středa 8. června 2016

Obrat pro účely DPH


V rámci přibližování jednotlivých aspektů daňové problematiky našim čtenářům se tentokrát budeme věnovat tématu, které sice spadá do oblasti daně z přidané hodnoty, ale bude zajímat především ty, kteří ještě plátci DPH nejsou. Téměř každý rok se zvažuje, zda se výše obratu pro povinnou registraci k DPH nebude měnit (pro rok 2016 zůstává limit 1 milion Kč). Ale co se vlastně do tohoto obratu počítá?

Definice
Zákon o DPH definuje obrat jako souhrn úhrad, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění – dodání zboží a poskytnutí služeb s místem plnění v tuzemsku, jde-li o plnění zdanitelná, plnění osvobozená s nárokem na odpočet a některé typy plnění osvobozených bez nároku na odpočet.

Co se do obratu nezahrnuje
Zákon výslovně uvádí, že do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.
Co se dále do obratu nezahrnuje, je již třeba vyvodit přímo z definice. Důležité je, co znamená místo plnění v tuzemsku. Je třeba vždy vycházet ze zákona, kde je místo plnění u daného typu dodání zboží či poskytnutí služby. Přestože dodání zboží a služeb zahraničnímu plátci se fakturuje obojí bez DPH, místo plnění je definováno rozdílně. Dodání zboží do jiného členského státu či vývoz zboží má místo plnění v tuzemsku (a je osvobozené bez nároku na odpočet), a tedy se do obratu počítá, naopak služby v režimu reverse charge se do obratu nezapočítávají, neboť místo plnění je v místě sídla příjemce.
Zde je na místě poznámka, že řada transakcí se zahraničím vede k okamžité povinnosti neplátce se registrovat jako identifikovaná osoba, bez ohledu na objem těchto transakcí či obrat.
Do obratu se rovněž nezahrnují některé typy osvobozených plnění bez nároku na odpočet, a to například výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc, provozování loterií.

Do obratu se počítají
Naopak se do obratu počítají tato osvobozená plnění bez nároku na odpočet – finanční a penzijní činnosti, pojišťovací služby, dodání a nájem nemovitých věcí, pokud nejde o příležitostně uskutečňované vedlejší činnosti.

Upozornění
Je nutné připomenout, že pro posouzení překročení obratu pro povinnou registraci, je důležitý obrat vždy za 12 po sobě jdoucích měsíců, nikoli za kalendářní rok.
V případě nejasností doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem.