
se při výpočtu důchodového pojištění nic nezmění. Zaměstnanci, kteří se rozhodnou vstoupit do
2. pilíře, budou odvádět ze své mzdy 3,5 % na účet České správy sociálního zabezpečení. Současně
však budou odvádět ze své mzdy 5 % na účet vybraného penzijního fondu. Z druhého pilíře není možné vystoupit, je možné pouze přestoupit do jiného fondu. Vstup do 2. pilíře je možný pro občany nad 35 let pouze do 30. 6. 2013. U občanů od 18 do
35 let je vstup povolen pouze do dovršení 35 let.

3. pilíř - penzijní spoření


4. ZÁKON O DOPLŇKOVÉM PENZIJNÍM SPOŘENÍ
✔ týká se prostředku z 3. pilíře = předdůchody = výplata peněz ze soukromého penzijního spoření

✔ spořicí doba minimálně 60 měsíců

✔ naspořená částka musí činit tolik, aby měsíční splátka odpovídala 30 % průměrné celorepublikové mzdy cca 7 200 Kč (měsíční výplata předdůchodu) * 60 měsíců
(minimální spořicí doba)

DPH - Novinky od 1.1.2013

Daň z přidané hodnoty
Této daně se týkají dvě novely. Jedna novela se zabývá zejména sazbou daně pro rok 2013: snížená sazba DPH se mění na 15%
základní sazba DPH se zvyšuje na 21%

Druhá novela - „technická“ - naopak kupodivu zatím unikla zájmu medií, přestože přináší skutečně značné zásahy do podnikatelského života. Dále se tedy zmiňujeme o nejdůležitějších změnách, které přináši tato novela.


Zálohy u neúčtujících osob
Do roku 2012 bylo možno, aby osoby, které nevedou účetnictví, neodváděly DPH z přijatých záloh. Tato výjimka od 1.1.2013 nebude již možná.

Daňové doklady
Novela zcela mění paragrafy, které upravovaly vystavování a uchovávání daňových dokladů. Základní rozdíl je v tom, že uvádí i možnost elektronických dokladů, čímž jsou míněny doklady, které byly vystaveny a obdrženy elektronicky. S elektronickou formou daňového dokladu musí souhlasit příjemce plnění ( tj. může ji odmítnout). Zákon ale požaduje, aby elektronický doklad zaručoval „věrohodnot“, viz navrhovaný §34. Běžně posílané faktury v pdf formátu to zjevně nesplňují.
Při poskytnutí plnění do jiného členského státu musí vystavený doklad odpovídat pravidlům zákona o DPH v zemi příjemce plnění (!).
V případě, kdy je povinen přiznat daň odběratel, musí daňový doklad obsahovat text „daň odvede zákazník“. I nadále musí obsahovat odkaz na zákonné ustanovení, podle něhož není povinen dodavatel odvést DPH.

Převod nemovitostí
Lhůta pro osvobození u převodu nemovitostí se mění ze 3 na 5 let. Navíc i po této době se může plátce rozhodnout, že převod zdaní DPH, aby se tím vyhnul povinnosti dodanit náklady na pořízení nemovitosti.
U nemovitostí pořízených před očekávanou novelou zůstává limit 3 roky, možnost rozhodnout se, že převod zdaním DPH ale je i u těchto dříve pořízených nemovitostí.

Přenesená daňová povinnosti
Pokud obě strany použijí k zaúčtování systém přenesené daňové povinnosti a splní své povinnosti z toho vyplývající, má se za to, že jde o přenesenou daňovou povinnosti.
Sazbu daně stanovuje a na daňový doklad uvádí odběratel, nikoli dodavatel jako nyní.
Je možné požádat GFŘ o závazné posouzení, zda plnění spadá pod přenesenou daňovou povinnosti.

Poměrně značné změny jsou navrhovány v oblasti registrace k DPH a vzniku plátcovství.

Registrace k DPH
Obrat pro povinnou registraci zůstává zatím na hodnotě 1 mil. Kč. Při překročení tohoto limitu je osoba povinna do 15 dnů podat přihlášku k DPH a následující měsíc se stává plátcem ( např. v únoru překročíme obrat, do 15.3. je povinnost se zaregistrovat a od 1.4. jsme plátci).

