neděle 29. ledna 2017

Nárok na odpočet DPH při registraci a zrušení registrace

Řada klientů se na nás obrací s požadavkem na registraci (zákonnou či  dobrovolnou) či naopak zrušení registrace k DPH. V souvislosti s tímto  přechodem mezi dvěma zcela odlišnými režimy může vniknout nárok či povinnost provést úpravu nároku na odpočet i u transakcí, které proběhly před touto změnou.
 Varianta první – nová registrace k DPH – z neplátce se stává plátce

Nový plátce DPH má právo uplatnit nárok na odpočet u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období dvanácti měsíců přede dnem, kdy se stal plátcem, pokud k datu registrace je toto plnění součástí jeho obchodního majetku. Může jít o dlouhodobý majetek, zásoby neprodané a nespotřebované před datem registrace či drobný majetek, naopak o služby může jít jen v situaci, kdy jsou aktivovány (například software či nedokončena výroba).

Tento specifický nárok na odpočet se uplatní na zvláštním řádku daňového přiznání za první zdaňovací období. Pokud neuplatní hned v prvním daňovém přiznání, uplatňuje vždy v dodatečném přiznání za toto období.

Příklad

XYZ s.r.o. vznikla v dubnu 2013, od 1.5.2016 je plátcem DPH. K datu registrace má v majetku počítač zakoupený 15.12.2014 za 45000+DPH a kopírku zakoupenou 31.10.2015 za 15000+DPH. Svou daňovou povinnost za květen 2016 tedy může snížit o DPH z kopírky ve výši 3150.

 

Varianta druhá – zrušení stávající registrace - z plátce se stává neplátce

Zatímco noví plátci tedy mohou být úpravou jedině mile překvapeni, při zrušení registrace může úprava bývalého plátce velmi nepříjemně zaskočit. Firmě, která dlouhodobě nevykonává žádnou či jen minimální činnost může přesto vzniknout značná daňová povinnost. Při zrušení registrace vzniká povinnost uplatněné DPH či jeho část vrátit, a to opět u majetku, který je jeho obchodním majetkem ke dni zrušení registrace. V plné výši se vrací odpočet uplatněný u nespotřebovaných zásob, nedokončeného majetku a záloh na plnění, která se neuskutečnila před zrušením registrace. Mezi nespotřebované zásoby lze počítat také značně spornou položku drobného majetku. U dlouhodobého majetku se vrací uplatněné DPH jen v poměrné výši podle počtu let

zbývajících do konce lhůty, která činí u většiny majetku 5 let od pořízení. U nemovitostí pořízených od 1.4.2011 je potom tato lhůta desetiletá. Za každý rok, který zbývá do konce lhůty včetně roku zrušení registrace se vrací jedna pětina, případně jedna desetina uplatněného nároku na odpočet. U majetku, u kterého již celá lhůta proběhla, se tedy již nic nevrací.

Úprava se provede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období ve zvláštní kolonce daňového přiznání.

Příklad

ABC s.r.o. je plátcem od roku 2008, ke dni 10.4.2016 jí byla zrušena registrace k DPH. V majetku má k tomuto datu stroj pořízený v roce 2010 za 100000+20% DPH, počítač pořízený 2014 za 50000+21% DPH a nespotřebované zásoby pořízené 2015 za 25000+21% DPH. ABC s.r.o. vždy když měla nárok, uplatňovala plný nárok na odpočet. V dubnu 2016 neměla ABC s.r.o. žádné zdanitelné plnění ani plnění, ze kterého by jí vznikl nárok na odpočet. V daňovém přiznání za duben 2016 musí vrátit uplatněný nárok na odpočet ze zásob: 5250 a 3/5 uplatněného nároku na odpočet z počítače: 6300. Celkem tedy v přiznání za duben přizná a uhradí 11550 Kč, přestože nemá žádné zdanitelné plnění.

 

Zrušení registrace

Ke zrušení registrace plátce DPH může dojít buď na žádost plátce při splnění zákonem daných podmínek, ale také z moci úřední. K tomu může dojít mimo jiné tehdy, když plátce za 12 po sobě jdou cích měsíců neuskuteční zdanitelné plnění bez oznámení důvodů správci daně.