pátek 27. prosince 2013

Automobil v účetnictví a daních díl 3 - Silniční daň

Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v České republice a využívaná k podnikání
Za podnikání se nepovažuje hlavní činnost neziskové společnosti
Nákladní vozidla nad 3,5 tuny jsou předmětem daně bez ohledu na to, zda jsou využívána k podnikání. 

Od daně jsou osvobozeny:
motocykly, vozidla využívaná k některým specifickým činnostem
(linkové autobusy, sanitky, hasičské vozy, záchranářské vozy,vozidla pro údržbu komunikací atd.) a dále vozidla s elektrickým či hybridním pohonem, vozidla využívající jako palivo plyn či ethanol. Téměř všechny údaje podstatné pro výpočet silniční daně a zpracování přiznání najdeme ve velkém technickém průkaze vozidla.

Poplatníkem daně je osoba, která je v technickém průkaze zapsaná jako provozovatel vozidla. Ten je obvykle shodný s vlastníkem, rozdílný bývá například v případě leasingu či úvěru zajištěného převodem vlastnického práva. Zde je vlastníkem leasingová/úvěrová společnost a provozovatelem ten, kdo auto využívá a ten také platí silniční daň. Naopak u pronájmu, kde není nájemce zapsán jako provozovatel, stává se poplatníkem silniční daně pronajímatel. V případě výpůjčky vozidla pro podnikání rovněž platí daň vlastník, přestože jemu žádné zdanitelné příjmy z použití vozu neplynou. Poplatníkem daně je dále zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití vlastního vozu zaměstnance. Silniční daň za jedno vozidlo se platí pouze jednou. Pokud tedy zaměstnanec je zároveň OSVČ, která využívá vozidlo pro své podnikání a platí za něj silniční daň a zároveň se stejným vozidlem jezdí na služební cesty jako zaměstnanec, nemusí již zaměstnavatel odvádět silniční daň znovu. 

Pro výši daně je rozhodující u osobních aut zdvihový objem motoru, u návěsů počet náprav a součet nejvyšších povolených hmotností na nápravy, u ostatních vozidel počet náprav a nejvyšší povolená hmotnost. 

Roční sazby daně pro osobní vozy se pohybují od 1200 Kč (zdvihový objem do 800 cm) do 4200 Kč (nad 3000 cm). Sazby pro ostatní vozidla se pohybují od 1800 Kč (hmotnost do 1 tuny a 1-3 nápravy) až do částky 50 400 Kč (3 nápravy a hmotnost nad 36 tun). Takto získaná sazba se dále zvyšuje či snižuje podle dalších podmínek. Nejčastěji se sazba upravuje podle stáří vozu - rozhodující je datum první registrace. Prvních 36 měsíců od první registrace se sazba snižuje o 48%, dalších 36 měsíců o 40% a dalších 36 měsíců o 25%. Naopak vozidla s datem 1. registrace v roce 1989 a dříve mají sazbu zvýšenou o 25%. Nákladní vozidla s hmotností nad 3,5 tuny a menší než 12 tun a nepoužívaná k podnikání mají povinnost sníženou o 100%, tj. daň se za ně neplatí. Nákladní vozidla nad 12 tun nepoužívaná k podnikání mají sazbu sníženou o 48% a sazba se již nesnižuje podle data první registrace. 

Daň se platí za celé měsíce, jedinou výjimkou je v případě placení zaměstnavatelem za osobní vůz zaměstnance, kde lze zvolit sazbu 25 Kč za den bez ohledu na stáří vozu a zdvihový objem motoru. 
V jednom zdaňovacím období (kalendářní rok) nelze pro jeden vůz kombinovat denní a měsíční sazbu. Poplatník je povinen platit v průběhu období zálohy, které jsou splatné 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12. příslušného roku, 31. ledna následujícího roku je povinen podat přiznání a zaplatit doplatek. Výše zálohy odpovídá vypočtené povinnosti za předchozí čtvrtletí, u prosincové zálohy povinnosti za říjen a listopad. Po podání přiznání finanční úřad zpětně zálohy vypočte a v případě, že bylo placeno méně, může vyměřit úrok z prodlení. Před podáním přiznání finanční úřad obvykle předpokládá, že zaplacené částky k datu splatnosti zálohy odpovídají zálohové povinnosti. 

Příklad: 

Poplatník vlastní a) motocykl, b) osobní automobil na naftu, c) osobní automobil na LPG, d) osobní automobil na benzin, e) nákladní automobil 2 tuny na naftu, f) nákladní automobil 6 tun na naftu, g) přívěs 2 tuny. Vozidla b) a f) nebyla využívána k podnikání. Která vozidla uvede do přiznání? 

Řešení:

V přiznání budou uvedena vozidla: c), d), e), f), g), z toho