Základním zdaňovacím obdobím je měsíc a každý nový plátce se sídlem v ČR má povinně měsíční zdaňovací období.
Při registraci je subjekt povinen uvést čísla všech svých účtů, které jsou používány k ekonomické činnosti a informaci, které účty si přeje zveřejnit .Čísla účtů ke zveřejnění budou dostupná v registru plátců, případně bude uvedena informace, že si subjekt nepřál účty zveřejnit ( to má ale nepříjemný následek, viz odstavec Ručení).

Zdaňovací období
Základním zdaňovacím obdobím je tedy měsíc, při splnění určitých předpokladů lze přejít na čtvrtletní zdaňovací období.

Podmínky čtvrtletního plátcovství:
  • obrat za předchozí rok nepřesáhl 10 mil. Kč
  • nejde o nespolehlivého plátce
  • změna je oznámena správci dod 31.1. daného roku
Nově registrovaný plátce má měsíční období v roce registrace, ale i v následujícím roce. Teprve potom může přejít na čtvrtletní zdaňovací období.


Nespolehlivý plátce
Novela zavádí pojem nespolehlivý plátce pro osoby, které zvlášť závažným způsobem porušily své daňové povinnosti. Takové osobě správce doručí rozhodnutí o tom, že jej označil jako nespolehlivého. Proti rozhodnutí se lze odvolat. Jestliže ale plátce neprokáže opak, označení nespolehlivý plátce bude platné a správce jej zveřejní v registru nespolehlivých plátců, v němž bude nejméně 1 rok. Až po této době bude možné znovu požádat správce o přehodnocení a prokázat mu, že své povinnosti plní řádně.
Podle ujištění zástupců MF a GFŘ by se nemělo stát, že důvodem pro označení nespolehlivý plátce je pouze fakt, že poplatník dluží na daních.

Ručení za nezaplacenou daň
Jestliže odběratel zaplatí svému dodavateli za přijaté plnění bezhotovostně, potom se od 1.1.2013 ze zákona stává ručitelem za daň pro případ, že dodavatel daň neodvede i v těchto případech:
  • dodavatel je nespolehlivým plátcem a k datu platby tato informace byla v registru zveřejněna
  • dodavatel je sice spolehlivým plátcem, ale platba byla na jiný než zveřejněný účet.

Bankovní účty u stávajících plátců daně
V současné době má daňová správa informace o bankovních účtech poplatníků k dispozici ( daňový řád přikazuje poplatníkům všechny účty hlásit svému správci daně).

Od 1.1.2013 do 28.2.2013 bude mít plátce možnost nahlásit správci daně, které účty si přeje zveřejnit. V průběhu března správa tyto údaje vloží do registru plátců a od 1.3.2013 tedy bude účinný paragraf o ručení za neuhrazenou daň.
Jestliže plátce neoznámí správci, které účty si přeje zveřejnit, bude odběratel při jakékoli bezhotovostní platbě riskovat, že bude vyzván jako ručitel k úhradě neodvedené DPH. Z tohoto důvodu bude v zájmu každého subjektu zveřejnit účty, na nichž přijímá platby od odběratelů.

Auditní stopa
Pod tímto pojmem je míněna skupina dokladů, jimiž v případě výzvy FÚ plátce prokazuje, že skutečně došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Tyto doklady mají zdokumentovat celý průběh transakce, tj. jde o objednávku, smlouvu, fakturu, dodací list, přepravní list , nákladní list a podobně. Již v současné době při kontrolách FÚ tyto doklady požaduje a v budoucnu se mají stát standardním požadavkem při kontrole.

Na závěr ještě jednou zdůrazňujeme, že k dnešnímu dni ( 4.12.2012) ještě není jasné, zda budou novely k 1.1.2013 již schváleny a v jakém přesném znění. Pokusili jsme se Vám však alespoň v hlavních rysech nastínit, jakým způsobem se pravděpodobně bude legislativa v daňové oblasti ubírat.
Přejeme všem – nám i Vám – abychom ve zdraví přežili experimenty našich zákonodárců a jejich rádců a poradců.


Daň z příjmů - novinky od 1.1.2013Fyzické osoby

Od 1.1.2013 bude zavedeno tzv. solidární zvýšení daně,. Týká se příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání) a z podnikání. Pokud součet příjmů z těchto dvou aktivit u fyzické osoby přesáhne 48-násobek průměrné mzdy , daň z tohoto převýšení bude stanovena ve výši 22% ( 15% + solidární zvýšení 7%). Poplatník, který podléhá solidárnímu zvýšení daně, je povinen podat daňové přiznání.

