neděle 18. prosince 2016

Změny v účetnictví a daních od 1.1.2017 - 2. část


Institut nespolehlivé osoby

Další novinka, kterou přináší chystaná novela zákona o DPH, je rozšíření režimu nespolehlivého plátce i na nespolehlivé fyzické a právnické osoby (už několik let platí, že pokud se podnikatel rozhodne obchodovat s firmou označenou jako "nespolehlivý plátce", bude za ni ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění). 
Cílem návrhu je zamezit situacím, kdy podnikatel, který byl veden na seznamu nespolehlivých plátců, zrušil svou registraci plátce DPH. Při následné opětovné registraci tak byl znovu považován za "spolehlivého". Pokud by se nespolehlivá osoba registrovala k DPH, a to v období dvou let od doby, kdy toto označení získala, stala by se automaticky nespolehlivým plátcem. 
Návrh navíc umožní udělení statusu nespolehlivosti de facto každé fyzické nebo právnické osobě, pokud vykazují srovnatelné společensky škodlivé jednání. Tím by bylo zajištěno, že by se tyto osoby staly nespolehlivými plátci již v momentě (první) registrace k DPH.Daňové přiznání na dvě strany

Finanční správa připravila novinku, která uleví řadě plátců. Od nového roku mohou využít pro podání přiznání k dani z příjmů formulář jen o dvou stranách. Vyplnit půjde i elektronicky. Přiznání prostřednictvím nového formuláře mohou podávat zaměstnanci s příjmy pouze od českého zaměstnavatele, kteří nemají další příjmy z podnikání, z nájmů, kapitálové a další vedlejší příjmy. 
Formulář tak využijí zejména ti, kdo mají souběh zaměstnání. Nejčastěji jde o poplatníka, jehož příjmy ze zaměstnání přesáhnou roční částku pro solidární zvýšení daně, tedy 1 296 288 korun.


Paušální daň i pro zaměstnavatele

Další úprava se připravuje v oblasti paušální daně. Její výše se stanovuje obvykle tak, jako by neexistoval minimální daňový základ. Minimální částka daně po slevách na dani z příjmu je 600 korun za zdaňovací období, tudíž v tomto režimu není možné vykázat daňovou ztrátu.
Ačkoliv tato možnost značně snižuje administrativní náročnost a eliminuje riziko chyby v daňovém přiznání, prozatím ji mnoho podnikatelů nevyužívá.
V příštím roce by však podle ní mělo dojít k rozšíření povědomí o této možnosti, zjednodušení a zmírnění podmínek. Doposud platilo, že o paušální daň mohou zažádat jen ti, kteří mají příjmy z podnikatelské činnosti a nemají zaměstnance. Novelou by se měla tato podmínka zrušit a paušální daň by nově mohli využívat také podnikatelé, kteří mají příjmy i ze závislé činnosti, a stejně tak ti, kdo mají zaměstnance.


Nová pravidla odpisu technického zhodnoceníPřipravovaná novela zákona o dani z příjmů nově umožňuje odpisovat technické zhodnocení i v případech, kdy dochází k přenechání věci k užití jinému subjektu (například podnájemci nebo novému nájemci při "cesi", tedy postoupení nájemní smlouvy), a to za stejných podmínek, za nichž podle současného znění zákona může odpisovat technické zhodnocení nájemce. 
Dochází tak pro daňové účely k odstranění nelogického znevýhodnění podnájemních vztahů. Přitom rozlišení toho, co je technické zhodnocení a co oprava třeba kanceláře, je poměrně složité (příkladem technického zhodnocení může být stavební úprava − rozdělení kanceláře na dvě menší).


 
neděle 11. prosince 2016

Změny v daních a účetnictví od 1.1.2017 - 1. část


Chvíli před koncem letošního roku přicházejí zákonodárci se změnami daňových a účetních předpisů, které budou mít dopad na podnikání malých a středních podniků. Postupně Vás s nimi seznámíme.
 

