čtvrtek 25. června 2015

Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí


Na současném trhu práce se vyskytují dvě skupiny zaměstnanců, a to zaměstnanci ze států Evropské unie (dále jen EU) a cizinci ze států mimo EU. V souvislosti se zaměstnáváním těchto skupin zaměstnanců vznikají zaměstnavateli další povinnosti zejména vůči úřadu práce. 


Zaměstnanci ze států EU


Pokud jde o země EU, mají zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci stejná práva a samozřejmě i povinnosti vůči zaměstnavateli jako občané ČR. Jejich pracovněprávní vztahy se řídí zásadně ve smyslu Zákoníku práce.
Při zaměstnávání těchto osob má zaměstnavatel povinnost informovat nejpozději do 10 kalendářních dnů po uzavření pracovněprávního vztahu místně příslušný ÚP. Totéž platí v případě ukončení pracovněprávního vztahu. Oznamovací povinnost plní zaměstnavatel na předepsaném tiskopise „Informace o nástupu do zaměstnání“.

Zaměstnávání cizinců mimo státy EU


Základním předpokladem pro zaměstnání cizince mimo státy EU je povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta. Zaměstnavatel je povinen nejdříve oznámit takovéto volné pracovní místo, na kterém může být cizinec zaměstnán, krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má být zaměstnání vykonáváno, a to včetně základní charakteristiky tohoto pracovního místa.

Kdy je možné zaměstnat cizince?


Cizinec má platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky Cizinec je držitelem zaměstnanecké nebo modré karty. Zaměstnanecká a modrá karta jsou současně povoleními k pobytu i povoleními k zaměstnání. Jsou splněny podmínky pro vydání modré karty.

Bez povolení k zaměstnání, zaměstnanecké či modré karty mohou být zaměstnány tyto osoby:

Občan členského státu EU a občan Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska
Rodinný příslušník občana ČR nebo občana členského státu EU, nebo občana Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska
Cizinec, na kterého se vztahují výjimky uvedené v §98 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta?


Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta a modrá karta se vydávají na konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele. Z hlediska režimu zaměstnání jsou tedy rovnocenné.

Zaměstnanecká karta:


Kvalifikace a podmínky práce: požadavky na kvalifikaci nejsou omezeny. Je vyžadováno, aby bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebyla nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy. Týdenní pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin.

Délka vyřízení: zaměstnanecká karta je současně povolením k zaměstnání i povolením k pobytu. Při splnění všech náležitostí je vydána v kratším čase než povolení k zaměstnání. Lhůta pro vyřízení zaměstnanecké karty činí 60 dnů.

Povinnost nahlášení volného místa: nahlášení volného místa příslušné krajské pobočce ÚP je obecná povinnost. Zaměstnavatel při nahlášení musí souhlasit se zařazením volného pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Pracovní smlouva: ještě před podáním žádosti o zaměstnaneckou kartu je nutné uzavřít pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu.

Délka povolení: odvíjí se dle uzavřené pracovní smlouvy, maximálně však 2 roky. Povolení lze opakovaně prodloužit nejvýše o 2 roky. O prodloužení cizinec žádá nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti vydání karty.

Modrá karta:


Kvalifikace a podmínky práce: je požadováno minimálně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň tři roky. Je vyžadovaná pracovní smlouva nejméně na dobu jednoho roku.
Sjednaná hrubá roční mzda musí odpovídat alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy v České republice vyhlašované sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí. Stanovená týdenní pracovní doba 40 hodin.

Délka vyřízení: modrá karta je současně povolením k zaměstnání i povolením k pobytu. Lhůta pro vyřízení činí 60 dní.

Povinnost hlášení volného místa: nahlášení volného místa je obecná povinnost. Zaměstnavatel při nahlášení musí souhlasit se zařazením volného pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst určených pro modré karty.

Pracovní smlouva: ještě před podáním žádosti o zaměstnaneckou kartu je nutné uzavřít pracovní smlouvu. Pracovní smlouva je přílohou k žádosti o modrou kartu.

Délka povolení: dle uzavřené pracovní smlouvy plus tři měsíce, maximálně 2 roky. Povolení lze opakovaně prodloužit nejvýše o 2 roky. O prodloužení cizinec žádá nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti vydání karty.


Povolení k zaměstnání


Kvalifikace a podmínky práce: požadavky na kvalifikaci nejsou omezeny

Délka vyřízení: povolení k zaměstnání samotné neopravňuje cizince k výkonu práce. Musí si vyřídit povolení k pobytu za účelem zaměstnání.

Povinnost hlášení volného místa: nahlášení volného místa je obecná povinnost

Pracovní smlouva: vyžaduje se pouze vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná.

Délka povolení: maximálně 2 roky. Povolení lze opakovaně prodloužit nejvýše o 2 roky.


Postup po zařazení volného místa do centrální evidence volných míst určených pro modré karty
(Stejný postup je i pro vydání zaměstnanecké karty)

Po zařazení volného místa do centrální evidence míst určených pro modré karty může na toto místo podat cizinec žádost. Žádost může cizinec podat jen na základě kontaktu se zaměstnavatelem a uzavření pracovní smlouvy, kterou při podání žádosti musí předložit.
O zaměstnaneckou/modrou kartu musí cizinec žádat osobně a to na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož je cizinec občanem, nebo event. ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý pobyt. Cizinec hradí správní poplatek za podání žádosti ve výši Kč 1000,- ekvivalentem v cizí měně. Po zjištění, že cizinec splnil všechny podmínky kladené na obsazení volného pracovního místa zasílá zastupitelský úřad veškerou dokumentaci příslušnému odboru Ministerstvu vnitra k dalšímu řízení.
Shledá-li Ministerstvo vnitra důvody pro vydání modré karty/zaměstnanecké karty, uvědomí příslušný zastupitelský úřad, který vydá žadateli o zaměstnaneckou nebo modrou kartu prozatímní vízum k pobytu na 90 dnů na území ČR.
Neprodleně po příjezdu do ČR se musí cizinec dostavit na příslušné Ministerstvo vnitra ČR, kde mu budou odebrány příslušné biometrické údaje nutné k vyhotovení zaměstnanecké nebo modré karty. Ministerstvo vnitra vydá cizinci Potvrzení o spolnění podmínek pro vydání zaměstnanecké/modré karty. Od data, kdy bylo potvrzení cizinci vydáno může již příslušný zaměstnavatel navázat pracovněprávní vztah podle již sepsané pracovní smlouvy.
O prodloužení karty může cizinec požádat nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti vydání zaměstnanecké karty.

Povinnosti zaměstnavatele


po nástupu cizince do zaměstnání zaměstnavatel nahlásí příslušné krajské pobočce ÚP obsazení volného místa.  Uvede referenční číslo zaměstnanecké nebo referenční číslo modré karty.
zaměstnavatel písemně informuje ÚP jestliže cizinec nenastoupil do práce U držitele zaměstnanecké a modré karty je lhůta 45 kalendářních dní ode dne, kdy bylo vyhověno žádosti
zaměstnavatel písemně informuje ÚP i v případě, že zaměstnání bylo ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno Lhůta 10 kalendářních dní ode dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání zaměstnavatel Ministerstvu vnitra neprodleně písemně oznamuje předpokládanou změnu pracovního zařazení držitele modré karty.