čtvrtek 20. září 2018

Nové UOL Revue je na světě!

Co v aktuálním čísle najdete?
 • Cestovní služba a DPH
 • Co je u nás nového?
 • Spolupráce UOL x Storyous
 • Odměna jednatele a nárok na cestovní náhrady
 • Inspirativní projekt Kolorky
 • Novinky v UOL Účetnictví
 • Soutěž: Podzimní malování
  


neděle 16. září 2018

Identifikovaná osoba


Podnikáte, nejste plátci DPH a myslíte si, že se Vás DPH netýká? 
To je bohužel omyl! 
DPH se Vás týká a nějaké základní informace o DPH by měli mít i neplátci. Velmi snadno se totiž můžete stát tzv. identifikovanou osobou.
Identifikovaná osoba má povinnost pouze daň přiznat, ale na rozdíl od plátce daně nemůže uplatnit odpočet daně. Pojďme si říct, kdy se podnikatel neplátce může stát identifikovanou osobou.

Identifikovanou osobou se podnikatel stane, když v rámci své ekonomické činnosti:

Pořídí zboží z jiného členského státu EU a celková hodnota převyšuje 326.000 Kč za kalendářní rok, zboží do tohoto limitu není předmětem daně.

Příklad:
Tuzemský podnikatel neplátce pořídí z Německa zboží od německého podnikatele v ceně 350.000 Kč. Pořizovatel se stává povinně identifikovanou osobou ke dni pořízení a má povinnost přiznat daň bez nároku na odpočet 
 

Přijme službu, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi s místem plnění v ČR od osoby, která nemá sídlo v ČR, zde není stanovený limit a neplátce se stává identifikovanou osobou již od koruny.

Příklad:
Platba reklamy na Facebooku, Googlu, apod. Zde také tuzemský podnikatel neplátce, který pořídil reklamu na Googlu, se stává identifikovanou osobou ke dni uskutečnění plnění a přizná daň a nemá nárok na odpočet 
 

Poskytne službu podle § 9 odst. 1 (jedná se o většinu služeb až na výjimky uvedené v zákoně o DPH) podnikateli se sídlem v EU, zde také není stanoven limit. Současná právní úprava je pro poskytovatele služby velice výhodná, protože identifikace umožňuje pouze přenést povinnost přiznat daň na podnikatele do jiného členského státu EU, pro kterého byla služba poskytnuta, ale pro další plnění stále zůstává neplátcem DPH. Na rozdíl od předchozích dvou případů, u poskytnuté služby se jedná pouze o uvedení plnění do daňového přiznání, takže registrace nemá pro identifikovanou osobu žádný negativní vliv. 
 
Příklad:
Tuzemský podnikatel neplátce fakturuje za překlad knihy německému vydavateli. Místo plnění je podle § 9 odst. 1 sídlo vydavatele v Německu. Tuzemský podnikatel se stává identifikovanou osobou, kdy uplatní systém reverse charge a přenese povinnost přiznat daň na německého příjemce služby. Službu uvede do daňového přiznání a Souhrnného hlášení.

sobota 25. srpna 2018

Příjmy ze zahraničí a smlouvy o zamezení dvojího zdanění


Daňoví poplatníci se stále častěji dostávají do situace, kdy mají příjem ze zahraničního zdroje a tedy musí rozhodnout, nejlépe ve spolupráci se svým daňovým poradcem, jak tento příjem zdaní. Rovněž osoba, která nemá příjmy ze zahraničí, ale která takový příjem vyplácí, stojí před stejnou otázkou

Jde mnohdy o značně komplikovaný problém, protože zde hraje roli legislativa více států a není reálné v žádné publikaci popsat všechny varianty.

Zde si nastíníme několik základních principů.


Smlouva o zamezení dvojího zdaněníNa stránkách ministerstva financí můžeme najít přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a ostatními státy. Nejprve je třeba zjistit, zda taková smlouva s daným státem vůbec existuje, vyskytují se i tzv. Bezesmluvní státy. Pokud s daným státem smlouva je sepsána platná smlouva, stává se tato smlouva výchozím materiálem pro další postup. Tato smlouva je nadřazena legislativě obou států, podle které se dále postupuje, ale jen v mezích daných smlouvou.

Příklad: Ve smlouvě je uvedena sazba daně ve státě zdroje max. 5% a metoda prostého zápočtu, v zákoně je pro daný příjem určena srážková daň a sazba 15% - plátce příjmu srazí 5%. Pokud srazí plátce příjmu přesto celých 15%, poplatník může započíst jen 5%.


Daňový domicil


Zásadní pro rozhodování o zdanění příjmu je daňový domicil, tedy stát, kde je poplatník daňovým rezidentem. V tomto státě daní poplatník své celosvětové příjmy. Pravidla pro jeho stanovení jsou rovněž popsána ve smlouvě i v českém zákoně. Zkoumá se pobyt osoby v daném období, ale také stálý byt a středisko zájmů. Někdy je to jednoznačné, někdy jdou jednotlivé podmínky proti sobě a může být problém ho určit. V případě jakýchkoli pochybností je vhodné si vyžádat od správce daně potvrzení o domicilu. Toto potvrzení také může požadovat plátce příjmu.


Metody zamezení dvojímu zdanění


Ve smlouvě jsou rozepsány různé typy příjmů s informacemi, kde se který typ příjmů daní. Mohou nastat tři situace:


1) příjem se daní jen ve státě, kde je poplatník rezidentem;
2) příjem se daní jen ve státě zdroje;
3) příjem se může danit v obou státech.


V prvních dvou případech se příjem standardně zdaní dle místní legislativy, ve třetím se nejprve zdaní ve státě zdroje dle místní legislativy a následně i ve státě, kde je poplatník rezidentem za použití některé z metod zamezení dvojímu zdanění – tato metoda je rovněž určena smlouvou.


