úterý 8. listopadu 2016

Skutečné sídlo vs. zákon o DPH


Jednou z povinností daňových subjektů v rámci registrace či oznámení změn je také povinnost nahlásit správci daně své skutečné sídlo ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Toto sídlo je definováno zákonem o DPH v § 4 odst. 1, písm. i) jako adresa místa vedení fyzické či právnické osoby povinné k dani, čímž se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení této osoby, či místo, kde se schází její vedení. U fyzické osoby, která nemá místo svého vedení, pak místo jejího pobytu. Toto sídlo se nemusí vždy shodovat se sídlem uvedeným v obchodním rejstříku, což je typická situace u různých virtuálních sídel.

Existence poštovní schránky není postačující

Definice skutečného sídla je též stanovena nařízením Rady EU 282/2011, kde je uvedeno, že pouhá existence poštovní schránky není postačující pro sídlo ekonomické činnosti osoby povinné k dani. Důvodem pro určení této povinnosti je fakt, že by osoba povinná k dani měla být ve svém sídle pro správce daně kontaktní a dohledatelná, aby správci daně byl umožněn výkon jeho pravomocí v sídle společnosti.
Přestože jde o povinnost podle zákona o DPH, vztahuje se tato povinnost na všechny osoby povinné k dani, tedy podnikatele, tedy i na neplátce DPH.

Co se stane, když nahlášené sídlo není sídlem skutečným

Správce daně je oprávněn provádět místní šetření v nahlášených sídlech, při kterých zjišťuje, zda se subjekt na uvedené adrese zdržuje. Na základě těchto místních šetření může při nezastižení daňového subjektu správce daně vyzvat subjekt k nahlášení skutečného sídla, a pokud subjekt neprokáže, že sídlo, které uvedl, je sídlem ve smyslu zákona o DPH, smí udělit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžní povahy až do výše 500 000 Kč. V případě plátce DPH je správce daně rovněž oprávněn rozhodnout o označení tohoto plátce jako „nespolehlivého“ se všemi důsledky tohoto označení, či dokonce zrušit jeho registraci k DPH.

Jak se těmto opatřením vyhnout

Pokud patříte k podnikatelům, kteří využívají virtuálního sídla, a své skutečné sídlo jste správci daně ještě nehlásili či si tímto nejste jisti, napište nám na adresu dane@uol.cz, abychom tuto skutečnost ověřili a případně oznámili změnu příslušnému správci daně.