středa 27. srpna 2014

Nová e-learnigová sekce na webu UOLÚčetnictví je dynamický obor, který se neustále vyvíjí, jeho pravidla se mění díky změnám v legislativě, a tak je nutné být neustále ve střehu a hlavně se vzdělávat.

Víte např. kdo je označován jako nespolehlivý plátce a DPH nebo jaká účetní pravidla platí při nákupu automobilu na úvěr? Naše e-learningová sekce Vám všechny informace připomenou.

Na stránkách http://www.uol.cz/elearning ode dneška najdete sérii vzdělávacích videí, která postupně obsáhnou všechny důležité oblasti účetnictví. Snažili jsme se, aby Vás školení byla zábavnější než jen holý text, proto jsme každé z nich zasadili do jiného prostředí a opatřili audiem.

Do sekce budeme pravidelně přidávat další školení a plánujeme tuto sekci celkově rozvíjet.

Přejeme Vám příjemné vzdělávání!


neděle 3. srpna 2014

Ukončení pracovního poměru

Každý zaměstnanecký vztah má svůj začátek, průběh a konec. Jaké jsou možnosti, když nastane ta poslední fáze? Podívejme se na jednotlivé formy a způsoby komunikace při ukončení pracovního poměru.

Formy

  1. Dohodou
  2. Výpovědí
  3. Okamžitým zrušením
  4. Zrušením ve zkušební době
Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby.

Dohoda – § 49

Pracovní poměr skončí sjednaným/dohodnutým dnem. Dohoda musí být uzavřena písemně.

Výpověď – § 5

Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně. Zaměstnanec může, na rozdíl od zaměstnavatele, ukončit výpovědí i bez udání důvodu. Zaměstnavatel musí vždy důvod skutkově vymezit tak, aby nebylo možné zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn. Odvolat výpověď lze pouze se souhlasem druhé strany – vždy písemně.

V případě výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím sjednané výpovědní doby – ze zákona dva měsíce. Výpovědní doba běží prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

Důvody k výpovědi pro zaměstnavatele - §52

jsou přesně vymezeny zákonem a můžeme je rozdělit do několika skupin:

§ 52 a, b, c) organizační

Ruší-li se zaměstnavatel, přemísťuje-li se, stane-li se zaměstnanec nadbytečným – v tomto případě náleží zaměstnanci odstupné. Výše odstupného je závislá na délce pracovního poměru. Pracovní poměr do 1 roku – 1 odstupné, nad 1 rok – 2 odstupné, nad 2 roky – 3 odstupné platy.

§ 52 d) zdravotní

Zaměstnanec nesmí konat práci pro pracovní úraz, onemocnění z povolání – náleží odstupné 12 měsíců.

§ 52 e) zdravotní 

Nesmí-li zaměstnanec podle posudku dále konat dosavadní práci nebo pozbyl-li podle posudku dlouhodobě zdravotní způsobilost.

§ 52 f) neuspokojivé pracovní výsledky 

Výpověď, jestli byl v době 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění.
§ 52 g) porušení povinností – zkoumá se jejich intenzita – závažnost – výpověď, byl-li v době posledních 6 měsíců upozorněn na možnost výpovědi.

Okamžité zrušení zaměstnavatelem – § 55

  • Zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému odnětí svobody na dobu delší než 1 rok.
  • Zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin při plnění pracovních povinností k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců.
  • Porušil-li zaměstnanec povinnost zvlášť hrubým způsobem.

Okamžité zrušení zaměstnancem – § 56

  • Podle lékařského posudku dále nemůže vykonávat dosavadní práci bez vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel mu ve lhůtě do 15 dní od předložení posudku neumožnil výkon jiné vhodné práce.
  • Zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat do 15 dní po uplynutí období splatnosti.
Zaměstnanci v tomto případě přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu odpovídající délce výpovědní lhůty.

Zrušení ve zkušební době – § 66

Z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení – využít může jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel.
Zaměstnavatel nesmí ukončit v době prvních 14 kalendářních dní pracovní neschopnosti zaměstnance.