Metody jsou:

1) prostý zápočet – daň zaplacená ve státě zdroje se odečte od celkové daňové povinnosti, ne však ve vyšší částce, než by odpovídala dani z těchto příjmů ve státě, kde je poplatník rezidentem;

2) vynětí – příjem se ve státě, kde je poplatník rezidentem nedaní;

3) vynětí s výhradou progrese – příjem se ve státě, kde je poplatník rezidentem, nedaní, ale pro určení sazby daně se s tímto příjmem počítá, pokud není daň progresivní, je výsledek shodný s předchozí metodou;

4) úplný zápočet – daň zaplacená ve státě zdroje lze odečíst v plné výši.


U příjmů ze závislé činnosti vykonávané ve smluvním státě pro zaměstnavatele, který je rezidentem tohoto státu či pro stálou provozovnu umístěnou v tomto státě, navíc uvádí zákon o daních z příjmu možnost použít metodu vynětí s výhradou progrese, a to za podmínky, že byl tento příjem zdaněn ve státě zdroje. Za zdaněný se příjem považuje i v případě, že konečná částka daně je nula, důležitý je fakt, že příjem prošel systémem zdanění. Možnost použít metodu ve smlouvě, pokud je to pro poplatníka výhodnější, zůstává zachována.


Daň, kterou nelze započíst


V případě metody prostého zápočtu se může stát, že nelze uplatnit celou zaplacenou daň. Tuto nezapočtenou daň lze odečíst v následujícím roce od příjmů – lze ji uplatnit jako daňový výdaj. Stejně se postupuje s daní zaplacenou v zemích, kde neexistuje platná mezinárodní smlouva.

V případě závislé činnosti v bezesmluvním státě se příjem snižuje o zaplacenou daň již v daném roce.

Příjmy ze závislé činnosti se naopak zvyšují o povinné pojistné placené zaměstnavatelem (34%).pátek 3. srpna 2018

Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet a koeficient

Plátce DPH ve většině případů odvádí ze svých výstupů daň a naopak si ji na vstupu nárokuje, proto je daň z přidané hodnoty považována za daň neutrální pro plátce. Tato obecná skutečnost v řadě případů neplatí. Ne ze všech výstupů se daň odvádí a také ne ze všech vstupů ji lze nárokovat.
Jednou z těchto výjimek jsou právě osvobozená plnění bez nároku na odpočet.


Která plnění jsou osvobozená bez nároku na odpočet?


Plnění, která patří do této skupiny, jsou v zákoně o DPH popsána v § 51- § 62. Patří sem:

- finanční, penzijní a pojišťovací činnosti;
- dodání a nájem nemovité věci;
- poštovní služby;
- výchova a vzdělávání;
- zdravotní služby a dodání zdravotního zboží;
- sociální pomoc;
- provozování hazardních her;
- ostatní plnění – především různé činnosti neziskových organizací a dodání zboží, u kterého neměl plátce nárok na odpočet.

Jak to funguje?


DPH na výstupu

Při poskytování těchto plnění se neodvádí DPH, na doklad se uvádí odkaz na příslušný paragraf zákona, podle kterého je osvobozeno.

DPH na vstupu

Jak již název napovídá, z plnění použitých pro poskytnutí těchto plnění nelze uplatnit nárok na odpočet, plátce tedy u těchto plnění postupuje jako neplátce. Ještě komplikovanější je situace u vstupů společných.
Pro správné určení povinnosti je tedy třeba rozdělit vstupy do třech skupin, podle toho, pro jaký typ plnění jsou použita:

1) plný nárok na odpočet – vstupy použité výhradně pro plnění s nárokem na odpočet
2) bez nároku na odpočet – vstupy použité výhradně pro plnění bez nároku na odpočet
3) krácený nárok na odpočet - vstupy společné

Společné vstupy se uplatňují jen ve výši koeficientu, který je podílem plnění s nárokem na odpočet proti všem plněním, vyjadřuje se v celých procentech (zaokrouhluje se na celá procenta nahoru)b a jeho hodnota se tedy pohybuje od 1 do 100 s tím, že při hodnotě 95 a vyšší se zaokrouhluje na 100%. Do výpočtu koeficientu se nezahrnuje prodej majetku a příležitostné činnosti.

V průběhu roku se používá koeficient zálohový, v posledním období roku je přepočítán dle plnění v daném roce a tento nový koeficient, zvaný vypořádací koeficient, se stává zálohovým koeficientem pro další rok. U dlouhodobého majetku se sleduje a případně opravuje původně uplatněný nárok na odpočet po dobu 5 let, u nemovitostí je to dokonce deset let. Oprava se provádí jen při významné změně koeficientu – nad 10%.


Osvobozená plnění a povinnost registrace plátce DPH.


Podnikatel, který uskutečňuje jen osvobozená plnění bez nároku na odpočet, se nemůže registrovat jako plátce DPH. Jakmile uskutečňuje i jiná plnění, musí se povinně registrovat za podmínek dle zákona. Pro zjištění, kdy byl překročen obrat je nutné rozlišovat, zda se plnění počítají do obratu či nikoli.

Do obratu pro účely DPH se počítají: finanční, penzijní a pojišťovací činnosti (mimo činností uskutečňovaných příležitostně), dodání a nájem nemovité věci (mimo prodeje majetku). To znamená, že podnikatel, který poskytuje pouze tato osvobozená plnění a překročil obrat pro povinnou registraci (1 milion Kč) se nemůže registrovat jako plátce, ale při poskytnutí zdanitelného plnění (i osvobozeného s nárokem na odpočet) bez ohledu na částku mu vzniká povinnost se registrovat jako plátce.

Ostatní osvobozená plnění bez nároku na odpočet se do obratu nepočítají, menší objem zdanitelných plnění zde tedy nevede k povinné registraci.


Na co dávat pozor?


Krácení DPH na vstupu či nulový nárok na odpočet se týká i plnění, kde DPH přiznává odběratel, tedy nákupů ze zahraničí a plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, která u běžných plátců povinnost neovlivní – zde vede ke zvýšení povinnosti.