Minimální mzda

Od prvního dne nového roku se nařízením vlády zvyšuje minimální měsíční mzda ze současných 9900 na rovných 11 tisíc korun. Hodinová mzda vzroste z 58,70 koruny na 66 korun. Minimální mzda ovlivňuje některé další parametry při výběru daní a sociálního a zdravotního pojištění. Zvýšení minimální mzdy pro rok 2017 tak má dopady do daní z příjmů. Maximální částka "školkovného" na jedno dítě se od 1. ledna 2017 zvyšuje z 9900 korun na 11 tisíc a nárok na daňový bonus na dítě u zaměstnavatele má poplatník v případě, že jeho roční příjmy převýší šestinásobek minimální mzdy.

Současně se zvyšují částky zaručené mzdy, tedy mzdy, kterou musí zaměstnanec minimálně obdržet při určité kvalifikaci, zkušenostech a odpovědnosti při práci. V Česku existuje celkem osm skupin prací s odlišnými hodnotami zaručené mzdy. Nově může činit až 22 tisíc korun. Od ledna si tak například stomatologové, lékaři nebo farmaceuti, kteří patří do sedmé skupiny, přijdou minimálně na 19 900 korun měsíčně. "Nové nařízení taktéž ruší zvláštní sazbu minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem, která je dosud nižší než minimální mzda (9300 korun). Bude tak platit jedna sazba minimální mzdy pro všechny zaměstnance.


Daňové zvýhodněné na děti

Novela zákona o dani z příjmů pro rok 2017 počítá s dalším navýšením daňového zvýhodnění na druhé a třetí a další dítě, a to na 19 404 korun, respektive 24 204 korun ročně. Změna daňového zvýhodnění se dotkne nejen jednotlivých fyzických osob, které zvýhodnění uplatňují, ale při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti i jejich zaměstnavatelů. Zvýhodnění by měli již při výplatě v lednu 2017 pocítit všichni, kdo odvádějí zálohu na daň. Ostatních se změna dotkne v daňovém přiznání 2018. "Sleva na děti se týká všech, kromě osob, které se rozhodnou využívat výdajových paušálů. Stejně jako dosud pak mají nárok na slevu ti, jejichž roční příjem dosahuje alespoň šestinásobku životního minima. Nově se však do těchto příjmů nezapočítávají příjmy z pronájmů, ale pouze příjmy z podnikatelské činnosti či závislého zaměstnání.

Zjednodušení zdanění drobných příjmů

Chystaná novela zavádí také zjednodušený systém zdanění drobných příjmů ze závislé činnosti přímo srážkou u zaměstnavatele. Srážková daň ve výši 15 procent by měla být uplatňována nejen u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce s měsíčním výdělkem do 10 tisíc korun, ale nově i u zbývajících druhů příjmů ze závislé činnosti, které v úhrnu za jeden měsíc od jednoho zaměstnavatele nepřekročí částku 2500 korun (například odměna za výkon funkce, příjem ze zaměstnání malého rozsahu, dohoda o pracovní činnosti do výše hrubého příjmu 2500 korun). Podmínkou uplatnění tohoto zjednodušeného postupu však je, že zaměstnanec nepodepsal u dané společnosti takzvané prohlášení, tedy neuplatňuje u ní nárok na slevu na dani ani na sebe, ani na vyživované děti.neděle 4. prosince 2016

Zákoník práce v novém ...


Home office

Novela zákoníku práce, jejíž účinnost je stanovena na 1. července 2017, vyvolala u zaměstnavatelů negativní reakce zejména novou úpravou práce z domova neboli home officu. Na tu dosud zákon pamatoval v jediném paragrafu. Nově by zaměstnavatelé museli lidem proplácet náklady na home office, které jim doma s prací vzniknou, nebo by měli zabránit jejich sociální izolaci.

