středa 27. prosince 2017

Změny v nastavení mezd a daní 2018

 • Mění se výše měsíční minimální mzdy. Od 1. 1. 2018 je nově stanovena ve výši 12 200 Kč. Hodinová minimální mzda je stanovena na 73,20 Kč.
 • V nemocenském pojištění se zavádí nová dávka – Otcovská poporodní péče. Tatínkové ji můžou uplatnit kdykoliv v období 6 týdnů od narození dítěte. Délka čerpání je jeden týden. „Otcovskou“ lze začít čerpat od 1. 2. 2018. Tatínek si nástup na „otcovskou“ určuje sám. Žádost na předepsaném formuláři předkládá správě sociálního zabezpečení prostřednictvím svého zaměstnavatele.


 • Zvyšuje se daňové zvýhodnění na první dítě o 150 Kč měsíčně, nově je sleva na první dítě 1 267 Kč.
 • Zvyšuje se částka rodičovského příspěvku u vícerčat z původních 220 000 Kč na 330 000 Kč. O čerpání zvýšené částky je nutné si požádat.
 • S účinností od 29. 7. 2017 už není dohoda o provedení práce nekolidujícím zaměstnáním. Pro DPP s dřívějším datem uzavření platilo přechodné období po dobu 3 měsíců. To znamená, že pokud někdo pobírá příjem na základě dohody o provedení práce, úřad práce takového uchazeče vyřadí z evidence uchazečů o zaměstnání. Za nekolidující zaměstnání se nadále považuje příjem ze zaměstnání a DPČ. Limitem je výše příjmu – do poloviny minimální mzdy.
 • Zřídila se elektronická evidence náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Evidenci vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dodavatelé po úhradě faktury vkládají údaje o platbě do této evidence, a to ve lhůtě do 30 dní od úhrady faktury. Elektronická evidence je platná za plnění po celý rok 2017. Pokud dodavatel údaj nevloží, nebude si odběratel moci částku pro účely náhradního plnění započítat. Vložené údaje budou volně přístupné a je vhodné, aby si odběratelé data zkontrolovali.
 • U OSVČ se sníží maximální částky uplatňované procentem z příjmů. Nové limity:
  z příjmů ze zemědělské výroby – 80 %, max. 800 000 Kč
  z příjmů ze živnosti – 60 %, max. 600 000 Kč
  z jiných příjmů ze samostatné činnosti – 40 %, max. 400 000 Kč
  z příjmů z nájmu obchodního majetku – 30 %, max. 300 000 Kč
 • U OSVČ je nově možné uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti v případě uplatnění výdajů paušálem.
 • Existuje nový typ zaměstnaneckého benefitu – příspěvek na tištěné knihy.
 • Změní se posouzení nároku na daňový bonus na dítě – nově se započítávají pouze příjmy ze závislé činnosti a ze živnosti.
 • Zvýší se částky daňového zvýhodnění na děti: 
        1. dítě: 15 204 Kč/rok
        2. dítě: 19 404 Kč/rok
        3. a další dítě: 24 204  Kč/rok
 
 • Srážková daň bude upravena na 15 % u příjmů ze zaměstnání malého rozsahu do 2 500 Kč/měsíc.
 • Budou stanoveny nové minimální částky na sociální a zdravotní pojištění:      sociální pojištění, hlavní činnost: 2 189 Kč zdravotní pojištění: 2 024 Kč.

čtvrtek 9. listopadu 2017

Změny v daňovém přiznání za rok 2017


Návrat slevy na dítě a manželku i pro OSVČ s paušálem, ale…

Pro rok 2017 platí, že výdajový paušál je možné uplatnit do výše výdajů uvedených v tabulce, ale bez nároku na uplatnění slevy na dítě a vyživovanou manželku.

