pátek 20. září 2013

Postup při vstupu účastníka důchodového spoření do systému 2. pilíře důchodové reformy

Celý proces nastartování plateb na důchodové spoření prochází několika stupni. 

Podpis smlouvy o důchodovém spoření
Budoucí účastník důchodového spoření – fyzická osoba (dále jen „FO“) podepíše smlouvu s penzijní společností. 
Penzijní společnost smlouvu sama pošle k registraci správci Centrálního registru smluv, kterým je Specializovaný finanční úřad (dále jen SFO). 

Rozhodnutí o registraci
SFO rozhodne o zaregistrování smlouvy a rozhodnutí o registraci zašle FO na její adresu (v případě, kdy má FO zřízenu datovou schránku, je zasláno do datové schránky) a současně i penzijní společnosti. 
Rozhodnutí dnem nabývá právní moci doručením poslednímu z obou adresátů a tím je proces registrace ukončen.

Datum nabytí právní moci
Datum nabytí právní moci se budoucí účastník dozví z „Oznámení o nabytí právní moci“, které mu SFO pošle , na poslání je však třeba nějakou dobu počkat, protože SFO ho může odeslat až když má od pošty potvrzeno doručení oběma adresátům. 
Kdyby však ani po 30 dnech toto Oznámení nebylo doručeno, je vhodné se na SFO dotázat, datum nabytí právní moci je totiž důležité v celém procesu a jeho promeškání má za následek pozdní placení spoření a pozdní vykazování plateb na finančním úřadu. Prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž rozhodnutí o registraci nabylo právní moci, se FO stává účastníkem důchodového spoření. 

Zaměstnanci
 Je-li účastník důchodového pojištění zaměstnancem, má povinnost oznámit nabytí rozhodnutí právní moci svému zaměstnavateli, oznámení se podává na formuláři: „Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření“ označeném MFin 5544, které Vám na požádání oddělení mezd poskytne. Zaměstnavatel začne srážet a odvádět zálohy na důchodové pojištění zaměstnance ve mzdách za měsíc, v němž vznikla účast na spoření. Platba srážky musí být provedena do 20. dne následujícího měsíce. 

Příklad
V Oznámení o nabytí právní moci je uvedeno datum nabytí právní moci dne 3.9.2013 Účast na penzijním spoření tedy vzniká 1.10.2013, první srážka bude v říjnových mzdách zpracovaných na počátku listopadu a platba i Hlášení musí být provedeny do 20.11.2013. 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 
OSVČ nemají povinnost platit zálohy na spoření, povinnost zaplatit příslušné pojistné za daný rok jim vzniká po skončení roku při podávání Přehledu. Mají však možnost – v případě zájmu – určité částky zaplatit předem, budou jim potom po skončení roku započteny na celkové pojistné na důchodové spoření.