Doručování

Naopak jako ulehčení vnímají zaměstnavatelé nové paragrafy o doručování. Díky nim budou moci jednodušeji ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, který se tomu vyhýbá. Takovému zaměstnanci musel šéf nejdřív zkusit předat výpověď v práci, pokud tam ale dotyčný nebyl, musel ho zaměstnavatel hledat v místě jeho bydliště, případně na místech, kde se obvykle zdržuje. Až když selhaly i tyto pokusy, mohl jako čtvrtou možnost zvolit doručení poštou. To teď odpadne . firma bude moci výpověď rovnou poslat poštou, pokud se nepovede předat ji zaměstnanci v práci.
Zaměstnavatel by měl nově výpověď odeslat na poslední známou adresu, kterou mu zaměstnanec sdělil písemně. Když ale takovou adresu nikde neuvede, určitě ji bude mít v pracovní smlouvě.
Zlepšení mohou očekávat i zaměstnanci. Pokud se nyní zaměstnavatel rozhodl, že bude doručení jakékoliv písemnosti mařit, tedy že bude například používat adresy falešných sídel, neměl zaměstnanec šanci mu nějakým náhradním způsobem cokoliv doručit. To novela ruší a písemnost se nově bude považovat za doručenou dnem, kdy pokus doručit ji v místě sídla firmy bude neúspěšný.

Láska na pracovišti a souběh funkcí

Do pracovního práva letos zasáhly i soudy. Navázání milostného vztahu s důležitým obchodním partnerem není důvodem okamžitého zrušení pracovního poměru, řekl na začátku roku Nejvyšší soud. V případě, o kterém rozhodoval, dotčená zaměstnankyně kvůli tomuto vztahu sice zneužívala třeba fingované služební cesty, samotný vztah ale podle soudu nemůže být důvodem vyhazovu. Takovým důvodem může být až to, kdyby zaměstnankyně vyzradila důležité skutečnosti týkající se provozu zaměstnavatele nebo obchodního tajemství.
Zákazy milostných vztahů na pracovišti či s obchodními partnery zaměstnavatele mají často firmy obsažené v pracovním řádu. Tento rozsudek jednoznačně naznačil, že bez dalšího tyto zákazy vymahatelné nejsou.
Jako přelomový byl často označován nález Ústavního soudu, který se zaměřil na souběh funkcí. Situaci, kdy má člen statutárního orgánu uzavřen souběžný pracovní poměr také na vedoucí manažerskou pozici, například funkci generálního nebo jiného ředitele, Nejvyšší soud dlouhodobě posuzoval jako zakázanou. Podle Ústavního soudu se ale Nejvyššímu soudu zatím nepodařilo uspokojivě obhájit a vysvětlit, proč by souběh funkcí měl být zakázán.

sobota 26. listopadu 2016

Novinky v dani z nabytí nemovitých věcíKe dni 1. 11. 2016 vstoupila v platnost významná novela zákonného opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela se vztahuje na vklady, jejichž právní účinky nastaly po 31. 10. 2016, laicky řečeno, rozhodující je obvykle den, kdy byla smlouva předána katastru, nikoli datum podpisu smlouvy či zápisu do katastru.

Poplatník daně

Nejvýznamnější a nejznámější změnou této novely je již dlouho očekávaná změna poplatníka daně, kterým bude nyní vždy nabyvatel bez ohledu na dohodu smluvních stran či typ smlouvy. Především u smluv, které vzniknou kolem data této změny, je třeba věnovat pozornost, aby nedošlo ve smlouvě ke klamným neplatným dohodám o osobě poplatníka daně a dalším s tím spojeným komplikacím. V současné době před touto změnou je poplatníkem u kupní a směnné smlouvy převodce, pokud není ve smlouvě uvedeno, že poplatníkem je nabyvatel. Pro ostatní typy nabytí, např. dražby, ke změně poplatníka nedochází, zde již v současnosti je poplatníkem nabyvatel. Tím, že poplatníkem se stává nabyvatel, se také ruší ručení protistranou za úhradu daně (toto ručení existovalo i dříve jen v situaci, kdy je poplatníkem převodce).