Při změně zamýšleného účelu je třeba opravit původně uplatněný nárok na odpočet, a to v celé jeho výši, např. u zásob, nebo jen u části – u dlouhodobého majetku. Ne vždy je tedy osvobození výhodné, v některých případech může být částka neuplatněného DPH vyšší než získaný osvobozený příjem.čtvrtek 12. července 2018

Cestovní služba a DPH


Cestovní služba a DPH
V § 89 zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) je upraven zvláštní režim pro cestovní služby.

Podstata zvláštního režimu: plátce daně, který nakupuje služby cestovního ruchu od jiných osob a dále je prodává vlastním jménem, přiznává daň pouze z přirážky - což je rozdíl mezi nakoupenou a prodanou službou (přirážka je částka včetně DPH), plátce daně nemá v tomto případě nárok na odpočet u takto nakoupených služeb a zároveň na vystavené faktuře neuvádí DPH, na faktuře uvede údaj: "zvláštní režim - cestovní služba" (odběratel této služby si nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH).
Použití zvláštního režimu je povinnost, pokud jsou splněny všechny podmínky dle ZDPH.
 

Kdy je POVINNOST použít zvláštní režim:
- plátce nakupuje služby cestovního ruchu od jiných osob a prodává je vlastním jménem (nemusí se jednat jen o CK, jde o jakéhokoliv plátce - např. firma nakoupí ubytování a stravování a prodá je svým obchodním partnerům),
- cestovní služba je kombinace několika služeb (stravování, ubytování, doprava, nákup vstupenek na sportovní utkání, vstupenek na kulturní představení, nákup letenek, nákup relaxačních sportovních aktivit, nákup skipasů, průvodcovské služby, apod.),
o jednu službu může jít jen v případě dopravy nebo ubytování.


Kdy NELZE použít zvláštní režim:
- u vlastních služeb cestovního ruchu - provozování vlastního hotelu, vlastní doprava, apod.
- pokud prodává plátce jménem a na účet jiné osoby - např. cestovní agentura prodává jménem cestovní kanceláře zájezdy,
- pokud by nakoupil a prodal jen 1 službu - např. vstupenky do divadla... o 1 službu může jít jen v případě dopravy nebo ubytování,
V tomto případě se nepoužije zvláštní režim, ale běžný režim, tzn. při nákupu jedné služby, která není pro účely DPH cestovní službou lze uplatnit nárok na odpočet, při prodeji vystavím fakturu s daní.

Kdy se NEMUSÍ použít zvláštní režim: pokud plátce prodává cestovní služby jinému podnikateli (firmě) pro její ekonomické činnosti a všechny tyto služby jsou poskytnuty pouze v tuzemsku (např. CK prodá ubytování a stravování firmě pro účely teambuildingu pro zaměstnance, teambuilding se koná u Máchova jezera ) - plátce může v tomto případě uplatnit standardně daň na výstupu - firma si pak může nárokovat DPH na vstupu.

Daň se přiznává pouze ke dni DUZP - je zde výjimka - DPH se nepřiznává ze záloh, ale až ke dni DUZP. DUZP je den poskytnutí poslední služby.

Místo plnění: místo, kde je sídlo poskytovatele služby - u CK se sídlem v ČR, která poskytuje cestovní služby to je tedy tuzemsko, bez ohledu na to, že je cestovní služba poskytnuta v ČR, v EU nebo ve 3. zemi.

DPH u služeb cestovního ruchu:
 21 %
pokud budou službu poskytnuty
 mimo území EU - jde o osvobozené plnění s nárokem na odpočet.

čtvrtek 28. června 2018

Nové UOL Revue je na světě!
Co v aktuálním čísle najdete?
 • Když je táta na dovolené
 • Změny DPH u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
 • Soutěž: Labyrint


neděle 24. června 2018

Odměna jednatele a nárok na cestovní náhrady


Příjmy jednatele patří z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP) pod příjmy dle § 6 ZDP - příjmy ze závislé činnosti, i když na výkon činnosti má jednatel sepsanou smlouvu o výkonu funkce a z právního hlediska je vztah jednatele a společnosti vztahem obchodním, nikoliv vztahem pracovně-právním.
Všechny požitky a složky odměny, které náleží jednateli, by měly být výslovně uvedeny v této smlouvě a odsouhlaseny valnou hromadou společnosti (§ 59 a § 60 zákona č. 90/2013 Sb., o obchodních korporacích) - to se týká i cestovních náhrad. Pokud odměna a jiné benefity či složky odměny ve smlouvě uvedeny nejsou, nelze tyto odměny jednateli poskytnout. 

Pokud není ve smlouvě uvedeno žádné odměňování, je jeho funkce považována za bezplatnou.

Může být funkce jednatele bezplatná?
Dle vyjádření GFŘ vztahující se k jednateli (KOOV 468/16.12.15 Daňové důsledky bezplatného výkonu funkce nebo jiné činnosti):
- pokud je jednatel společníkem společnosti, tak ano, pokud není jednatel společníkem - je bezplatný výkon funkce považován za majetkový prospěch společnosti a společnost dodaní tento prospěch cenou obvyklou - ve výši obvyklé odměny. Na tuto situaci lze aplikovat § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 a § 23 odst. 3 písm. c) bod 8 ZDP - tzn. dodanění majetkového prospěchu - zvýšení základu daně
a zároveň pokud jsou splněny podmínky, že takový majetkový prospěch je využíván jen k ekonomické činnosti společnosti, je možno opět základ daně snížit o stejnou nebo poměrnou částku, a to do jaké míry je majetkový prospěch využit k výkonu ekonomické činnosti. 


Mohou být jednateli vypláceny cestovní náhrady pokud není odměňován a je jeho funkce bezplatná?
Dle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP: za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti
s výkonem činnosti,
ze které plyne příjem ze závislé činnosti...atd.

Od roku 2014 je upraveno toto znění § 6 odst. 7 písm. a) ZDP,
které se od roku 2014 vykládalo tak, že cestovní náhrady nejsou předmětem daně z příjmů pouze
u poplatníků, kterým plynou příjmy ze závislé činnosti - tedy těm poplatníkům, kteří
pobírají příjmy ze závislé činnosti.

