úterý 9. února 2016

Jaké nás čekají změny ve mzdách pro rok 2016?


Připravili jsme pro vás přehled aktuálních změn mezd, které se týkají nastávajícího roku 2016. Věříme, že vás tento stručný seznam změn lehce provede začátkem nového roku.Minimální mzda


Od ledna 2016 se nově zvyšuje minimální mzda na 9 900 Kč, a tím dochází také ke zvýšení minimální hodinové sazby na 58,70 Kč.

Ukončování dohod o provedení práce


Zákoník práce nově určuje způsoby ukončování dohod o provedení práce. Ukončit dohodu lze následujícími způsoby:

1. Vzájemnou dohodou obou smluvních stran k předem určenému dni.
2. Výpovědí jak zaměstnavatelem, tak i zaměstnancem bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 15 kalendářních dní a začíná běžet dnem, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
3. Okamžitým zrušením, ale toto je možné pouze pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr (trestný čin, alkohol, dlouhodobá neomluvená absence…)

Ukončení dohody je vyžadováno písemnou formou.

Největší změnou ve mzdách je ukončení důchodového spoření od 1. 1. 2016 – II. pilíř Posledním měsícem, za který bude provedený odvod druhého pilíře, je měsíc prosinec 2015.

Vypořádání naspořených prostředků:


a) Převedením na určený účet nebo prostřednictvím poštovního poukazu,
b) převedením na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem,
c) doplacením pojistného na důchodové pojištění.

Penzijní společnost (specializovaný finanční úřad) nejpozději do 31. 3. 2016 zašle účastníkům spoření oznámení a zároveň i výpis důchodového spoření za kalendářní rok 2015. Oznámení bude obsahovat následující údaje:

a) způsob a lhůtu vyplacení prostředků účastníka,
b) povinnost účastníka písemně sdělit penzijní společnosti zvolený způsob vyplacení, číslo účtu, nebo adresu v případě poštovního poukazu, event. číslo účtu doplňkového penzijního spoření,
c) lhůtu pro zaslání sdělení podle bodu b),
d) právo penzijní společnosti na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s převodem na účet v zahraničí nebo úhradou poštovní poukázkou,
e) změnu způsobu investování důchodových fondů,
f) možnosti doplatit pojistné na důchodové pojištění za dobu účasti na důchodovém spoření,
g) převod prostředků účastníka na účet určený správcem pojistného a možnosti účastníka požádat správce pojistného o výplatu prostředků účastníka.

Povinnost účastníka důchodového spoření:


Nejpozději do 30. 9. 2016 účastník důchodového spoření písemně sdělí své jméno, rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li přiděleno rodné číslo, a zvolený způsob vyplacení prostředků účastníka.
Pokud poplatník nebude do této lhůty reagovat, převede penzijní společnost jeho prostředky na určený svodný účet správce pojistného.

Likvidace důchodových fondů:


Povolení k vytvoření důchodových fondů zaniká dne 30. 6. 2016. Tímto dnem důchodový fond vstupuje do likvidace. Veškeré dokumenty a záznamy budou uchovávány po dobu 10 let ode dne zániku fondu.

Termín pro výplatu prostředků:

Penzijní společnost vyplatí účastníkovi prostředky nejdříve dne 15. 10. a ukončí výplatu dnem 31. 12. 2016.

Doplacení pojistného:


V případě, že se účastník rozhodne pro třetí možnost – doplacení pojistného – je povinen ve lhůtě do 30. 6. 2017 na předepsaném tiskopise požádat místně příslušnou OSSZ podle místa trvalého bydliště o sdělení výše tohoto doplatku.
OSSZ nejpozději do 90 dnů ode dne obdržení žádosti písemně sdělí výši doplatku pojistného na důchodovém pojištění, lhůtu a způsob zaplacení tohoto doplatku.
Doplatek lze zaplatit nejpozději do 29. 12. 2017. Doplatek bude placen na účet určený okresní správou sociálního zabezpečení. OSSZ písemně informuje o datu přijetí doplatku. Částka, která nebude zaplacena v plné výši, bude považována za přeplatek poplatníka a bude vrácena zpět na účet poplatníka.

Daňové zvýhodnění


Zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé a třetí vyživované dítě. U druhého dítěte činí měsíční zvýhodnění od ledna 2016 1 417 Kč a zvýhodnění na třetí dítě bude nově 1 717 Kč.

Změny v penzijním připojištění


V roce 2016 si budou moci poplatníci odečíst od základu daně až 24 000 Kč po odpočtu státního příspěvku 12 000 Kč.

Zvyšuje se daňově uznatelná částka příspěvku zaměstnavatele za zaměstnance, a to až do výše 50 000 Kč.

Od roku 2016 bude možné založit smlouvu penzijního připojištění i pro děti. Při splnění podmínky, že spořicí doba trvá nejméně 120 kalendářních měsíců (10 let) a v průběhu 24 měsíců nedojde k převodu prostředků k jiné penzijní společnosti, může si při dovršení 18 let účastník spoření vybrat třetinu naspořených prostředků.

Sjednocuje se doba, kdy si účastník spoření může naspořenou částku vybrat, a to dovršením 60 let.

Změna ve vyplácení podpory v nezaměstnanosti


Uchazeč ztrácí nárok na výplatu podpory, pokud má existující pracovněprávní vztah. Pozor, i v případě uzavřené a neukončené dohody o provedení práce. A to i v případě, že na tuto dohodu již nepobírá žádnou odměnu.