Předmět daně

Dochází dále ke změnám v předmětu daně. Předmětem daně je nově také převod jmění na společníka, u práva stavby se stává předmětem daně také prodloužení doby, na kterou je právo zřízeno. Naopak u inženýrských sítí je nově předmětem jen úplatné nabytí vlastnického práva k budově (nebo spoluvlastnického podílu na ní) podle katastrálního zákona, která je částí inženýrské sítě. Zdanění tedy nebude podléhat nabytí těch částí inženýrských sítí, které nejsou budovou podle katastrálního zákona, např. vodovodní potrubí.

Osvobození od daně

Změny proběhly také v oblasti osvobození od daně. Jednou z těchto změn je nové osvobození pro všechna nabytí nemovitosti územním samosprávným celkem, například obcí, a další je naopak vynětí nedokončených staveb z osvobození pro nové stavby.

Směna nemovitých věcí

Změny se rovněž dotknou směny nemovitých věcí, kde se mění způsob určení základu daně tak, že 100 % zjištěné ceny z posudku či směrné hodnoty nabývané nemovitosti se srovnává s úplatou za ni, do úplaty však nebude vstupovat cena pozbyté nemovitosti.
Dále se rozšiřuje možnost užití směrné hodnoty místo znaleckého posudku na některé další pozemky.
Změna je také u zjištěné ceny, a to pro případy nabytí obchodního závodu či jeho části, jehož součástí je věc nemovitá – pokud do zjištěné ceny byly započteny dluhy, pro účel zjištění základu daně se k nim nepřihlíží.

neděle 20. listopadu 2016

Dovolená a její čerpání


I když je léto za námi, vědět, jak čerpat dovolenou, se oplatí po celý rok. Následující řádky jsou určeny jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele.Právo na dovolenou je individuální právo zaměstnance a je nepřevoditelné na jiného zaměstnance.
I na ustanovení o dovolené se vztahuje vyšší míra smluvní volnosti. V praxi to znamená, že zaměstnavatel je povinen dodržet pouze základní míru dovolené, ale pokud chce, může zaměstnancům stanovit další druhy dovolené, zákon tomu nebrání. Při stanovení dalších druhů dovolené musí být respektována zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace.

Zákoník práce rozlišuje několik druhů dovolené


- dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část
- dovolená za odpracované dny
- dodatková dovolená

Dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část

Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. U pedagogických pracovníků činí 8 týdnů.

Nárok na tuto dovolenou vzniká zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal práci alespoň 60 dní v kalendářním roce.

V případě, že pracovní poměr netrvá celý rok, náleží poměrná část dovolené za kalendářní rok.
Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

Dovolená za odpracované dny

Nárok na tuto dovolenou vzniká zaměstnanci, kterému nevzniká právo na dovolenou za kalendářní rok. Takový zaměstnanec neodpracuje v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele alespoň 60 dnů.
Za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce náleží dovolená za odpracované dny ve výši jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok.
Dovolenou za odpracované dny nelze krátit z důvodu překážek v práci. Může být zkrácena jen z důvodu neomluvené absence.

Dodatková dovolená

Náleží zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, například těžba nerostů, ražení tunelů a štol.
Dodatková dovolená za celý kalendářní rok se poskytuje v délce 1 týdne.
Pokud zaměstnanec nepracuje u takového zaměstnavatele celý rok, ale jen část roku, přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dní jedna dvanáctina dodatkové dovolené.


PEL MEL o dovolené neboli víte, že…

Dovolená za kalendářní rok by se měla zpravidla vyčerpat do konce kalendářního roku, ve kterém nárok na dovolenou vznikl.

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle písemného rozvrhu čerpání dovolené.

Zaměstnavatel je povinen informovat nové zaměstnance o pravidlech čerpání dovolené, o nároku dovolené, o termínech stanovených pro čerpání dovolené.

Požádá-li zaměstnankyně o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.

Nárok na dovolenou za kalendářní rok se posuzuje za každý rok zvlášť.

Pokud zaměstnanec neodpracuje z důvodu překážek v práci 100 pracovních dní, nárok na dovolenou se krátí o jednu dvanáctinu. Jedná se o překážky, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, obvykle například nemoc.

