čtvrtek 27. prosince 2012

DPH - Novinky od 1.1.2013

Daň z přidané hodnoty
Této daně se týkají dvě novely. Jedna novela se zabývá zejména sazbou daně pro rok 2013: snížená sazba DPH se mění na 15%
základní sazba DPH se zvyšuje na 21%

Druhá novela - „technická“ - naopak kupodivu zatím unikla zájmu medií, přestože přináší skutečně značné zásahy do podnikatelského života. Dále se tedy zmiňujeme o nejdůležitějších změnách, které přináši tato novela.


Zálohy u neúčtujících osob
Do roku 2012 bylo možno, aby osoby, které nevedou účetnictví, neodváděly DPH z přijatých záloh. Tato výjimka od 1.1.2013 nebude již možná.

Daňové doklady
Novela zcela mění paragrafy, které upravovaly vystavování a uchovávání daňových dokladů. Základní rozdíl je v tom, že uvádí i možnost elektronických dokladů, čímž jsou míněny doklady, které byly vystaveny a obdrženy elektronicky. S elektronickou formou daňového dokladu musí souhlasit příjemce plnění ( tj. může ji odmítnout). Zákon ale požaduje, aby elektronický doklad zaručoval „věrohodnot“, viz navrhovaný §34. Běžně posílané faktury v pdf formátu to zjevně nesplňují.
Při poskytnutí plnění do jiného členského státu musí vystavený doklad odpovídat pravidlům zákona o DPH v zemi příjemce plnění (!).
V případě, kdy je povinen přiznat daň odběratel, musí daňový doklad obsahovat text „daň odvede zákazník“. I nadále musí obsahovat odkaz na zákonné ustanovení, podle něhož není povinen dodavatel odvést DPH.

Převod nemovitostí
Lhůta pro osvobození u převodu nemovitostí se mění ze 3 na 5 let. Navíc i po této době se může plátce rozhodnout, že převod zdaní DPH, aby se tím vyhnul povinnosti dodanit náklady na pořízení nemovitosti.
U nemovitostí pořízených před očekávanou novelou zůstává limit 3 roky, možnost rozhodnout se, že převod zdaním DPH ale je i u těchto dříve pořízených nemovitostí.

Přenesená daňová povinnosti
Pokud obě strany použijí k zaúčtování systém přenesené daňové povinnosti a splní své povinnosti z toho vyplývající, má se za to, že jde o přenesenou daňovou povinnosti.
Sazbu daně stanovuje a na daňový doklad uvádí odběratel, nikoli dodavatel jako nyní.
Je možné požádat GFŘ o závazné posouzení, zda plnění spadá pod přenesenou daňovou povinnosti.

Poměrně značné změny jsou navrhovány v oblasti registrace k DPH a vzniku plátcovství.

Registrace k DPH
Obrat pro povinnou registraci zůstává zatím na hodnotě 1 mil. Kč. Při překročení tohoto limitu je osoba povinna do 15 dnů podat přihlášku k DPH a následující měsíc se stává plátcem ( např. v únoru překročíme obrat, do 15.3. je povinnost se zaregistrovat a od 1.4. jsme plátci).

Základním zdaňovacím obdobím je měsíc a každý nový plátce se sídlem v ČR má povinně měsíční zdaňovací období.
Při registraci je subjekt povinen uvést čísla všech svých účtů, které jsou používány k ekonomické činnosti a informaci, které účty si přeje zveřejnit .Čísla účtů ke zveřejnění budou dostupná v registru plátců, případně bude uvedena informace, že si subjekt nepřál účty zveřejnit ( to má ale nepříjemný následek, viz odstavec Ručení).

Zdaňovací období
Základním zdaňovacím obdobím je tedy měsíc, při splnění určitých předpokladů lze přejít na čtvrtletní zdaňovací období.

Podmínky čtvrtletního plátcovství:
  • obrat za předchozí rok nepřesáhl 10 mil. Kč
  • nejde o nespolehlivého plátce
  • změna je oznámena správci dod 31.1. daného roku
Nově registrovaný plátce má měsíční období v roce registrace, ale i v následujícím roce. Teprve potom může přejít na čtvrtletní zdaňovací období.


Nespolehlivý plátce
Novela zavádí pojem nespolehlivý plátce pro osoby, které zvlášť závažným způsobem porušily své daňové povinnosti. Takové osobě správce doručí rozhodnutí o tom, že jej označil jako nespolehlivého. Proti rozhodnutí se lze odvolat. Jestliže ale plátce neprokáže opak, označení nespolehlivý plátce bude platné a správce jej zveřejní v registru nespolehlivých plátců, v němž bude nejméně 1 rok. Až po této době bude možné znovu požádat správce o přehodnocení a prokázat mu, že své povinnosti plní řádně.
Podle ujištění zástupců MF a GFŘ by se nemělo stát, že důvodem pro označení nespolehlivý plátce je pouze fakt, že poplatník dluží na daních.

Ručení za nezaplacenou daň
Jestliže odběratel zaplatí svému dodavateli za přijaté plnění bezhotovostně, potom se od 1.1.2013 ze zákona stává ručitelem za daň pro případ, že dodavatel daň neodvede i v těchto případech:
  • dodavatel je nespolehlivým plátcem a k datu platby tato informace byla v registru zveřejněna
  • dodavatel je sice spolehlivým plátcem, ale platba byla na jiný než zveřejněný účet.

Bankovní účty u stávajících plátců daně
V současné době má daňová správa informace o bankovních účtech poplatníků k dispozici ( daňový řád přikazuje poplatníkům všechny účty hlásit svému správci daně).

Od 1.1.2013 do 28.2.2013 bude mít plátce možnost nahlásit správci daně, které účty si přeje zveřejnit. V průběhu března správa tyto údaje vloží do registru plátců a od 1.3.2013 tedy bude účinný paragraf o ručení za neuhrazenou daň.
Jestliže plátce neoznámí správci, které účty si přeje zveřejnit, bude odběratel při jakékoli bezhotovostní platbě riskovat, že bude vyzván jako ručitel k úhradě neodvedené DPH. Z tohoto důvodu bude v zájmu každého subjektu zveřejnit účty, na nichž přijímá platby od odběratelů.

Auditní stopa
Pod tímto pojmem je míněna skupina dokladů, jimiž v případě výzvy FÚ plátce prokazuje, že skutečně došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Tyto doklady mají zdokumentovat celý průběh transakce, tj. jde o objednávku, smlouvu, fakturu, dodací list, přepravní list , nákladní list a podobně. Již v současné době při kontrolách FÚ tyto doklady požaduje a v budoucnu se mají stát standardním požadavkem při kontrole.

Na závěr ještě jednou zdůrazňujeme, že k dnešnímu dni ( 4.12.2012) ještě není jasné, zda budou novely k 1.1.2013 již schváleny a v jakém přesném znění. Pokusili jsme se Vám však alespoň v hlavních rysech nastínit, jakým způsobem se pravděpodobně bude legislativa v daňové oblasti ubírat.
Přejeme všem – nám i Vám – abychom ve zdraví přežili experimenty našich zákonodárců a jejich rádců a poradců.