Dřívější znění § 6 odst. 7 písm. a) ZDP: za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují
a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti...atd.


Pokud tedy náležely cestovní náhrady poplatníkům, kterým neplynuly příjmy ze závislé činnosti, považovaly se takové odměny za úplatný příjem pobíraný v souvislosti s jejich činností - stejně jako kdyby jim byla vyplacena odměna - s dopady do daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění.

Aktuálně:
Komora daňových poradců předložila Generálnímu finančnímu ředitelství k posouzení tuto problematiku jako příspěvek v rámci KOOV č. 520/02.05.18 Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti
s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby.
Příspěvek byl dán k projednání na GFŘ dne 6. 4. 2018 a požadovalo se, aby byl potvrzen závěr, že i v případě, kdy fyzická osoba vykonává funkci člena orgánu právnické osoby bezplatně (tzn. bez odměny), uplatní se u příjmů dle § 6 odst. 7
ZDP (cestovní náhrady) vyloučení ze zdanění, neboť to odpovídá daňové logice, které by se mělo dát přednost před gramatickým výkladem zákona.

Dne 2. 5. 2018 GFŘ potvrdilo tento závěr:
Fyzická osoba vykonávající funkci člena orgánu právnické osoby nemusí za tuto činnost pobírat odměnu a přesto má jako zaměstnanec nárok v souvislosti
s výkonem této funkce na vynětí příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů podle § 6 odst. 7 ZDP.
Jinými slovy: je potvrzeno, že cestovní náhrady nepodléhají dani z příjmů ani
u jednatelů, kteří nepobírají za výkon své funkce odměnu.

středa 13. června 2018

Zálohy na daň z příjmu


Do tohoto pátku 15.6. má řada poplatníků povinnost uhradit zálohu na daň z příjmu, proto bychom Vás rádi informovali o základních pravidlech, kterými se tyto zálohy řídí:


- Záloha vychází vždy z posledního daňového přiznání, pokud již je po termínu pro jeho podání, tj. U poplatníků, kterým přiznání za rok 2017 zpracovává daňový poradce, se pro zálohu k 15.6. vychází ještě z přiznání za rok 2016 a to i v případě, že přiznání již bylo podáno. U poplatníků, kteří přiznání již podali a termín utekl standardně 3.4. (případně později, ale dříve než 15.6.), se vychází již z přiznání pro rok 2017.

- Poplatníci, jejichž poslední daňová povinnost byla vyšší než 30000 Kč, ale ne vyšší než 150000 Kč platí pololetní zálohy vždy do 15. dne 6. a 12. měsíce zdaňovacího období ve výši 40% poslední daňové povinnosti. U poplatníků, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok (fyzické osoby a většina právnických osob) 15.6. a 15.12., u poplatníků, jejichž zdaňovacím obdobím je hospodářský rok se splatnost záloh posouvá dle výše uvedeného pravidla.
Příklad: Hospodářský rok 1.4.-31-3. - splatnost pololetních záloh 15.9. a 15.3.
- Poplatníci s poslední daňovou povinností nad 150000 platí zálohy ve výši 25% daňové povinnosti vždy do 15. dne 3., 6., 9. a 12. měsíce zdaňovacího období.
- Zálohy se zaokrouhlují na stokoruny nahoru.
- Před výpočtem záloh je třeba poslední daňovou povinnost upravit – pokud předchozí zdaňovací období bylo delší či kratší než 12 měsíců, přepočte se povinnost (standardně trojčlenkou) na 12 měsíců. Např. Společnost s ručením omezeným byla zapsána do OR 12.7.2017, v březnu podala přiznání za rok 2017 s povinností 25000 (za 6 měsíců). Přepočtená povinnost je 50000, platí tedy pololetní zálohy 20000 15.6. a 15.12.2018.
- U fyzických osob, které mají příjmy podle § 10 – ostatní příjmy (např. prodej nemovitosti, cenných papírů, příležitostné příjmy, bezúplatné příjmy...) se vychází z povinnosti, která by vyšla, kdyby tyto příjmy neměly.
- U fyzických osob, které mají příjmy podle § 6 – závislá činnost (zaměstnání) a tyto příjmy tvoří alespoň 50% daňového základu se zálohy neplatí. Pokud příjmy ze závislé činnosti tvoří alespoň 15% základu daně a měně než 50%, platí zálohy v poloviční výši.
- Pokud poplatník ukončil činnost, z níž mu zdanitelné příjmy plynuly, nemá povinnost zálohy platit.
- Pokud jsou zálohy neúměrně vysoké vzhledem k aktuálním příjmům, je možno požádat o snížení či zrušení zálohy. V této žádosti se uvádí aktuální výše příjmu (nejčastěji ve formě aktuální výsledovky a návrh nové výše záloh adekvátní k aktuálním příjmům.


pondělí 4. června 2018

Přechodné ubytování a doprava zaměstnanců

Přechodné ubytování


Zaměstnavatel může přispívat na tzv. přechodné ubytování zaměstnanců v případě, že ubytování je v místě výkonu práce zaměstnance a obec není shodná s místem bydliště zaměstnance.
Přechodné ubytování není ubytování na služební cestě.

Ze strany zaměstnavatele: pokud si zaměstnavatel upraví tento příspěvek ve svých mzdových předpisech, posuzuje se tento příspěvek jako daňově uznatelný náklad v plné výši.

Ze strany zaměstnance: dle § 6 odst. 9 písm. g) je hodnota přechodného ubytování, poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce osvobozena maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně.
V případě, že bude zaměstnavatel přispívat více jak 3 500 Kč měsíčně, rozdíl přidaní zaměstnanci do mzdy i zpojistní.