čtvrtek 10. listopadu 2016

Nové UOL Revue je na světě!


V podzimním čísle najdete:
 • Novinky v dani z nabytí nemovitých věcí
 • Skutečné sídlo vs. zákon o DPH
 • Nárok na odpočet DPH při registraci a zrušení registrace
 • Dovolená a její čerpání
 • Hlavní účetní - nová podpora účetního týmu
 • Soutěž: S foťákem za Smartem UOL!
Přečíst si ho můžete zde: http://www.uol.cz/uol-revue

 

úterý 8. listopadu 2016

Skutečné sídlo vs. zákon o DPH


Jednou z povinností daňových subjektů v rámci registrace či oznámení změn je také povinnost nahlásit správci daně své skutečné sídlo ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Toto sídlo je definováno zákonem o DPH v § 4 odst. 1, písm. i) jako adresa místa vedení fyzické či právnické osoby povinné k dani, čímž se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení této osoby, či místo, kde se schází její vedení. U fyzické osoby, která nemá místo svého vedení, pak místo jejího pobytu. Toto sídlo se nemusí vždy shodovat se sídlem uvedeným v obchodním rejstříku, což je typická situace u různých virtuálních sídel.

Existence poštovní schránky není postačující

Definice skutečného sídla je též stanovena nařízením Rady EU 282/2011, kde je uvedeno, že pouhá existence poštovní schránky není postačující pro sídlo ekonomické činnosti osoby povinné k dani. Důvodem pro určení této povinnosti je fakt, že by osoba povinná k dani měla být ve svém sídle pro správce daně kontaktní a dohledatelná, aby správci daně byl umožněn výkon jeho pravomocí v sídle společnosti.
Přestože jde o povinnost podle zákona o DPH, vztahuje se tato povinnost na všechny osoby povinné k dani, tedy podnikatele, tedy i na neplátce DPH.

Co se stane, když nahlášené sídlo není sídlem skutečným

Správce daně je oprávněn provádět místní šetření v nahlášených sídlech, při kterých zjišťuje, zda se subjekt na uvedené adrese zdržuje. Na základě těchto místních šetření může při nezastižení daňového subjektu správce daně vyzvat subjekt k nahlášení skutečného sídla, a pokud subjekt neprokáže, že sídlo, které uvedl, je sídlem ve smyslu zákona o DPH, smí udělit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžní povahy až do výše 500 000 Kč. V případě plátce DPH je správce daně rovněž oprávněn rozhodnout o označení tohoto plátce jako „nespolehlivého“ se všemi důsledky tohoto označení, či dokonce zrušit jeho registraci k DPH.

Jak se těmto opatřením vyhnout

Pokud patříte k podnikatelům, kteří využívají virtuálního sídla, a své skutečné sídlo jste správci daně ještě nehlásili či si tímto nejste jisti, napište nám na adresu dane@uol.cz, abychom tuto skutečnost ověřili a případně oznámili změnu příslušnému správci daně.

neděle 6. listopadu 2016

Zveme Vás na seminář

Hledáte schopné a motivované zaměstnance? Chcete získat ty nejlepší?

Zveme Vás na seminář,
který pořádáme s naším partneremJak vytvořit a udržet skvělý tým?

Kdy: 25.11.2016 od 9:30 do 12:30
Kde: UOL, Pekařská 10a, Praha 5
Cena: 1.800 Kč bez DPH


Pod vedením zkušené HR manažerky a lektorky Hany Slačálkové společně zvládneme strategii boje o ty nejlepší kandidáty.
Po absolvování semináře budete schopni:
 • efektivně oslovit a nadchnout potencionální pracovníky
 • odhadnout skutečnou pracovní produktivitu kandidáta
 • odhalit nespolehlivé a neseriózní uchazeče
 • zamezit vysoké fluktuaci zaměstnanců

Přihlaste se zde: http://www.uol.cz/seminar


Těšíme se na společné setkání!

neděle 9. října 2016

Elektronická evidence tržeb - EETEvidence tržeb (ET), označovaná též jako elektronická evidence tržeb (EET) je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

EET se bude týkat jak právnických, tak i fyzických osob za splnění podmínek.

