sobota 26. listopadu 2016

Novinky v dani z nabytí nemovitých věcíKe dni 1. 11. 2016 vstoupila v platnost významná novela zákonného opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela se vztahuje na vklady, jejichž právní účinky nastaly po 31. 10. 2016, laicky řečeno, rozhodující je obvykle den, kdy byla smlouva předána katastru, nikoli datum podpisu smlouvy či zápisu do katastru.

Poplatník daně

Nejvýznamnější a nejznámější změnou této novely je již dlouho očekávaná změna poplatníka daně, kterým bude nyní vždy nabyvatel bez ohledu na dohodu smluvních stran či typ smlouvy. Především u smluv, které vzniknou kolem data této změny, je třeba věnovat pozornost, aby nedošlo ve smlouvě ke klamným neplatným dohodám o osobě poplatníka daně a dalším s tím spojeným komplikacím. V současné době před touto změnou je poplatníkem u kupní a směnné smlouvy převodce, pokud není ve smlouvě uvedeno, že poplatníkem je nabyvatel. Pro ostatní typy nabytí, např. dražby, ke změně poplatníka nedochází, zde již v současnosti je poplatníkem nabyvatel. Tím, že poplatníkem se stává nabyvatel, se také ruší ručení protistranou za úhradu daně (toto ručení existovalo i dříve jen v situaci, kdy je poplatníkem převodce).

Předmět daně

Dochází dále ke změnám v předmětu daně. Předmětem daně je nově také převod jmění na společníka, u práva stavby se stává předmětem daně také prodloužení doby, na kterou je právo zřízeno. Naopak u inženýrských sítí je nově předmětem jen úplatné nabytí vlastnického práva k budově (nebo spoluvlastnického podílu na ní) podle katastrálního zákona, která je částí inženýrské sítě. Zdanění tedy nebude podléhat nabytí těch částí inženýrských sítí, které nejsou budovou podle katastrálního zákona, např. vodovodní potrubí.

Osvobození od daně

Změny proběhly také v oblasti osvobození od daně. Jednou z těchto změn je nové osvobození pro všechna nabytí nemovitosti územním samosprávným celkem, například obcí, a další je naopak vynětí nedokončených staveb z osvobození pro nové stavby.

Směna nemovitých věcí

Změny se rovněž dotknou směny nemovitých věcí, kde se mění způsob určení základu daně tak, že 100 % zjištěné ceny z posudku či směrné hodnoty nabývané nemovitosti se srovnává s úplatou za ni, do úplaty však nebude vstupovat cena pozbyté nemovitosti.
Dále se rozšiřuje možnost užití směrné hodnoty místo znaleckého posudku na některé další pozemky.
Změna je také u zjištěné ceny, a to pro případy nabytí obchodního závodu či jeho části, jehož součástí je věc nemovitá – pokud do zjištěné ceny byly započteny dluhy, pro účel zjištění základu daně se k nim nepřihlíží.