OSVČ 2017
Výše uplatňovaného výdajového paušálu
Maximální částka uplatnitelných výdajů do
Osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě
80 %
1 600 000 Kč
Ostatní živnostníci
60 %
1 200 000 Kč
Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři)
40 %
800 000 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu
30 %
600 000 Kč


Od roku 2018 dojde k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci uplatnit poplatník, který uplatňuje paušální výdaje, zároveň ale bude zrušeno omezení a poplatník si bude moci uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě i při paušálních výdajích (přesněji i za situace, kdy daňový základ z podnikání či pronájmu přesahuje 50 % celkového daňového základu)OSVČ 2018
Výše uplatňovaného výdajového paušálu
Maximální částka uplatnitelných výdajů do
Osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě
80 %
800 000 Kč
Ostatní živnostníci
60 %
600 000 Kč
Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři)
40 %
400 000 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu
30 %
300 000 Kč

Pro daňové přiznání za rok 2017 budou mít podnikatelé možnost volby.
Buď použijí vyšší limity paušálů bez uplatnění slevy na dítě a manželku nebo již letos
použijí nižší limity, ale uplatní si slevy a daňové zvýhodnění.

Rok 2016
Rok 2017 – možnost výběru
Rok 2018 a následující
Maximální limity z 2 000 000 Kč + nemůžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění
1. Maximální limity z 2 000 000 Kč + nemůžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění

2. Maximální limity z 1 000 000 Kč + 
můžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění
Maximální limity z 1 000 000 Kč + můžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění
Tyto výdaje odpovídají výši příjmů 1 000 000 Kč. Pokud bude mít poplatník příjmy vyšší, může paušální výdaje uplatnit také, ale pouze ve výše uvedených částkách

Vyšší sleva na děti

Další změnou je růst daňového zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. o 2400 Kč ročně) a na třetí a další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3600 Kč ročně). Z této změny budou
tedy profitovat jen pracující rodiče dvou a více vyživovaných dětí, se kterými bydlí ve společné domácnosti.
Sleva na druhé dítě tak měsíčně bude činit 1617 Kč (ročně 19 404 Kč) a na třetí a další děti pak 2017 Kč – ročně tedy 24 204 Kč.
Má-li vaše vyživované dítě průkaz ZTP/P, zvyšuje se daňové zvýhodnění na dvojnásobek.

Zaměstnanci si novou výši slev začali užívat tradičně dříve. Vyšší sleva se jim začala z výplaty odečítat s platností od letošního července. Při zúčtování daní zaměstnavatelem na začátku příštího roku (pokud si nebudou podávat daňové přiznání) se jim dorovná vyšší sleva, kterou si nestihli uplatnit od letošního ledna do června (vyšší slevy jsou platné zpětně od počátku roku). Situace je stejná jako na začátku letošního roku, kdy se jim při zúčtování daní za rok 2016 dopočítávalo zvýšení slev na druhé a další dítě z minulého roku, které se taktéž nestihlo schválit včas (doufejme, že se toto pozdní schvalování zákonů se zpětnou platností nestane „normou“) a začalo platit až v jeho průběhu.
OSVČ si nové slevy uplatní až při podání daňového přiznání za rok 2017. 

Od ledna 2018 se daňové zvýhodnění zvýší i na první dítě, tzn. zaměstnancům se vyšší sleva na první dítě začne uplatňovat od začátku roku 2018, OSVČ až v daňovém přiznání za rok 2018, tedy na začátku roku 2019.
Konec zneužívání bonusu?
Pro uplatnění daňového bonusu musí mít poplatník příjmy min. ve výši šestinásobku minimální mzdy podle § 6 až § 9 ZDP (r. 2017 = 66 000, -- Kč)
Od roku 2018 se do příjmů pro nárok na daňový bonus nebudou počítat příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a příjmy z nájmu (§ 9 ZDP).

Vidina výplaty peněz od finančního úřadu je tak lákavá, že někteří nevýdělečně činní poplatníci neváhají své roční příjmy „přifouknout“. Typicky se vytváří fiktivní příjem z nájmu.

Otcovská dovolená

V květnu letošního roku vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 148/2017 novela zákona o nemocenském pojištění, která s účinností od 1.2.2018 zavádí jako novou nemocenskou dávku tzv. „otcovskou“ (dávka otcovské poporodní péče).
Tuto nemocenskou dávku bude možné čerpat po dobu 1 týdne s tím, že nástup lze stanovit nejpozději k datu 6 týdnů po narození dítěte
Výše otcovské činí, stejně jako u mateřské (peněžité pomoci v mateřství), 70 % denního vyměřovacího základu
Vzhledem k tomu, že účinnost novely je stanovena na 1.2.2018, bude možné otcovskou čerpat v případě narození dítěte od 21.12.2017 - podle přechodného ustanovení nárok na dávku otcovské poporodní péče vzniká, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona 148/2017 Sb.Vyšší odpočty za platby na penzijního připojištění a životního pojištění a zvýšení limitů příspěvku zaměstnavatele