Zákon definuje tzv. „rozhodný příjem“, tj. takový příjem, který bude podléhat elektronické evidenci.
U fyzických osob to budou příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (nebude se tedy vztahovat na pronájem dle § 9 a ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů).
U právnických osob se bude jednat o příjmy z činnosti právnické osoby s výjimkami.

Elektronická evidence tržeb se bude týkat plateb v hotovosti, kartou, šekem, směnkou, jinou formou „elektronických peněz“ (například žetony nahrazujícími peníze), bitcoiny či „náhražkami peněz“ (například stravenkami, dárkovými poukazy).

Režim elektronické evidence tržeb bude zaváděn postupně v několika fázích:

1. fáze od 1. 12. 2016: poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb
2. fáze od 1. 3. 2017: velkoobchod a maloobchod
3. fáze od 1. 3. 2018: ostatní zákonem stanovené druhy výrob a poskytovaných služeb, doprava, zemědělství, nezávislá povolání
4. fáze od 1. 6. 2018: zbylé tržby

Povinnosti, které vznikají podnikateli v souvislosti se zavedením EET


1. Registrace – do systému a podání žádosti u správce daně o tzv. autentizační údaje. Na základě této registrace obdrží podnikatel certifikát. Systém pro tuto registraci má být spuštěn 1. 9. 2016.

2. Plnění oznamovací povinnosti, která se týká oznámení o provozovnách (včetně údajů o internetových stránkách, na kterých je nabízeno zboží nebo služby), ve kterých se provádí činnost, ze které plynou evidované tržby.

3. Plnění informační povinnosti – na místě, kde se uskutečňují evidované tržby, musí být umístěno informační oznámení: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.“

Spolu se zákonem o evidenci tržeb byly přijaty také novely dvou zákonů – zákona o DPH a zákona o daních z příjmů:

 • Pouze pro fyzické osoby bude nová sleva na dani z příjmů až 5 000 Kč, a to pouze za období, kdy poplatník poprvé zaeviduje tržby podle zákona o ET.
 • Osvobození příjmů z tzv. účtenkové loterie pro fyzické i právnické osoby.
 • Zavádí se snížená sazba DPH 15 % u stravovacích služeb, a to od 1. 12. 2016.

Sankce

Do 500 000 Kč za nezasílání údajů o tržbách datovou zprávou, nevystavení účtenky.
Do 50 000 Kč například za neumístění informačního oznámení.
Zákazník nemá povinnost převzít vystavenou účtenku a zákazník nikdy nepodléhá žádné sankci.

pátek 19. srpna 2016

Jak se vyhnout problematickému zaměstnanci a jak se s ním vypořádat

 

 

Z hlediska Zákoníku práce je vztah zaměstnavatele a zaměstnance nerovným vztahem založeným na vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Z tohoto titulu se snaží zákon více chránit zaměstnance, který má z hlediska ukončení pracovního poměru a odchodu ze zaměstnání mnohem větší volnost než zaměstnavatel.

Prevence

Určitě nejjednodušším řešením, jak se vyhnout problémům, je prevence. Zaměstnavatel by proto měl věnovat velkou pozornost již výběrovému řízení. V rámci výběrového řízení by měl prověřit profesní a osobní kvality uchazeče o zaměstnání. Neměl by podceňovat prvotní informace – měl by vyžadovat pracovní posudky od předchozích zaměstnavatelů a ověřovat získané reference. Zdrojem informací bývají i osobní a profesní sociální sítě.

Zkušební doba

Další možností, jak prověřit zaměstnance a jeho pracovní schopnosti, je zkušební doba. Zkušební dobu je nutné sjednat nejpozději v den nástupu a musí být sjednána písemně. Maximální rozsah zkušební doby jsou tři měsíce, u vedoucích zaměstnanců šest měsíců.

