čtvrtek 9. listopadu 2017

Změny v daňovém přiznání za rok 2017


Návrat slevy na dítě a manželku i pro OSVČ s paušálem, ale…

Pro rok 2017 platí, že výdajový paušál je možné uplatnit do výše výdajů uvedených v tabulce, ale bez nároku na uplatnění slevy na dítě a vyživovanou manželku.

OSVČ 2017
Výše uplatňovaného výdajového paušálu
Maximální částka uplatnitelných výdajů do
Osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě
80 %
1 600 000 Kč
Ostatní živnostníci
60 %
1 200 000 Kč
Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři)
40 %
800 000 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu
30 %
600 000 Kč


Od roku 2018 dojde k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci uplatnit poplatník, který uplatňuje paušální výdaje, zároveň ale bude zrušeno omezení a poplatník si bude moci uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě i při paušálních výdajích (přesněji i za situace, kdy daňový základ z podnikání či pronájmu přesahuje 50 % celkového daňového základu)OSVČ 2018
Výše uplatňovaného výdajového paušálu
Maximální částka uplatnitelných výdajů do
Osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě
80 %
800 000 Kč
Ostatní živnostníci
60 %
600 000 Kč
Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři)
40 %
400 000 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu
30 %
300 000 Kč

Pro daňové přiznání za rok 2017 budou mít podnikatelé možnost volby.
Buď použijí vyšší limity paušálů bez uplatnění slevy na dítě a manželku nebo již letos
použijí nižší limity, ale uplatní si slevy a daňové zvýhodnění.

Rok 2016
Rok 2017 – možnost výběru
Rok 2018 a následující
Maximální limity z 2 000 000 Kč + nemůžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění
1. Maximální limity z 2 000 000 Kč + nemůžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění

2. Maximální limity z 1 000 000 Kč + 
můžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění
Maximální limity z 1 000 000 Kč + můžeme uplatnit slevu a daňové zvýhodnění
Tyto výdaje odpovídají výši příjmů 1 000 000 Kč. Pokud bude mít poplatník příjmy vyšší, může paušální výdaje uplatnit také, ale pouze ve výše uvedených částkách

Vyšší sleva na děti

Další změnou je růst daňového zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně (tj. o 2400 Kč ročně) a na třetí a další dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3600 Kč ročně). Z této změny budou
tedy profitovat jen pracující rodiče dvou a více vyživovaných dětí, se kterými bydlí ve společné domácnosti.
Sleva na druhé dítě tak měsíčně bude činit 1617 Kč (ročně 19 404 Kč) a na třetí a další děti pak 2017 Kč – ročně tedy 24 204 Kč.
Má-li vaše vyživované dítě průkaz ZTP/P, zvyšuje se daňové zvýhodnění na dvojnásobek.

Zaměstnanci si novou výši slev začali užívat tradičně dříve. Vyšší sleva se jim začala z výplaty odečítat s platností od letošního července. Při zúčtování daní zaměstnavatelem na začátku příštího roku (pokud si nebudou podávat daňové přiznání) se jim dorovná vyšší sleva, kterou si nestihli uplatnit od letošního ledna do června (vyšší slevy jsou platné zpětně od počátku roku). Situace je stejná jako na začátku letošního roku, kdy se jim při zúčtování daní za rok 2016 dopočítávalo zvýšení slev na druhé a další dítě z minulého roku, které se taktéž nestihlo schválit včas (doufejme, že se toto pozdní schvalování zákonů se zpětnou platností nestane „normou“) a začalo platit až v jeho průběhu.
OSVČ si nové slevy uplatní až při podání daňového přiznání za rok 2017. 

Od ledna 2018 se daňové zvýhodnění zvýší i na první dítě, tzn. zaměstnancům se vyšší sleva na první dítě začne uplatňovat od začátku roku 2018, OSVČ až v daňovém přiznání za rok 2018, tedy na začátku roku 2019.
Konec zneužívání bonusu?
Pro uplatnění daňového bonusu musí mít poplatník příjmy min. ve výši šestinásobku minimální mzdy podle § 6 až § 9 ZDP (r. 2017 = 66 000, -- Kč)
Od roku 2018 se do příjmů pro nárok na daňový bonus nebudou počítat příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a příjmy z nájmu (§ 9 ZDP).

Vidina výplaty peněz od finančního úřadu je tak lákavá, že někteří nevýdělečně činní poplatníci neváhají své roční příjmy „přifouknout“. Typicky se vytváří fiktivní příjem z nájmu.