Doprava do zaměstnání

Zaměstnavatel může přispívat zaměstnancům na dopravu do zaměstnání.
Ze strany zaměstnavatele: pro zaměstnavatele bude příspěvek na dopravu zaměstnanců v plné výši daňovým nákladem, pokud si tento benefit upraví ve vnitropodnikové směrnici.
Ze strany zaměstnance: bude celý příspěvek zdaněn a zpojistněn.

sobota 2. června 2018

Dohoda o provedení práceNáležitosti dohody

Dohoda o provedení práce (dále jen DOPP) musí mít náležitosti jako jiné pracovní smlouvy.
 • doba, na kterou se smlouva uzavírá
 • výše odměny a podmínky jejího poskytování,
 • zda bude odměna vyplácena hotově, nebo na účet a kdy.
 • specifikaci zaměstnavatele i brigádníka
 • rámcové vymezení pracovní náplně
Na dohodu o provedení práce je možné odpracovat až 300 hodin ročně.
Respektive u každého zaměstnavatele, u kterého má pracovník uzavřenou DOPP, může odpracovat 300 hodin ročně. Dohod o provedení práce může mít uzavřených hned několik.

Jak danit?

a) U jednoho zaměstnavatele nevydělá pracovník více než 10 tisíc a nepodepsal prohlášení k dani - zaměstnavatel srazí daň 15%.

Pracovník příjmy může nebo nemusí nikde uvádět. Pokud ale bude mít v konkrétním roce nízké příjmy a zahrne je do daňového přiznání, bude mu sražená daň vrácena

b) U jednoho zaměstnavatele nevydělá více než 10 tisíc a podepsal prohlášení k dani – daň bude 15%. Její základ ale bude snížen o slevy na poplatníka, dítě, vyživovanou manželku/manžela, atd. Ve většině případů pak vyjde daň nulová.

c) U jednoho zaměstnavatele vydělá více než 10 tisíc – 15% daň, zaměstnavatel strhne automaticky.

Na konci roku vydá zaměstnavatel potvrzení příjmu, pracovník zahrne odměny do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy.

Na co si dát pozor?

Zaměstnanec je účasten na zdravotním a sociálním pojištění (včetně nemocenského), v měsících, kdy jeho výdělek u jednoho zaměstnavatele přesáhl 10 tisíc korun (pozor hrubého). Nic se na tom nemění ani fakt, když má příjmy u vícero zaměstnavatelů, v tomto případě se příjmy nesčítají. Pokud ale má více dohod u jednoho zaměstnavatele, výše výdělků se budou sčítat.

neděle 20. května 2018

Stravování zaměstnanců

Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen umožnit (nikoliv zajistit) svým zaměstnancům stravování a to ve všech směnách, přičemž se tato povinnost nevztahuje na zaměstnance vyslané na pracovní cestu. 
Podmínky nároku a způsob zvoleného typu příspěvku na stravování by měl zaměstnavatel jasně stanovit v kolektivní smlouvě či ve vnitřním předpisu.Může se jednat o příspěvek:
Peněžení tzn. zaměstnavatel přímo poskytne zaměstnanci peněžní částku, která zvýší hrubou mzdu zaměstnance a jedná se tedy o příjem ke zdanění a vstupuje i do vyměřovacího základu pro odvod pojistného (tato varianta se nejeví jako výhodná)

Nepeněžní - bud formou závodního stravování ve vlastním stravovacím zařízení nebo pomocí jiných subjektů nebo příspěvek na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů.
Nejčastějším způsobem zajištění stravování zaměstnanců je poskytnutí příspěvku na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů tedy tzn. stravenky. Tyto příspěvky jsou u zaměstnavatele daňově uznatelné až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5-12 hodin. Zároveň musí být splněna podmínka, že je přítomnost zaměstnance na v práci dané směny minimálně 3 hodiny. Přesáhne-li délka směny v úhrnu s povinnou přestávkou jedenáct hodin, lze uplatnit daňově uznatelný náklad na další jedno jídlo za zaměstnance v souladu s výše uvedenými procentními limity. Pro rok 2018 je nejvýhodnější hodnota stravenky 118,- Kč. U zaměstnance se jedná o příjem osvobozený o daně z příjmů a to i v případě, když by zaměstnavatel hradil celou hodnotu stravenky ( u něj by pak hodnota nad daňově uznatelnou částku dle zákona byla daňově neuznatelný výdaj).
Další možnou variantou je možnost provozu vlastního stravovacího zařízení. V takovém případě jsou daňově uznanými výdaji výdaje spojené s provozem kuchyně s jídelnou popř. kantýny jako např. energie, odpisy hmotného majetku, náklady na drobný majetek, mzdy zaměstnanců apod. Naopak nedaňovým výdajem by byla hodnota potravin. U zaměstnance by se jednalo o osvobozený příjem ( myšleno hodnota poskytnutého jídla).
V případě zajištění stravování jiným subjektem např. dovoz jídla do prostor zaměstnavatele se jedná opět o daňově uznatelné výdaje spojené s dovozem jídla a možno poskytnout příspěvek na stravování jak byl popsán výše ( viz stravenky).
Pokud by se jednalo o zaměstnavatele, který provozuje vlastní zařízení, ve kterém poskytuje služby veřejného stravování (tzn. např. restaurace, hotel, kantýny..) a zabezpečuje zde stravování pro vlastní zaměstnance, uznávají se výdaje na provoz jako daňově uznatelné a hodnota potravin daňově neuznatelná (myšleno hodnoty, které se vztahují k jídlům poskytovaným zaměstnancům.)
Je-li zaměstnanec vyslán na školení související s činností zaměstnavatele nebo pracovním zařazením zaměstnance a je v jeho průběhu zajištěno stravování (oběd nebo občerstvení), je jeho cena daňově uznatelným výdajem u zaměstnavatele (u zaměstnance osvobozený příjem).
Je-li zaměstnanec vyslán na pracovní cestu má nárok na stravné dle zákoníku práce, kterého se nemůže vzdát a zaměstnavatel mu jej musí vyplatit, a nemá již tedy nárok na výše popsané způsoby poskytnutí stravování. Nelze mu tedy např. poskytnout stravenku místo stravného.
Co se týká poskytování dalšího občerstvení na pracovišti jako např. káva, čaj, nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina apod. jedná se u zaměstnavatele o nedaňový výdaj s výjimkou neperlivé vody poskytované v jakékoliv podobě – kohoutková, v barelech, v PET lahvích apod. U zaměstnance se vždy jedná o osvobozený příjem.


