sobota 5. července 2014

Zodpovědný přístup k BOZP se vyplatíMnohé firmy či zaměstnavatelé nevěnují této oblasti patřičnou pozornost a neuvědomují si, že tímto krokem si mohou způsobit nemalé potíže.
Naštěstí je tu i početná skupina zaměstnavatelů, kteří své povinnosti znají a plní, a dokonce se najdou i ti, kteří tuto oblast chápou jako nedílnou součást řádného chodu firmy. Když k celému tématu přičteme možnost pracovního úrazu na pracovišti a jeho následné vyšetřování, či kontrolu ze strany státních orgánů, mít oblast bezpečnosti práce ve firmě zajištěnou, jistě u nejednoho
majitele společnosti, odpovědného manažera, ale i řadových zaměstnanců, přispěje k lepšímu spaní.
Dokumentace BOZP
Přehledná a řádná dokumentace se stává nezbytností, a je třeba připomenout, že bez vedené oblasti BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) nelze firmě udělit certifikaci ISO či OHSAS. Předložit dokumentaci je nutné při jakékoli návštěvě kontrolního orgánu. Pokud zaměstnavatel není schopen prokázat, že pro své zaměstnance zajišťuje školení BOZP, vystavuje se riziku možné sankce do výše 250 000,- CZK.
Proč si vést dokumentaci 

Dokumentace je nutností, a je třeba zohlednit v ní všechny aspekty chodu firmy (zaměstnanci, budova, technologie v budově, oblast podnikání, majetek společnosti atd.).
Co by měla obsahovat:
  • Dokumentace pro oblast řízení společnosti
Pracovní a organizační řád určuje povinnosti nejen v oblasti BOZP. Patří sem všechny podnikové bezpečnostní předpisy, pracovní postupy, havarijní plány, včetně umístění prostředků první pomoci. Mezi hlavní dokumenty leckdy patří i kolektivní smlouva, jejíž
součástí jsou povinnosti zaměstnavatele na ochranu zaměstnanců při práci, stejně jako podniková politika BOZP. Kromě toho musí každá firma vést záznamy kontrol a mimořádných událostí BOZP
  • Dokumentace týkající se zaměstnanců
Sem patří pracovní smlouvy a pracovní náplně řadových i vedoucích zaměstnanců, včetně jejich zdravotní i odborné způsobilosti. Dokladována musí být evidence pracovní doby, vše ke služebním cestám zaměstnanců a celá oblast užívání služebních vozů. Nedílnou součástí je pak vše, co se týká školení a metodiky a systému přidělování osobních ochranných pomůcek. Dalším nutným dokumentem se pak stává to, co spadá do možné úrazovosti – vybavení lékáren první pomoci či Kniha úrazů. V neposlední řadě do tohoto segmentu patří identifikace možných rizik, včetně přijatých opatření k jejich odstranění a Kategorizace prací.
  • Dokumentace k pracovnímu prostředí
Tato oblast zahrnuje veškeré zprávy s výsledky měření škodlivin v pracovním prostředí, všechny doklady o rizikových pracovištích, seznamy a karty používaných nebezpečných látek a chemikálií, včetně metodiky k nakládání s nimi. Dále sem patří například projektová dokumentace staveb i výrobních a provozních prostor.
  • Dokumentace strojů a technických zařízení
Tento segment bývá pro řadu zaměstnavatelů bolavým místem – zahrnuje totiž vše, co souvisí s výrobními prostředky, technologiemi firmy, veškeré provozní dokumentace, jejichž nedílnou součástí jsou návody k obsluze zařízení, revizní zprávy ke všem technologiím a zařízením, s dopravou a provozem strojů, přičemž nelze opomenout i jmenování odpovědných osob, všude tam, kde to platná legislativa určuje.

Jaké nevýhody přináší tato nepozornost? 

Z výše uvedeného je patrné, že obsahy jednotlivých oddílů se navzájem prolínají a pokud k tomu ještě přičteme fakt, že je třeba soustavně věnovat pozornost platnosti legislativy, jejím úpravám a všem novinkám, je velmi krátkozraké, pokud se ve firmě tato sféra stane pouze okrajovou záležitostí, které se věnuje malá pozornost a nepatrné finanční zajištění.