Od r. 2017 došlo ke zvýšení limitů příspěvku zaměstnavatele jako osvobozeného příjmu pro zaměstnance na penzijní připojištění a životní pojištění z 30 000 Kč (r.2016) na 50 000 Kč ročně (viz § 6 odst. 9 písm. p) ZDP.
Zároveň se zvýšila nezdanitelná část základu daně u:
 • penzijního připojištění dle § 15 odst. 4 ZDP z 12 000 Kč (r. 2016) na 24 000 Kč 
 • životního pojištění dle § 15 odst. 6 ZDP z 12 000 Kč (2016) na 24 000 

Od letošního roku je tedy optimální výše příspěvku na penzijní připojištění nebo na doplňkové penzijní spoření 3 000 Kč měsíčně, z čehož na částku 1 000 Kč účastník obdrží maximální státní příspěvek 230 Kč, a zbývající 2 000 Kč (v úhrnu za rok tedy 24 000 Kč) si poplatník bude nárokovat v daňovém přiznání nebo v rámci ročního zúčtování záloh u zaměstnavatele jako maximální nezdanitelnou částku z titulu tohoto spoření na stáří. Při úložce 1000, -- Kč se nic nemění.Změny ve zdanění výher z hazardních her

Výhry z hazardních her (pojem loterie, sázkové a jiné podobné hry byl novelou nahrazen pojmem hazardní hry), které nebudou osvobozeny, se již nebudou zdaňovat srážkovou daní, ale budou se zdaňovat v daňovém přiznání jako ostatní příjem dle § 10 a zároveň bude možné uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení těchto příjmů.


Vyšší odpočty za darování krve

Pro letošní rok se zvýšila i částka, kterou je možné si odečíst od daňového základu za jeden bezplatný odběr krve nebo jejích složek. Nově činí 3000 Kč místo dosavadních 2000 Kč. V platnosti zůstává, že dohromady je možné si takto za rok odečíst maximálně částku odpovídající 15 % základu daně. 
Od základu daně si nově u příjmů za letošní rok lze odečíst bezplatný odběr krvetvorných buněk (nárok neovlivní pouze proplacení cestovních výdajů spojených s odběrem). Základ daně je možné si snížit o 20 000 Kč za tento odběr – je však třeba odběr prokázat potvrzením od transplantačního centra.

Zvýšení minimální mzdy

1. 1. 2017 došlo ke zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč za měsíc.
Od tohoto zvýšení se odvíjejí i další změny navázané na minimální mzdu, a to:
 • zvyšuje se částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 396 000,- Kč ročně (rok 2017)
 • slevu za umístění dítěte (školkovné) bude možné za zdaňovací období 2017 uplatnit až do výše 11 000 Kč (v roce 2018 se školkovné zvýší na 12 200 Kč)

Jednorázová sleva na dani v souvislosti s EET

Jednorázová sleva na dani až ve výši 5 000 Kč je určena na výdaje spojené s pořízením a provozem elektronické evidence tržeb (EET). Konkrétní výdaje není nutné prokazovat (například dokladem o zakoupení pokladny) – stačí, že podnikatel ve zdaňovacím období poprvé zaevidoval tržbu spadající do EET. Tuto slevu je možné uplatnit jen za rok, ve kterém podnikatel poprvé povinně zaevidoval tržbu podle zákona o EET
Tato sleva je ale omezena kladným rozdílem mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti (dle §7) a základní slevou na poplatníka => FO s nižším základem daně tak slevu nebude moct využít.
Sleva se týká pouze fyzických osob, právnických se netýká!!!

Text
Příklad 1
Příklad 2
Příklad 3
Příklad 4
Dílčí základ daně §7
500 000
200 000
180 000
120 000
15 % základu daně
75 000
30 000
27 000
18 000
Základní sleva
24 840
24 840
24 840
24 840
Rozdíl
50 160
5 160
2 160
-6 840
Sleva na EET
5 000
5 000
5 000
5 000
še slevy
5 000
5 000
2 160
0


středa 1. listopadu 2017

Která vozidla podléhají silniční dani a kdo má povinnost podat přiznání k této dani?