Pracovní poměr

V případě, že si zaměstnavatel není jistý, bývá výhodné využít možnost sjednat pracovní poměr na dobu určitou. Maximální rozsah takového pracovního poměru jsou tři roky. Zopakovat pracovní poměr na dobu určitou smí zaměstnavatel ještě dvakrát. Pracovní poměr na dobu určitou skončí sjednaným dnem.

Písemné upozornění

V případě, že je zaměstnavatel s pracovním výkonem zaměstnance nespokojený, případně dojde k porušení pracovních povinností, je důležité vždy zaměstnance o této skutečnosti informovat. Vytýkací dopisy se rozlišují do dvou velkých skupin – zaměstnavatel není spokojen s pracovními výsledky, anebo dojde k porušení pracovních povinností. Písemné upozornění se doručuje do vlastních rukou zaměstnance.
V případě neuspokojivých pracovních výsledků je důležitá dostatečně určitá specifikace nedostatků. Zaměstnavatel poskytne v takovém případě přiměřenou dobu k nápravě. Výpověď může zaměstnavatel dát ve lhůtě dvanácti měsíců od upozornění.

Důvody k ukončení pracovního poměru

Když dojde k porušení pracovních povinností, je také důležitá jejich specifikace.
V případě porušení povinností se neurčuje lhůta na nápravu. Zaměstnance je důležité upozornit na možnost výpovědi v době šesti měsíců od doručení výtky. V případě porušení povinností se zkoumá také míra zavinění.
Písemným upozorněním na nedostatky si zaměstnavatel zvětšuje prostor při ukončování pracovního poměru. Zaměstnavatel totiž na rozdíl od zaměstnance smí dát výpověď pouze ze zákonem určených důvodů. K takovým výpovědním důvodům právě patří § 52 f) výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky a § 52 g) výpověď pro porušení povinností.
Důležité u takového ukončení pracovního poměru je opakované porušení pracovních povinností a opakované upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky.


středa 10. srpna 2016

Nové UOL Revue je na světě!

Nové UOL Revue je na světě!V novém čísle našeho časopisu UOL Revue se např. dozvíte:

- Jak se vyhnout problematickému zaměstnanci?
- Přečtěte si rozhovor s Janou Trnovskou,
zákaznicí UOL
- Důležité informace o EET (Elektronická Evidence Tržeb)
...a nebo o našem stěhování a nových lidech v UOL


středa 8. června 2016

Obrat pro účely DPH


V rámci přibližování jednotlivých aspektů daňové problematiky našim čtenářům se tentokrát budeme věnovat tématu, které sice spadá do oblasti daně z přidané hodnoty, ale bude zajímat především ty, kteří ještě plátci DPH nejsou. Téměř každý rok se zvažuje, zda se výše obratu pro povinnou registraci k DPH nebude měnit (pro rok 2016 zůstává limit 1 milion Kč). Ale co se vlastně do tohoto obratu počítá?

Definice
Zákon o DPH definuje obrat jako souhrn úhrad, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění – dodání zboží a poskytnutí služeb s místem plnění v tuzemsku, jde-li o plnění zdanitelná, plnění osvobozená s nárokem na odpočet a některé typy plnění osvobozených bez nároku na odpočet.

Co se do obratu nezahrnuje
Zákon výslovně uvádí, že do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.
Co se dále do obratu nezahrnuje, je již třeba vyvodit přímo z definice. Důležité je, co znamená místo plnění v tuzemsku. Je třeba vždy vycházet ze zákona, kde je místo plnění u daného typu dodání zboží či poskytnutí služby. Přestože dodání zboží a služeb zahraničnímu plátci se fakturuje obojí bez DPH, místo plnění je definováno rozdílně. Dodání zboží do jiného členského státu či vývoz zboží má místo plnění v tuzemsku (a je osvobozené bez nároku na odpočet), a tedy se do obratu počítá, naopak služby v režimu reverse charge se do obratu nezapočítávají, neboť místo plnění je v místě sídla příjemce.
Zde je na místě poznámka, že řada transakcí se zahraničím vede k okamžité povinnosti neplátce se registrovat jako identifikovaná osoba, bez ohledu na objem těchto transakcí či obrat.
Do obratu se rovněž nezahrnují některé typy osvobozených plnění bez nároku na odpočet, a to například výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc, provozování loterií.

