pátek 6. září 2013

Automobil v účetnictví a daních díl 2 - Pořizení automobilu na úvěr nebo leasing

V tomto článku budeme pokračovat v problematice pořízení vozu a variantami jeho financování. Mimo standardní koupě s okamžitou platbou v hotovosti či převodem se setkáme s úvěrem, finančním leasingem, operativním leasingem.
Přestože jednotlivé typy smluv vypadají na první pohled velmi podobně, jsou zde pro daně zcela zásadní rozdíly, proto je vhodné smlouvu před podpisem řádně přečíst a případně konzultovat s účetní či daňovým poradcem. 
V současné době je pořízení vozu pro podnikání na úvěr výrazně častější než dříve oblíbený leasing, který je s úvěrem často zaměňován vzhledem k velmi podobnému platebnímu režimu a často stejným poskytovatelům obou variant financování i podobnému vzhledu smluv. Fakticky jde ale o zcela jinou situaci pro účetnictví a daně. 

Pořízení na úvěr

Pořízení na úvěr je v podstatě klasickou koupí vozu, pouze s rozdílným způsobem úhrady. Pro nárok na odpočet DPH platí vše, co bylo uvedeno v předchozím díle, společnost standardně zařadí vůz jako dlouhodobý hmotný majetek a odpisuje jej (za předpokladu pořizovací ceny automobilu nad 40 000 Kč). 
Dále společnost eviduje samostatně úvěr, který použije na úhradu pořízení vozu, který postupně splácí. Splátka úvěru se skládá ze splátky jistiny, úroku, obvykle také pojistného a případně dalších poplatků. Součástí splátky úvěru není nikdy DPH, to se uplatňuje a odvádí při pořízení vozu. U úvěrů na pořízení vozu se můžeme setkat se specifickou situací, kdy vlastníkem vozu po dobu trvání úvěru není společnost, která vůz pořídila, ale poskytovatel úvěru. 
Zde mohou nastat dvě varianty: 
1) zajištění závazku převodem vlastnického práva - společnost zakoupí vůz, ale následně ho převede na poskytovatele úvěru, který vůz společnosti vypůjčí. Na tuto situaci zákon pamatuje a v této situaci je možné vůz odpisovat, jako kdyby byl vlastníkem příjemce úvěru 2) koupě od poskytovatele úvěru s převodem vlastnictví až po úplném zaplacení vozu - zde může nastat s odpisováním u příjemce úvěru problém. 

Pořízení na leasing

Zcela jiná situace nastává, pokud byla pro pořízení vozu použita varianta finančního pronájmu neboli leasingu. Jedná se pronájem vozu s následnou koupí. 
V minulosti se jednalo o velmi oblíbený způsob z důvodu možnosti urychlení uplatnění daňových výdajů oproti nákupu vozu, již několik let však podmínky nijak výhodné nejsou. Navíc oproti úvěru jde o komplikovanější způsob pořízení, jejichž nedodržení např. při předčasném ukončení může vést k nutnosti podat dodatečné daňové přiznání i za několik let zpětně. 
V současné době je tedy nových smluv na finanční leasing minimum a spíše dobíhají ty staré. Co se týče vlastnictví, vlastníkem je vždy až do ukončení leasingu jeho poskytovatel a společnost pořizující vůz je nájemcem a provozovatelem. Vůz na leasing není vidět v rozvaze společnosti jako dlouhodobý majetek, vyskytuje se pouze v podrozvahové evidenci. Po ukončení leasingu a odkupu vozu se již vůz stává standardním majetkem společnosti, obvykle však vzhledem k symbolické ceně majetkem drobným a opět pouze podrozvahově evidovaným. 

Co je nákladem?

Zatímco u úvěru jsou nákladem odpisy vozu a úroky z úvěru, zde je nákladem nájemné, tedy služba. V případě, že nejsou všechny splátky stejné, je nutné náklady časově rozlišit tak, aby náklady byly rovnoměrné po celou dobu leasingu. Součástí splátek leasingu může být dále opět pojistné a další poplatky obdobně jako u úvěru. Součástí leasingových splátek je dále daň z přidané hodnoty. 
Zde je třeba rozlišovat situaci, zda nájemce má povinnost vůz po ukončení leasingu odkoupit - v tom případě má leasingová společnost povinnost odvést DPH v plné výši již na začátku trvání smlouvy (a pronajímatel si smí uplatnit nárok na odpočet, samozřejmě na základě daňového dokladu). 
Vzhledem k nevýhodnosti této varianty má kupující obvykle pouze právo si vůz po skončení leasingu odkoupit a potom se DPH odvádí, resp. uplatňuje pravidelně z jednotlivých splátek.Při užití I pro soukromou spotřebu je podobně jako v případě koupě vozu třeba krátit nárok na odpočet ze splátek finančního leasingu vozu. 

Operativní leasing 

Pokud pronájem vozu nesplňuje pravidla finančního leasingu, jde o leasing operativní, tedy klasický pronájem. Obvykle se zde nepočítá s následnou koupí vozu. V nákladech nájemce je služba - pronájem, DPH se odvádí a uplatňuje z jednotlivých splátek. I zde dochází ke krácení v případě užití vozu také pro soukromé účely.