O tom, kdo, proč a kolik musí za silniční daň zaplatit, se dozvíte v tomto článku.

Kdo má povinnost platit daň?
K silniční dani mají povinnost zaregistrovat se a platit ji ty právnické i fyzické osoby, které používají auto ke svému podnikání.
Předmětem této daně jsou dle Zákona o silniční dani:
 • silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla – registrovaná a provozovaná v ČR – pokud jsou používána k podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (pokud je vozidlo registrované v ČR, ale provozované v zahraničí, nebo registrované v cizině a provozované v Česku – silniční daň u nás platit nemusíte)
 • vozidla s hmotností vyšší než 3,5 tuny, které jsou určena výhradně k přepravě nákladu a jsou registrovaná v ČR => tato nákladní vozidla jsou předmětem daně vždy – bez ohledu na to, zda auto používáme k podnikání nebo soukromě
Poplatníkem silniční daně je ve většině případů provozovatel vozidla, zapsaný v technickém průkazu jako vlastník vozidla.
V případě, že majitel vozu zemře nebo společnost zanikne, musí za automobil silniční daň platit dále ten, kdo automobil využívá. Jestliže auto vlastní více osob, které mají povinnost platit silniční daň, hradí daň společně a stejným dílem.
Pokud nepodnikáte a své auto někomu půjčíte a dotyčný jej používá ke svému podnikání, pak se i na vás vztahuje povinnost platit silniční daň.
Poplatníkem silniční daně je také zaměstnavatel, jehož zaměstnanec využívá své vlastní auto k firemním účelům. V tomto případě musí zaměstnavatel zaplatit silniční daň i za toto vozidlo, ačkoli není zapsaný v technickém průkazu (platit by zaměstnavatel nemusel, pokud by zaměstnanec byl již plátcem této daně např. z pozice OSVČ, kterou vykonává souběžně se závislou činností a je již k dani registrován).

Kdo daň platit nemusí?
Naopak povinnost hradit silniční daň se nevztahuje na speciální pásová vozidla a ostatní podobná vozidla, například lesnické traktory nebo zemědělské stroje a vozidla, kterým byla udělena zvláštní registrační značka (historická vozidla, vozidla pro zkušební provoz apod.).
Od daně jsou osvobozena vozidla, která mají zpravidla méně než čtyři kola, vozidla diplomatických a konzulárních úřadů, vozidla provozovaná ozbrojenými složkami, některá vozidla správců komunikací (např. značkovací nebo zametací vozy).
Dále se silniční daň netýká vnitrostátní linkové osobní dopravy, pokud více než 80 % všech ujetých kilometrů ve zdaňovacím období bylo ujeto při přepravě osob.
Od silniční daně jsou také osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která jsou šetrnější k životnímu prostředí – např. vozidla s elektrickým pohonem, s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor, vozidla na LPG a CNG a vozidla, která jsou vybavena motorem určeným výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85. 

Kolik zaplatíte za silniční daň?
U osobních aut se sazba silniční daně odvíjí od objemu motoru v cm³, u nákladních aut je rozhodující počet náprav a součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách. Tyto údaje zjišťujeme v technickém průkazu.
Roční sazba daně u osobních aut: podle objemu motoru
do 800 cm3
1200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3
1800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3
2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3
3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3
3600 Kč
nad 3000 cm3
4200 Kč

Roční sazba daně u nákladních aut
Počet náprav
Min. a max. výše daně
Daň
1 náprava
Do 1 tuny
1800 Kč
Nad 8 tun
9600 Kč
2 nápravy
Do 1 tuny
1800 Kč
Nad 27 tun
46 200 Kč
3 nápravy
do 1 tuny
1800 Kč
nad 36 t
50 400 Kč
4 nápravy a více náprav


do 18 tun
8400 Kč
nad 36 t
44 100 Kč


Snížení sazby daně
Ne vždy se používá základní sazba uvedená v zákoně. Např. základní výše sazby je snížena o 25 % u vozidel určených pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě, pokud poplatník provozuje zemědělskou činnost.
Sazba daně se také snižuje v závislosti na stáří vozidla o:
 • 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
 • 40 % po dobu dalších 36 kalendářních měsíců
 • 25 % pod dobu dalších 36 kalendářních měsíců
 • po 108 měsících nárok končí
Příklad:

Firma vlastní vozidlo Škoda Fabia, jehož první registrace byla 10. června 2014. Objem válců je dle TP 999 ccm, tzn., že roční sazba silniční daně je 1 800, -- Kč.
V jaké výši firma zaplatí silniční daň za rok 2017?
6–12/2014 1 800, -- sníženo o 48 % => 936,-/ rok (936,- /12 měsíců) *7 měsíců = 546,- Kč
1–12/2015 1 800, -- sníženo o 48 % => 936,-/ rok
1–12/2016 1 800, -- sníženo o 48 % => 936,-/ rok
1–5/ 2017 1 800, -- sníženo o 48 % => 936,-/ rok (936,-/12měsíců) * 5 měsíců = 390, -- Kč
6-12/2017 1 800, -- sníženo o 40 % => 1 080, --/rok (1080, --/12měsíců) * 7 měsíců = 630, -- Kč

Firma zaplatí za rok 2017 částku 1 020, -- Kč


Bez ohledu na právní registraci vozidla se sazba daně snižuje o 100 % u vozidel a tahačů, přívěsů, návěsů (s hmotností nad 3,5 t do 12 t) a o 48 % u vozidel nad 12 tun, pokud jsou používána:
 • veřejně prospěšným poplatníkem nebo fyzickou osobou, a to pouze k činnostem, z nichž neplynou příjmy, které by byly předmětem daně z příjmu
 • jako výcviková vozidla, ne však k podnikání

NAOPAK u vozidel registrovaných do 31. 12. 1989 se sazba daně zvyšuje o 25 %.


Jak je to s uplatněním slev na dani?
Slevami u silniční daně je sledován především ekologický aspekt a slevu je možné uplatnit v případě kombinované dopravy při splnění zákonem definovaných podmínek.
Kombinovanou dopravou je přeprava zboží v systému: „silnice – železnice“ a „silnice – voda“.
Jízdou v kombinované přepravě se rozumí doložená přeprava celého vozidla s nákladem po silnici i po železnici (nebo po vodě), případně kontejnerová doprava.
Úsek přepravy po železnici nebo vodě musí být delší jak 100 km vzdušnou čarou.

Počet jízd za zdaňovací období
Výše slevy
Více než 120 jízd
90 %
91–120 jízd
75 %
61–90 jízd
50 %
31–60 jízd
25 %

Vozidla využívaná výhradně k přepravě formou kombinované dopravy mají slevu na dani 100 %.

Jak silniční daň platit
Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně. Za každý kalendářní měsíc, ve kterém vznikla, trvala nebo zanikla daňová povinnost, se platí 1/12 roční sazby daně. Zálohy na daň jsou splatné:
 • do 15. dubna za 1. Q (leden, únor, březen)
 • do 15. července za 2. Q (duben, květen, červen)
 • do 15. října za 3. Q (červenec, srpen, září)
 • do 15. prosince 4. Q (říjen, listopad) – platí se jen za 2 měsíce, doplatek je vyrovnán v rámci daňového přiznání
Pokud nechcete hlídat kalendář, můžete uhradit zálohu jednou splátkou na celý rok – avšak v termínu úhrady za 1. Q, tzn. do 15. dubna
Daňové přiznání podává poplatník nejpozději do 31. ledna (za zdaňovací období 2017 do 31. 1. 2018 - i v případě, že ho zpracovává daňový poradce).
Poplatník je povinen vést evidenci o zálohách a zaplacení daně podle jednotlivých vozidel.
Pokud v průběhu roku provedeme přestavbu vozidla, která má za následek změnu základu daně a roční sazby daně, tak tato přestavba nemění daňovou povinnost v průběhu zdaňovacího období.
A ještě poznámka na závěr:
Pokud své auto někomu půjčíme (úplatně i bezplatně) a dotyčný použije naše auto pro svou samostatnou výdělečnou činnost a uplatňuje na něj daňové výdaje, jsme to my – vlastníci vozidla, kdo za auto musí platit silniční daň a podat daňové přiznání!