úterý 5. ledna 2016

Jaké jsou daňové novinky pro rok 2016? Představujeme daňové novinky pro rok 2016


1. DPH – osvobození dodání stavebních pozemků
Od 1. 1. 2016 budou platit nová pravidla pro osvobození dodání stavebních pozemků:
Dle nového znění § 56 platného od 1. 1. 2016 je:

od daně osvobozeno dodání pozemku, který
a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí (není na něm stavba spojená pevně se zemí),
b) není stavebním pozemkem.Nově je definován stavební pozemek pro účely zákona o DPH.
Stavebním pozemkem se rozumí pozemek, na kterém:
a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a který je nebo byl předmětem stavebních prací nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby (např. podání návrhu na změnu územního rozhodnutí, nebo v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby (velikost okolí ale není přesně specifikována),
b) může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

2
I nadále bude dodání staveb po uplynutí 5 let od kolaudace osvobozeno, ale plátce se může rozhodnout i po uplynutí této lhůty uplatnit daň. Pokud je příjemce plnění plátce, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. Mezi plátci se bude používat režim přenesené daňové povinnosti.

3. Nová výše minimální mzdy je 9 900 Kč.

4. Povinnost pro všechny osoby podávat daňová přiznání a hlášení k dani z přidané hodnoty pouze elektronicky – konec výjimky pro fyzické osoby nedosahující obratu 6 mil.

5. U daně z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti) bude poplatníkem již pouze nabyvatel – ještě není schváleno, pravděpodobně bude platit od 1. 7. 2016.

6. Zákon o elektronické evidenci tržeb – pokud bude schválen v prosinci, bude platit od 1. 8. 2016 pro restaurace a hotely, zároveň bude snížena sazba DPH u stravovacích služeb na 15 %. U fyzických osob bude zavedena nová sleva na dani z příjmů max. 5 000 Kč na počáteční výdaje.

7. Daň z nemovitostí – bude nutné podat nové přiznání k dani z nemovitosti u těch poplatníků, kteří mají nemovitosti v obchodním majetku, které nejsou využívány k bydlení – u těchto nemovitostí bude sazba 10 Kč/m².

8. Rozsáhlá novela Zákona o účetnictví a Vyhlášky 500/2002 Sb., obsahuje velké množství drobných změn, změny v kategorizaci účetních jednotek, v účtování a vykazování aktivace, změny ve výkazech atd.


9. Novela Zákona o dětské skupině, který částečně pozměnil rozsah možnosti uplatňovat slevu na dani za umístění dítěte, tzv. školkovné a rovněž možnost zahrnovat u zaměstnavatele náklady na provoz předškolního zařízení do daňových výdajů.