pondělí 23. června 2014

Tipy z personalistiky

Přinášíme vám několik důležitých postřehů, které se týkají aktuálního tématu Personalistika, zaměstnanci a mzdy, a věříme, že vám tyto informace osvětlí (odpoví na) některé nejasnosti z této problematiky. Tedy víte, že?

 • Zaměstnavatel je povinen nové zaměstnance ve lhůtě do jednoho měsíce od nástupu písemně informovat o podmínkách pracovního poměru. Zejména o druhu a místu výkonu práce, dovolené, výpovědní době, rozvržení týdenní pracovní doby, způsobu vyplácení mzdy, platu, o případné kolektivní smlouvě a dalších platných interních pravidlech.
 • Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel.
 • Dovolenou by si zaměstnanec měl vyčerpat do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.
 • Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat práci pro zaměstnavatele.
 • Zaměstnavatel je povinen evidovat pracovní dobu zaměstnanců. Způsob evidence zákon neurčuje.
 • Doba odpočinku je doba, která není pracovní dobou, a do pracovní doby se nepočítá.
 • Přestávku poskytuje zaměstnavatel nejdéle po 6 hodinách práce, u mladistvých zaměstnanců nejdéle po 4,5 hodinách práce.
 • Práce přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby.
 • U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. Základní týdenní pracovní doba činí 40 hodin.
 • Výpověď zaměstnanci může dát zaměstnavatel pouze ze zákonem vymezených důvodů. Důvod výpovědi musí být přesně vymezen, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným výpovědním důvodem. Všechny zákonné důvody jsou uvedené v § 52 pod písmeny a až g Zákoníku práce.
 • Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud mu zaměstnavatel nevyplatí mzdu nebo plat do 15 dní po uplynutí doby splatnosti. Pracovní poměr končí dnem doručení výpovědi a v takovém případě zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu odpovídající délce výpovědní lhůty.
 • Právně způsobilá k uzavření pracovního poměru je osoba, která dovršila věku 15 let a současně již ukončila povinnou školní docházku.
 • Uzavřít platně dohodu o hmotné odpovědnosti lze pouze s osobou, která dovršila hranice 18 let.
 • Maximální rozsah pro pracovní poměr na dobu určitou jsou 3 roky. Zopakovat pracovní poměr na dobu určitou lze se stejným zaměstnancem dvakrát.
 • Zaměstnankyně odcházející na rodičovskou dovolenou písemně informuje zaměstnavatele, do kolika let věku dítěte bude rodičovskou dovolenou čerpat.
 • Maximální rozsah čerpání rodičovské dovolené je do 3 let věku dítěte. Pokud zaměstnankyně chce pečovat o dítě do věku 4 let, jedná se o institut neplaceného volna. O neplacené volno do 4 let věku dítěte žádá zaměstnavatele. Zaměstnavatel není povinen žádosti vyhovět.