pondělí 16. listopadu 2015

DPH a cizina Představujeme další typy služeb s odlišnou úpravou

V předchozím díle miniseriálu DPH a cizina jsme se zabývali některými specificky upravenými službami, a to službami vztahujícími se k nemovitosti, službami přepravy osob a službami kulturními, sportovními a vzdělávacími. V dnešním díle se budeme věnovat dalším typům služeb, kde se při určování místa plnění nepostupuje podle základního pravidla.


Stravovací služby

U stravovacích služeb se za místo plnění považuje místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. Toto by mohlo být problematické určit v případě, že je stravovací služba poskytnuta na palubě lodi, letadla či ve vlaku během přepravy osob na území Evropské unie, proto je pro tyto případy místo plnění stanoveno jako místo zahájení přepravy. V případě zastávek ve třetích zemích se posuzují jednotlivé úseky přepravy zvlášť, vždy od prvního nastoupení osob v rámci EU do posledního vystoupení v rámci EU. Při zpáteční přepravě se cesta tam a cesta zpět posuzují samostatně.


Nájem dopravního prostředku

V případě krátkodobého nájmu dopravního prostředku se za místo plnění považuje místo, kde příjemce služby dopravní prostředek fyzicky přebírá. Za krátkodobý nájem se považuje nájem po dobu maximálně 90 dní u lodi a maximálně 30 dní u ostatních dopravních prostředků.
Místo plnění je shodné s místem skutečného převzetí také u dlouhodobého nájmu rekreační lodi osobě nepovinné k dani, a to za podmínky, že poskytovatel služby má v tomto místě své sídlo nebo provozovnu.
Místem plnění v ostatních případech nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani je místo příjemce – určené na základě dvou důkazů, které si neprotiřečí.
V případě, že je místo plnění podle předchozích pravidel v tuzemsku, ale reálně dochází k užití ve třetí zemi, považuje se za místo plnění třetí země a naopak, pokud je místo určeno ve třetí zemi, ale k užití dochází v tuzemsku, je místo plnění v tuzemsku.
Místo plnění u dlouhodobého nájmu dopravního prostředku osobě povinné k dani se potom posuzuje podle základního pravidla (viz UOL Revue z prosince 2014).

Služby poskytnuté osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi

V případě, že je poskytnutá služba plátci DPH, který má sídlo či provozovnu ve třetí zemi, a podle základního pravidla je stanoveno místo plnění ve třetí zemi, ale ke skutečnému užití či spotřebě dochází v tuzemsku, se za místo plnění považuje tuzemsko.

Služby poskytnuté osobě nepovinné k dani do třetí země

Seznam služeb poskytnutých osobě nepovinné k dani do třetí země, u kterých se za místo plnění považuje místo příjemce, je uveden v paragrafu 10h zákona o DPH.

Jde o tyto služby:
■ Převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky atd.,
■ reklamní služby,
■ poradenské, inženýrské, konzultační, právní, účetní služby, zpracování dat,
■ nájem movitého majetku mimo dopravních prostředků,
■ bankovní, finanční, pojišťovací služby,
■ poskytnutí pracovníků,
■ přístup do sítí na území FÚ pro distribuci plynu, tepla, elektřiny apod.,
■ zavázání se k povinnosti zdržet se ekonomických činností uvedených v předchozích bodech.

Další služby poskytované osobě nepovinné k dani

Zákon dále specifikuje pravidla pro některé další typy služeb v případě, že jsou poskytnuty osobě nepovinné k dani:
■ U služby poskytnuté osobě nepovinné k dani osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, je místo plnění shodné s místem plnění zajišťovaného plnění.
■ U služby práce na movité věci nebo oceňování movité věci, stejně jako u služeb souvisejících s přepravou zboží jako nakládka a vykládka, je místem plnění místo, kde jsou tyto služby skutečně poskytnuty.
■ U služby přepravy zboží mezi členskými státy EU je místem plnění místo zahájení přepravy.

 U ostatních případů poskytnutí služby přepravy osobě nepovinné k dani je místem plnění místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.


Příklad 1:
■ Stravovací služba poskytnutá českým plátcem slovenskému plátci v Německu – místo plnění této služby je v Německu.
■ Stravovací služba poskytnutá na cestě letadlem českým přepravcem z České republiky do Řecka (bez zastávek) – místem plnění je Česká republika. Stejná služba na zpáteční cestě – místem plnění je Řecko.

Příklad 2:
■ Český podnikatel si na služební cestě ve Francii pronajme automobil na 14 dní, poskytovatelem je francouzský podnikatel a vůz je předán ve Francii, místem plnění je Francie. Stejné to je i v případě, že příjemcem je soukromá osoba.
■ V případě, že dojde ke stejné situaci, avšak nájem je sjednán na 35 dní, je místo plnění stanoveno podle základního pravidla a je v ČR, tedy v režimu reverse charge.
■ V případě shodného nájmu na 35 dní, kde je příjemcem soukromá osoba z České republiky, je místo plnění v ČR – francouzský podnikatel musí odvést českou DPH.