pondělí 23. června 2014

Nemovitosti a DPH


Prodej nemovitosti má široká osvobození

Časový test


Osvobozen je prodej nemovitosti po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby. Lhůta 5 let platí od roku 2013, dříve to byla lhůta 3-letá, při prodeji nemovitosti z předchozích období je proto prodej osvobozen již po této 3-leté lhůtě.
Při prodeji pozemku, na němž je stavba, se vychází z principu nedělitelnosti režimu zdanění pozemku a stavby. Proto prodej pozemku, jehož součástí je stavba, která splňuje 5-letý časový test, je také osvobozen od DPH.

Test druhu nemovitosti


Prodej pozemku je osvobozen, pokud zároveň splňuje dvě následující kritéria

1. Není na něm vybudovaná stavba pevně spojená se zemí ani inženýrská síť.

2. Nebylo na něj vydáno stavební povolení ani neproběhlo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby

Pokud prodávaná nemovitost nesplňuje podmínky alespoň jednoho testu, prodej nemovitosti podléhá DPH. Zjednodušeně vyjádřeno, vždy osvobozen je pouze převod nezastavěného pozemku
bez stavebního povolení či souhlasu s provedením ohlášené stavby.
Pokud jde o inženýrskou síť, není pro účely zákona o DPH podstatné, zda je spojena se zemí pevným základem či nikoliv. Ani okolnost, že je inženýrská síť vlastněna jinou osobou než pozemek, není podstatná.


I v případě splnění obou podmínek se ale může prodávající rozhodnout, že svou nemovitost prodá s DPH, tuto možnost od roku 2013 zákon dává při prodeji jakékoli nemovitosti.


Pronájem nemovitosti


Pronájem nemovitosti na dobu delší než 48 hodin je osvobozen od DPH, pronajímatel se ale může rozhodnout, že nájemné bude zdaňovat DPH, pokud nájemce je plátce DPH a pronajímanou nemovitost používá ke své ekonomické činnosti. V jiném případě zdanit DPH nájemné nelze a vždy se jedná o osvobozený příjem bez nároku na odpočet.

Krátkodobý pronájem nemovitosti podléhá DPH – základní sazba DPH. Základní sazbě dále podléhají pronájmy vybraných nemovitých věcí – parkovacích míst, bezpečnostních schránek a upevněných strojů.

Stavební práce na nemovitosti


Stavební práce mají velmi specifický daňový režim co se týče DPH. Existuji 3 varianty zdanění stavebních prací provedených na nemovitostech.

1. Dodavatel i odběratel jsou plátci DPH ( tj. Mají české DIČ a jsou registrováni k DPH).
Potom jsou stavební práce fakturovány v tzv. Přenesené daňové povinnosti, faktura je vystavena bez DPH s poznámkou, že jde o přenesenou daňovou povinnost a že „Daň odvede zákazník“. Dodavatel i odběratel tuto službu uvedou v DP k DPH, ale také v Hlášení, kde se každá takováto služba uvádí – datum, částka, DIČ obchodního partnera.

2. Snížená sazba DPH
Sníženou sazbu DPH lze užít při opravách již užívaných bytových domů a rodinných domků a dále při nové stavbě tzv. Sociálních bytů ( do 120 m2 podlahové plochy) a při stavbě sociálních rodinných domků ( do 350 m2 plochy). Vždy jde jen o stavební práce, tedy takové, které v případě fakturace mezi plátci podléhají režimu přenesené daňové povinnosti. Zjednodušeně řečeno, mezi plátci se snížená sazba při výstavbě nepoužije.

3. Základní sazba DPH
V ostatních případech stavební práce podléhají základní sazbě DPH. Základní sazbě DPH podléhá také stavební materiál a práce související se stavbou, které nejsou stavebními pracemi.