čtvrtek 10. května 2018

Otcovská dovolená


Od 1. 2. 2018 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novinku v podobě tzv. otcovské dovolené a výplaty nové dávky: otcovské poporodní péče (dále jen otcovská).

Tato doba dává otcům možnost pečovat po určitou dobu po porodu o matku i dítě, zároveň mít tuto dobu pokrytou rodičovskou dovolenou a také mít možnost čerpat po tuto dobu sociální dávku.


Podmínka nároku na otcovskou:
- účast otce na nemocenském pojištění
- u zaměstnanců je nutno mít uzavřen pracovní poměr, ze kterého je nemocenské pojištění odváděno
- u OSVČ musí nemocenské pojištění trvat min. 3 měsíce před nástupem na otcovskou dovolenou a po dobu pobírání dávky nesmí OSVČ osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Kdy se otcovská čerpá:
- kdykoliv během 6 týdnů od narození dítěte.

Doba po kterou je dávka vyplácena:
max. 7 kalendářních dní, nutno čerpat v celku, při narození více dětí se doba neprodlužuje.

Kdo má nárok na otcovskou:
- otec zapsaný na rodném listě dítěte (není podstatné uzavření manželství s matkou ani stejná domácnost – důležité je prokázat, že otec o dítě pečuje).

Jak žádat o otcovskou:
- zaměstnanec žádá zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou a na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ:
 
 https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=241549488
dává žádost o výplatu dávky otcovské – tento formulář po uplynutí podpůrčí doby (max. doba je 7 dnů) zasílá zaměstnavatel na příslušnou OSSZ
- OSVČ žádá o výplatu dávky po skončení podpůrčí doby přímo u své místně příslušné OSSZ.

Jaká je výše otcovské:
- 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den
Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení (nejčastěji to bude hrubá mzda) za 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnanec nastoupil na otcovskou - dělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. 
 
Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci, která se u otcovské provede tak, že částka do první redukční hranice se počítá 100%, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. 
Výši redukčních hranic platných od 1. 1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Redukční hranice od 1. 1. 2018 činí:
 • redukční hranice 1 000 Kč
 • redukční hranice 1 499 Kč
 • redukční hranice 2 998 Kč

Příklad:
Otec má hrubý měsíční příjem ve výši 30 000 Kč.
Příjem za 12 kalendářních měsíců: 30 000 x 12 = 360 000 Kč.
Denní vyměřovací základ: 360 000 Kč / 365 dní v roce = 987 Kč.
Do výše 1 000 Kč se započítává 100 % z částky 987 Kč.
Výše dávky je 70 % z denního vyměřovacího základu: 70 % z 987 Kč tj. 691 Kč/ na den.
V případě čerpání 7 denní otcovské: 691 Kč x 7 dní = 4 837 Kč.


Zjednodušeně lze shrnout výši dávky takto:
z hrubého příjmu 20 000 Kč bude otcovská za 7 dní ve výši 3 227 Kč (461 Kč na den)
z hrubého příjmu 25 000 Kč bude otcovská za 7 dní ve výši 4 032 Kč (576 Kč na den)
z hrubého příjmu 30 000 Kč bude otcovská za 7 dní ve výši 4 837 Kč (691 Kč na den)
z hrubého příjmu 35 000 Kč bude otcovská za 7 dní ve výši 5 348 Kč (764 Kč na den)
z hrubého příjmu 40 000 Kč bude otcovská za 7 dní ve výši 5 831 Kč (833 Kč na den)
atd.

středa 2. května 2018

DPH a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží

Dne 2.1.2018 zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ) na svých webových stránkách informaci, týkající se jednotného postupu v oblasti DPH u služeb přímo vázaných na dovoz či vývoz zboží.
Informace je reakcí na rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-288/16 L. Č. ze dne 29. 6. 2017 a GFŘ bude uplatňovat následující výklad osvobození s účinností od 1.3.2018.Úprava v zákoně:
V § 69 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) je upraveno, že služby typu: přeprava zboží či jiná vedlejší plnění přímo vázaná na dovoz či vývoz zboží jsou osvobozeny od DPH.

Na základě rozsudku výše uvedeného GFŘ upřesňuje, že služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží budou osvobozeny od daně pouze tehdy, pokud bude taková služba poskytnuta přímému odesílateli či příjemci zboží – konkrétnímu vývozci, dovozci, odesílateli či příjemci zboží.


Pokud si tedy firma F najme přepravce A k přepravě zboží do třetí země a přepravce A si najme služby dalšího přepravce B - bude přeprava uskutečněná přepravcem B sice poskytnuta v souvislosti s vývozem (dovozem) zboží, ale přepravce B fakturuje přepravu pouze smluvnímu partnerovi vývozce (dovozce), nikoliv samotnému vývozci (dovozci) a taková přeprava se bude fakturovat ve standardním režimu. Teprve přeprava, kterou bude fakturovat přepravce A vývozci (dovozci) bude osvobozena dle § 69 ZDPH, neboť bude fakturována přímo vývozci (dovozci).


Přímo vázaná služba na vývoz (dovoz) je taková služba, která je vyvolána z důvodu uskutečnění vývozu (dovozu), přispívá k jejich realizaci a současně je přímo poskytnuta vývozci, dovozci, odesílateli či příjemci daného zboží.


Upozornění:
služby přímo vázané na dovoz zboží mohou být osvobozeny pouze za předpokladu, že danou službu zahrne dovozce do základu daně při dovozu zboží a odvede z ní daň.

V případě posouzení daných služeb týkající se DPH či jakýkoliv dotazů k dané problematice nás neváhejte kontaktovat.


pondělí 30. dubna 2018

OSVČ na mateřské dovolené

Očekávání příchodu nového člena rodiny je radostná událost, pokud však budoucí rodič je OSVČ, zcela jistě je na místě otázka, jak to bude s podnikáním na mateřské dovolené.