Otcovská dovolená

V květnu letošního roku vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 148/2017 novela zákona o nemocenském pojištění, která s účinností od 1.2.2018 zavádí jako novou nemocenskou dávku tzv. „otcovskou“ (dávka otcovské poporodní péče).
Tuto nemocenskou dávku bude možné čerpat po dobu 1 týdne s tím, že nástup lze stanovit nejpozději k datu 6 týdnů po narození dítěte
Výše otcovské činí, stejně jako u mateřské (peněžité pomoci v mateřství), 70 % denního vyměřovacího základu
Vzhledem k tomu, že účinnost novely je stanovena na 1.2.2018, bude možné otcovskou čerpat v případě narození dítěte od 21.12.2017 - podle přechodného ustanovení nárok na dávku otcovské poporodní péče vzniká, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona 148/2017 Sb.Vyšší odpočty za platby na penzijního připojištění a životního pojištění a zvýšení limitů příspěvku zaměstnavatele

Od r. 2017 došlo ke zvýšení limitů příspěvku zaměstnavatele jako osvobozeného příjmu pro zaměstnance na penzijní připojištění a životní pojištění z 30 000 Kč (r.2016) na 50 000 Kč ročně (viz § 6 odst. 9 písm. p) ZDP.
Zároveň se zvýšila nezdanitelná část základu daně u:
  • penzijního připojištění dle § 15 odst. 4 ZDP z 12 000 Kč (r. 2016) na 24 000 Kč 
  • životního pojištění dle § 15 odst. 6 ZDP z 12 000 Kč (2016) na 24 000 

Od letošního roku je tedy optimální výše příspěvku na penzijní připojištění nebo na doplňkové penzijní spoření 3 000 Kč měsíčně, z čehož na částku 1 000 Kč účastník obdrží maximální státní příspěvek 230 Kč, a zbývající 2 000 Kč (v úhrnu za rok tedy 24 000 Kč) si poplatník bude nárokovat v daňovém přiznání nebo v rámci ročního zúčtování záloh u zaměstnavatele jako maximální nezdanitelnou částku z titulu tohoto spoření na stáří. Při úložce 1000, -- Kč se nic nemění.Změny ve zdanění výher z hazardních her

Výhry z hazardních her (pojem loterie, sázkové a jiné podobné hry byl novelou nahrazen pojmem hazardní hry), které nebudou osvobozeny, se již nebudou zdaňovat srážkovou daní, ale budou se zdaňovat v daňovém přiznání jako ostatní příjem dle § 10 a zároveň bude možné uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení těchto příjmů.


Vyšší odpočty za darování krve

Pro letošní rok se zvýšila i částka, kterou je možné si odečíst od daňového základu za jeden bezplatný odběr krve nebo jejích složek. Nově činí 3000 Kč místo dosavadních 2000 Kč. V platnosti zůstává, že dohromady je možné si takto za rok odečíst maximálně částku odpovídající 15 % základu daně. 
Od základu daně si nově u příjmů za letošní rok lze odečíst bezplatný odběr krvetvorných buněk (nárok neovlivní pouze proplacení cestovních výdajů spojených s odběrem). Základ daně je možné si snížit o 20 000 Kč za tento odběr – je však třeba odběr prokázat potvrzením od transplantačního centra.

Zvýšení minimální mzdy

1. 1. 2017 došlo ke zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč za měsíc.
Od tohoto zvýšení se odvíjejí i další změny navázané na minimální mzdu, a to:
  • zvyšuje se částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 396 000,- Kč ročně (rok 2017)
  • slevu za umístění dítěte (školkovné) bude možné za zdaňovací období 2017 uplatnit až do výše 11 000 Kč (v roce 2018 se školkovné zvýší na 12 200 Kč)

Jednorázová sleva na dani v souvislosti s EET

Jednorázová sleva na dani až ve výši 5 000 Kč je určena na výdaje spojené s pořízením a provozem elektronické evidence tržeb (EET). Konkrétní výdaje není nutné prokazovat (například dokladem o zakoupení pokladny) – stačí, že podnikatel ve zdaňovacím období poprvé zaevidoval tržbu spadající do EET. Tuto slevu je možné uplatnit jen za rok, ve kterém podnikatel poprvé povinně zaevidoval tržbu podle zákona o EET
Tato sleva je ale omezena kladným rozdílem mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti (dle §7) a základní slevou na poplatníka => FO s nižším základem daně tak slevu nebude moct využít.
Sleva se týká pouze fyzických osob, právnických se netýká!!!

Text
Příklad 1
Příklad 2
Příklad 3
Příklad 4
Dílčí základ daně §7
500 000
200 000
180 000
120 000
15 % základu daně
75 000
30 000
27 000
18 000
Základní sleva
24 840
24 840
24 840
24 840
Rozdíl
50 160
5 160
2 160
-6 840
Sleva na EET
5 000
5 000
5 000
5 000
še slevy
5 000
5 000
2 160
0