středa 10. prosince 2014

Změny v daních pro rok 2015

Nový rok s sebou přináší i řadu novinek v daňové oblasti. Změny se dotknou jak DPH, tak i daní z příjmů. UOL vám přináší jejich přehled.

Změny v DPH

 • V souvislosti se změnou místa plnění při poskytování služeb elektronických a telekomunikačních , služeb rozhlasového a televizního vysílání, se zavádí systém jednoho správního místa (tzv. Mini one stop shop – MOSS).
 • Ruší se jednotná sazba 17,5 %, která měla platit od 1. 1. 2016.
 • Zavádí se druhá snížená sazba DPH ve výši 10 % na knihy, léky a dětskou výživu.
 • Platné sazby DPH pro rok 2015 budou tedy tři: základní 21%, snížená 15% a druhá snížená 10%
 • Zachovává se současná hranice 1 mil Kč pro povinnou registraci k DPH (původně měla platit hranice 750 tis. Kč od 1. 1. 2015).
 • Mění se množina pozemků, jejichž převod bude zdaněn jakožto pozemky stavební.
 • Rozšiřuje se uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti – např. při převodu nemovitých věcí, u kterých se neuplatní osvobození.
 • Do výpočtu obratu pro povinnou registraci se opět zahrnují plnění z pronájmu nemovitých věcí, který není doplňkovou činností (v roce 2014 se nezahrnovaly).

Změny v dani z příjmů

 • Od nového roku se omezují paušální výdaje uplatňované u příjmů ze živnosti max. částkou 1,2 mil a u živností řemeslných částkou 1,6 mil. Kč.
 • Při poskytnuté bezúplatné ( čili bezúročné ) zápůjčce (dříve půjčky) zaměstnanci se bude zdaňovat majetkový prospěch (čili obvyklý úrok) pokud částka jistiny přesáhne 300 tis. Kč 
Příklad: zaměstnavatel půjčí zaměstnanci bezúročnou zápujčku ve výši 500 tis. Kč. Z částky 300 tis. Kč se nebude zaměstnanci nic přidaňovat, z částky 200 tis. bude mít zaměstnanec zdanitelný příjem ve výši obvyklého úroku ( vyúčtován jedenkrát ročně).

 • U ostatních fyzických osob bude zdaňován majetkový prospěch (čili obvyklý úrok) z poskytnutých bezúplatných ( čili bezúročných ) zápůjček, pokud tento majetkový prospěch od jedné osoby bude vyšší než 100 tis. Kč. 

Příklad:
Fyzická osoba A poskytne fyzické osobě B bezúročnou zápujčku ve výši 1,25 mil. Kč, obvyklý úrok je 9%, fyzická osoba B bude mít zdanitelný příjem ve výši 112.500,- Kč.
Pokud by zápujčka byla ve výši 500 tis. Kč, obvyklý úrok by byl 45 tis. Kč, zdanitelný příjem by nevznikl.

 • Nově vzniká oznamovací povinnostu osvobozených příjmů nad 5 mil.Oznámení správci daně se musí provést do konce lhůty pro podání přiznání.
 • Zachována je stávající úprava placení záloh na daň z příjmů (původně měly být zálohy měsíční, ale jen při poslední tvrzené dani nad 200 tis. Kč).
 • U zdanění autorských honorářů se srážková daň bude vztahovat opět pouze na příjmy za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize (nikoli na všechny honoráře dle autorského zákona) limit bude 10.000,- Kč. Srážková daň bude konečná, bez možnosti si daň započítat na celkovou daňovou povinnost (platilo v roce 2014).

U zaměstnance budou osvobozeny jen takové příspěvky zaměstnavatele na soukromé životní pojištění , které nejsou určené k investování.

 • Rovněž u nezdanitelné částky zaplacené poplatníkem na soukromé životní pojištění nelze odečíst od zákaldu daně tu částku, která je určena k investování.

 • Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel k použití i k soukromým účelům – za příjem zaměstnance je považována částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech poskytnutých vozidel (čili bez ohledu zda byly skutečně k soukromým účelům použity).