U osob, které uplatňují výdaje procentem, jsou stanoveny limity:
maximální výdaje pro 40% paušál.... 800 tis Kč
maximální výdaje pro 30% paušál.... 600 tis Kč

Procento paušálních výdajů se pro rok 2013 nemění.

Základní slevu na dani nebudou moci uplatnit osoby, které k 1.1. daného roku pobíraly starobní důchod.

Slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti nebude moci uplatnit poplatník, jehož součet základů daně, v nichž uplatnil paušální výdaje, je vyšší než 50% celkového základu daně.

pondělí 10. prosince 2012

QR kódy pro platbyQR kód,, čtvercový obrazec, připomínající šum na rozladěné televizi, je obdobou čárového kódu. Jeho hlavním účelem je přenos informací a svého masového rozšíření mezi běžnou populaci se dočkal především s nafukujícím se trhem chytrých mobilních telefonů, které jej dokáží pomocí fotoaparátu a speciálního softwaru „přečíst“.

Zatímco čárový kód slouží jako nositel jednoduché informace, QR kód může díky svému dvourozměrnému kódování obsahovat mnohem více dat. Lze do něj zakódovat nejen jednoduché identifikátory, ale i komplexnější informace včetně toho, o jaké informace významově jde. Jeden relativně malý čtvereček tak v sobě může skrývat nejen internetovou adresu (nejčastější využití tohoto kódu), ale i kompletní kontaktní údaje, údaje o události, přesné informace o poloze nebo třeba přihlašovací údaje k bezdrátové síti. Jedno vyfocení mobilním telefonem tak nahrazuje zdlouhavé psaní na klávesnici S QR kódy se můžete setkat na vizitkách, v reklamách, na informačních prospektech a nově také na fakturách.

Technický pokrok zatím sice ještě nedospěl tak daleko, aby QR kód ukrýval kompletní údaje na faktuře obsažené, může však obsahovat alespoň ty, které jsou podstatné pro její úhradu. Ve světě se již několik podobných systémů objevilo, většinou však fungují pouze pro jednu konkrétní banku, často dokonce jen jako odkaz na internetovou stránku příslušné banky.

V České republice se však banky dohodly a Česká bankovní asociace schválila standard pro sdílení platebních údajů prostřednictvím QR kódů, který není vázaný licencemi. Může jej tak bezplatně použít kdokoli. Standard je navíc koncipován poměrně obecně, lze jej využít i v zahraničí a to nejen na Slovensku (které používá s námi shodný formát čísel bankovních účtů).

Na fakturách a pravděpodobně i na dalších dokladech, vyžadujících bankovní úhradu, se pravděpodobně budeme stále častěji setkávat s QR kódem, který obsahuje kompletní údaje, potřebné pro zaplacení. V současné chvíli jej lze použít ve dvou bankovních domech, v Komerční bance a v Raiffeisenbank. Do budoucna plánují zavedení i další banky (ČSOB již slíbila podporu na začátek příštího roku)., Počítá se také s využitím v bankomatech a internetovém bankovnictví.

Doplnění QR kódu na fakturu není složité, a proto již řada účetních programů využití těchto kódů podporuje. Účetní program UOL byl na QR kódy připraven už koncem října, jejich zobrazování bylo aktivováno až koncem listopadu poté, co používání kódu spustila Komerční banka.

Použití QR kódu je výhodné jak pro plátce, kterému zjednodušuje úhradu (nemusí přepisovat číslo bankovního účtu, variabilní symbol, částku a další údaje), tak pro příjemce, kterému se peníze nikde zbytečně nezdrží z důvodu chyby při přepisování. Příjemce také nebude muset dohledávat platbu se špatně vyplněnými nebo zcela nevyplněnými identifikačními údaji. Navíc si může do QR kódu uložit i specifickou zprávu, určenou výhradně své osobě a snadno tak identifikovat, k čemu měla příslušná platba sloužit.

Přejme si tedy, aby i ostatní banky v dohledné době přidaly možnost QR kódy využívat a aby se tak kód mohl postupně objevit na každém dokladu. Jako jedna z možností může přinést do bankovního styku výrazné zjednodušení.