Do obratu se počítají
Naopak se do obratu počítají tato osvobozená plnění bez nároku na odpočet – finanční a penzijní činnosti, pojišťovací služby, dodání a nájem nemovitých věcí, pokud nejde o příležitostně uskutečňované vedlejší činnosti.

Upozornění
Je nutné připomenout, že pro posouzení překročení obratu pro povinnou registraci, je důležitý obrat vždy za 12 po sobě jdoucích měsíců, nikoli za kalendářní rok.
V případě nejasností doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem.

úterý 9. února 2016

Jaké nás čekají změny ve mzdách pro rok 2016?


Připravili jsme pro vás přehled aktuálních změn mezd, které se týkají nastávajícího roku 2016. Věříme, že vás tento stručný seznam změn lehce provede začátkem nového roku.


pondělí 1. února 2016

Nepřehlédněte! Kontrolní hlášení


Ještě jednou se vracíme k opravdu žhavému tématu, které nyní hýbe naším daňovým světem. Jedná se o kontrolní hlášení, které budeme podávat po 1. 1. 2016.

Kdo a kdy podává?

Kontrolní hlášení podávají pouze plátci.
Plátce právnická osoba, vždy za kalendářní měsíc bez ohledu na své zdaňovací období, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.
Plátce fyzická osoba podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tedy měsíční plátci měsíčně, čtvrtletní plátci čtvrtletně).

POZOR na vysoké sankce!!!

U kontrolního hlášení neplatí tzv. „toleranční bezsankční lhůta 5 dnů“ (pokuta za pozdní podání daňového přiznání k DPH se počítá až od 6. pracovního dne). U kontrolního hlášení platí konečná lhůta do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (resp. následující pracovní den, pokud připadne na sobotu, neděli nebo svátek).
Pokuta za pozdní podání řádného kontrolního hlášení bez výzvy správce daně: 1 000 Kč
Pokuta za pozdní podání řádného kontrolního hlášení po výzvě správce daně k podání: 10 000 Kč
Další pokuty jsou stanoveny v rozmezí 30 000–50 000 Kč (možno až 500 000 Kč za maření správy daní neplněním povinností).


V případě pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v kontrolním hlášení správce daně vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil. Lhůta na opravu činí 5 kalendářních dnů od oznámení!!!


Jakým způsobem? 

Je předepsána povinná elektronická forma podání daňového přiznání k DPH, kontrolního i souhrnného hlášení pro všechny právnické i fyzické osoby.


Žádost:

Chtěli bychom vás, naši milí klienti, požádat, abyste nám pomohli bojovat s touto novinkou a dodávali nám doklady průběžně, pravidelně a včas do 17. dne následujícího měsíce.

středa 6. ledna 2016

Nové UOL Revue je na světě!
Nové UOL Revue je na světě!

V novém čísle najdete např.:

- informace o kontrolním hlášení
- přehled daňových novinek
- zajímavý rozhovor
- novinky v účetním programu

a mnoho dalšího...


úterý 5. ledna 2016

Jaké jsou daňové novinky pro rok 2016? Představujeme daňové novinky pro rok 2016


1. DPH – osvobození dodání stavebních pozemků
Od 1. 1. 2016 budou platit nová pravidla pro osvobození dodání stavebních pozemků:
Dle nového znění § 56 platného od 1. 1. 2016 je:

od daně osvobozeno dodání pozemku, který
a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí (není na něm stavba spojená pevně se zemí),
b) není stavebním pozemkem.

DNES DODÁTE, ZÍTRA ZADÁMEOd 1.3.2016 se můžete v UOL těšit na zrychlené zadání přijatých dokladů do druhého pracovního dne.
Je to výzva, kterou vedoucí oddělení dokladů Michael nejen osobně přijal,
ale dokonce i zhmotnil!