pondělí 21. září 2015

Novinka v daních pro rok 2016: Kontrolní hlášení. Jak na to?Jednou z nejvýznamnějších novinek, které se chystají v oblasti daní pro rok 2016, je kontrolní hlášení DPH. Jde o nový speciální typ daňového tvrzení, které doplňuje přiznání DPH.Povinnost podávat přiznání DPH zůstává, stejně tak se nadále bude podávat souhrnné hlášení. Naopak již nebude nutné podávat výpis z evidence při přenesené daňové povinnosti, neboť údaje v tomto tvrzení jsou již v kontrolním hlášení obsaženy.
Kdo kontrolní hlášení podává?
Kontrolní hlášení jsou povinni podat ti plátci, kteří za sledované období odvádějí DPH na výstupu, uplatňují nárok na odpočet, uskutečnili plnění v přenesené daňové povinnosti či ve zvláštním režimu pro investiční zlato. Nepodávají ho neplátci, identifikované osoby a plátci, kteří uskutečňují jen osvobozená plnění bez nároku na odpočet.
Jakým způsobem a kdy?
Právnické osoby podávají kontrolní hlášení vždy měsíčně, u fyzických osob je sledované období shodné s jejich zdaňovacím obdobím, tedy měsíční či čtvrtletní. Termín je shodný s termínem pro podání daňového přiznání, tedy nejpozději 25. den po skončení sledovaného období. Podává se výhradně elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné plátcem daně.
Kontrolní hlášení může být:
  1. Řádné – první podané hlášení.
  2. Opravné – nahrazuje předchozí podané hlášení před uplynutím termínu pro podání řádného hlášení, k předchozímu podání se v tomto případě nepřihlíží.
  3. Následné – podává se v případě opravy nesprávných či neúplných údajů po uplynutí termínu pro podání řádného hlášení. Podává se do pěti pracovních dní po zjištění důvodů pro jeho podání. Do následného kontrolního hlášení se vyplňují všechny údaje z řádného hlášení po promítnutí oprav, nikoli tedy jen opravy, jak je tomu u dodatečného daňového přiznání DPH.
Postup při vyplňování formuláře
Vzor, jak bude tento formulář vypadat, je již k dispozici na stránkách finanční správy. Do kontrolního hlášení se vyplňují údaje z jednotlivých faktur ve struktuře dle typu plnění – číslo dokladu, DIČ protistrany, datum uskutečnění plnění, základ a daň zvlášť dle sazeb, u plnění v režimu přenesení daňové povinnosti také typ plnění, u přijatých plnění využitých z části k soukromým účelům informace o krácení nároku na odpočet. Zvlášť se uvádí celková částka uskutečněných a přijatých plnění v částce do 10 000 Kč včetně daně a uskutečněných plnění, kde není povinnost vystavit daňový doklad.
Porušení povinnosti plátce
V případě, že plátce kontrolní hlášení nepodá či má správce daně pochybnosti o správnosti a úplnosti jeho obsahu, může správce daně poplatníka vyzvat k podání kontrolního hlášení či následného kontrolního hlášení. Na tuto výzvu musí poplatník reagovat do pěti dnů. V případě, že nemá povinnost hlášení podat či chce jen potvrdit správnost údajů, je ve formuláři kolonka pro rychlou odpověď, kde zvolí příslušnou možnost a uvede číslo jednací výzvy.
Zákon o DPH uvádí penalizaci za porušení povinností spojených s podáním kontrolního hlášení:
  1. Pokuta za pozdní podání bez výzvy správce daně je 1 000 Kč;
  2. pokuta za pozdní podání na základě výzvy je 10 000 Kč;
  3. pokuta za nepodání následného hlášení na základě výzvy je 30 000 Kč;
  4. pokuta za nepodání hlášení vůbec je 50 000 Kč.

Dále je nad rámec výše uvedeného možno uložit pokutu až do výše 500 000 Kč při závažném ztěžování nebo maření správy daní.