Aby vůbec měla OSVČ nárok na dávku peněžité pomoci v mateřství, musí si platit dobrovolně nemocenské pojištění. Pro OSVČ platí stejné obecné podmínky jako pro zaměstnance. Kromě podmínky dobrovolného trvání účasti na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou (PPM), musí splnit ještě tyto dvě podmínky:
 • Nemocenské pojištění OSVČ musí trvat aspoň 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na PPM, tato doba se započte do celkové délky 270 dnů
 • OSVČ nesmí v době pobírání dávky peněžité pomoci v mateřství vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost
Co to tedy znamená? Že nárok na PPM bude mít pouze ta OSVČ, která dostatečně s předstihem začala platit dobrovolné nemocenské pojištění. Dostatečně s předstihem znamená už v době, kdy plánuje otěhotnět. V okamžiku, kdy už je OSVČ těhotná, je již pozdě.
Pokud má OSVČ zaměstnance, lze v podnikání pokračovat prostřednictvím těchto zaměstnanců, nebo lze samostatnou výdělečnou činnost převést na spolupracující osobu. V praxi to může být např. řemeslná výrobní dílna nebo prodejna, kde výkon samostatné činnosti zajistí zaměstnanci, prodavači nebo rodinný příslušník. Není tedy nutné činnost nijak pozastavovat či rušit.
V situaci, kdy OSVČ nemá zaměstnance a nemůže převést podnikání na spolupracující osobu a ve výkonu samostatné činnosti by pokračovala i na mateřské, dávka PPM by OSVČ nenáležela.
Pokud by však rodič na mateřskou nastoupil za zaměstnání a ne z OSVČ, v tomto případě mateřská jde ze zaměstnání a lze na mateřské začít s výkonem samostatné výdělečné činnosti.

OSVČ jako vedlejší
U správy sociálního zabezpečení lze uplatnit nárok na PPM jak z titulu účasti na nemocenském pojištění jako zaměstnance, tak i jako osoby samostatně výdělečně činné. Pro přiznání dávky je důležité splnit obecnou podmínku nároku na PPM (účast na pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech) a současně vyžadovanou zákonnou podmínku (účast na nemocenském pojištění alespoň 180 kalendářních dní v posledním roce přede dnem nástupu na PPM) z obou činností samostatně. Pokud by obě podmínky byly splněny pouze v souvislosti s účastí na pojištění ze zaměstnání, nikoliv v souvislosti s účastí na pojištění OSVČ, PPM by byla přiznána pouze ze zaměstnání.

Zda to tedy má smysl či nikoliv, je potřeba posoudit i s ohledem na případnou výši PPM, která činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ je souhrn všech započitatelných příjmů za období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém byste nastoupila na mateřskou dovolenou a je vydělený počtem „započitatelných“ kalendářních dnů (tj. 365 dní).

Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci, která se u PPM provede tak, že částka do první redukční hranice se počítá 100%, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60%, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30% a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Výši redukčních hranic platných od 1. 1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Redukční hranice od 1. 1. 2018 činí:

1.redukční hranice  1.000 Kč
2.redukční hranice  1.499 Kč
3.redukční hranice  2.998 Kč

úterý 17. dubna 2018

Co vše se schovává pod pojmem zaměstnanecké benefity?


Pojem zaměstnanecké benefity se obecně používá pro výhody, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci mimo mzdu. Tyto výhody mohou být peněžní i nepeněžní povahy. Z hlediska zdanění zde může nastat několik variant:
 1. Podléhá dani a pojistnému u zaměstnance, pro zaměstnavatele jde o daňově neuznatelný výdaj. Jde o nejméně výhodnou variantu s vyšším zdaněním než v případě mzdy. Vzhledem k nevýhodnosti takovýchto benefitů se jimi nebudeme dále zabývat.
 2. Podléhá dani a pojistnému u zaměstnance, pro zaměstnavatele jde o daňově uznatelný výdaj. Je to shodný režim, v jakém se daní mzda, proto poskytování takovýchto benefitů není z daňového hlediska, navíc vzhledem k vyšší administrativní náročnosti pro zaměstnavatele a nižší flexibilitě příjmu pro zaměstnance, příliš výhodné. Patří sem většina účelových peněžních plnění nebo např. poskytnutí služebního automobilu i pro soukromé účely.
 3. Benefit je pro zaměstnance osvobozený od daně a pojistného, pro zaměstnavatele je výdaj daňově neuznatelný. Přestože pro zaměstnavatele je výdaj z hlediska daně z příjmu neúčinný, je poskytování těchto benefitů výhodné, neboť celkové ušetřené náklady na daně a pojistné u zaměstnance jsou zde vyšší než zvýšená daň z příjmu zaměstnavatele.
 4. Benefit je pro zaměstnance daňově osvobozený, pro zaměstnavatele je výdaj daňově uznatelný. Tato kombinace je z daňového pohledu nejvýhodnější.
 5. Bez vlivu na zdanění (benefity nezvyšující peněžní ani nepeněžní příjem zaměstnance jako pružná pracovní doba, možnost práce z domova apod.).

Srovnání celkové částky hrazené zaměstnavatelem (právnickou osobou) na zvýšení čistého příjmu zaměstnance o 1 000 Kč při užití různých typů benefitů:
 1. Benefit podléhá dani a pojistnému u zaměstnance, pro zaměstnavatele jde o daňově neuznatelný výdaj – 1 851 Kč.
 2. Benefit podléhá dani a pojistnému u zaměstnance, pro zaměstnavatele jde o daňově uznatelný výdaj – 1 576 Kč.
 3. Benefit je pro zaměstnance osvobozený od daně a pojistného, pro zaměstnavatele je výdaj daňově neuznatelný – 1 000 Kč.
 4. Benefit je pro zaměstnance osvobozený, pro zaměstnavatele je výdaj daňově uznatelný – 810 Kč.
Z výše uvedeného je patrné, že rozdíly ve zdanění jsou výrazné.
Nejprve se budeme věnovat nejvýhodnější skupině benefitů, tedy těm, které jsou daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele a osvobozeným příjmem zaměstnance.


Stravenky

Sem patří stravenky, ale jen v přesně vymezené výši. Tato výše je dána jednak maximálním podílem z ceny jedné stravenky – 55 % – a dále absolutní výší – 70 % ze stravného pro tuzemskou cestu v délce 5–12 hodin. Pro rok 2018 je maximální výše daňově uznatelného příspěvku zaměstnavatele 65 Kč. Maximální daňové úspory lze tedy dosáhnout se stravenkou v hodnotě 118 Kč. Pokud zaměstnavatel poskytuje stravenku v nižší výši, např. 60 Kč, je zde daňově uznatelný náklad max. 33 Kč apod. Hodnota stravenky nad tento limit je buď nedaňovým nákladem zaměstnavatele (a osvobozeným příjmem zaměstnance), nebo se sráží zaměstnanci ze mzdy. Zaměstnavatel smí stravenku zaměstnanci poskytnout pouze za odpracovaný den (min. 3 hodiny – ne tedy dovolená, nemoc, neplacené volno...) a pouze jednu stravenku denně.


Životní a penzijní pojištění

Dalším benefitem výhodným z daňového hlediska je příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na životní pojištění nebo penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření. Zde v posledních letech vícekrát došlo ke zvýšení maximální osvobozené výše příspěvku pro zaměstnance na aktuální částku pro rok 2018 – 50 000 Kč za rok. Tento limit je společný pro životní pojištění i penzijní připojištění a příspěvky lze libovolně kombinovat do celkové výše 50 000 Kč ročně, např. 50 000 Kč na penzijní připojištění nebo 20 000 Kč na životní pojištění a 30 000 Kč na penzijní připojištění apod. Podmínkou v obou případech je, aby plnění bylo sjednáno ve prospěch zaměstnance (v případě jeho úmrtí ve prospěch jiné osoby než zaměstnavatele) a jeho výplata proběhne nejdříve za 60 měsíců po uzavření smlouvy a zároveň nejdříve v 60 letech zaměstnance. Smlouva rovněž nesmí umožňovat předčasné výběry. Smlouvu uzavírá zaměstnanec a při jejím uzavření nebo při změně nahlásí pojišťovně, že zaměstnavatel mu bude platit příspěvky. V případě, že celkové příspěvky zaměstnavatele na oba typy pojištění převýší 50 000 Kč ročně, je nutné příspěvek překračující limit zaměstnanci dodanit a odvést z něj zdravotní a sociální pojištění, tedy zdanění je stejné jako u mzdy. U příspěvků zaměstnavatele není již nárok na státní příspěvek u penzijního připojištění ani na snížení daňového základu u zaměstnance.


Vzdělání

Dalším daňově výhodným benefitem jsou různé formy vzdělávání zaměstnanců. Podmínkou je, aby vzdělávání souviselo s prací, kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává. Řada znalostí je potřebná pro téměř jakoukoli profesi, obecně uznatelné tedy jsou jazykové kurzy, práce s počítačem, ekonomické kurzy apod. a dále samozřejmě odborné kurzy pro konkrétní profese. Oproti předchozím dvěma benefitům (které byly primárně určeny pouze zaměstnanci a není zde přímá vazba s činností zaměstnavatele) jde v tomto případě o výdaj přímo související s činností zaměstnavatele, není zde tedy určen pevný maximální limit, ale platí obecný postup pro výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Druhá nejvýhodnější skupina benefitů
Dále se budeme zabývat druhou z daňového hlediska nejvýhodnější skupinou benefitů, tedy těmi benefity, které jsou osvobozeným příjmem zaměstnance a nedaňovým nákladem zaměstnavatele.

Mezi nejtypičtější benefity tohoto typu patří příspěvky na kulturu, sport, vzdělávání, rekreaci nebo zdravotní péči pro zaměstnance, případně i pro jejich rodinné příslušníky. Může jít např. o vstupenky do kina, divadla, knihovny, na koncerty, výstavy, sportovní či vzdělávací kurzy, vstupy do sportovních areálů, příspěvek na dovolenou či letní tábor, lékařská prohlídka apod. Podmínkou je, aby toto plnění bylo nepeněžní (tj. hrazené vždy přímo zaměstnavatelem poskytovateli, nikoli placené zaměstnancem a zpětně proplacené zaměstnanci zaměstnavatelem). V případě příspěvku na rekreaci je limit 20 000 Kč ročně. V ostatních případech není pevně stanovena maximální výše příspěvku, výši příspěvku by však měl být vždy schopen zaměstnavatel ekonomicky odůvodnit.

Příklad:
Srovnání celkových nákladů firmy při poskytnutí benefitu na rekreaci zaměstnance 20 000 Kč se situací, kdy firma poskytne zaměstnanci o 20 000 Kč vyšší čistou mzdu (předpoklad: zaměstnanec i zaměstnavatel se nachází v pásmu, kdy již ze všech příjmů platí daň).
a) Při poskytnutí nepeněžního příspěvku na rekreaci je celkový náklad firmy 20 000 Kč – pouze částka vyplacená cestovní kanceláři, bez vlivu na zdanění.
b) Při navýšení mzdy o 20 000 Kč čistého je superhrubá mzda zaměstnance vyšší o 38 900 Kč a daňová úspora zaměstnavatele je 19 % z 38 900 Kč, tj. 7 400 Kč, celkový náklad je v tomto případě tedy 31 500 Kč.

Podmínky
Ve většině případů je podmínkou, aby šlo o službu, nikoli o zboží. Nově ale patří do této kategorie i dva typy zboží – jednak jde o zboží zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení a zdravotnické prostředky na lékařský předpis – typicky jde o různé poukázky do lékáren. Druhým typem zboží, které lze nově zaměstnancům v tomto režimu poskytnout, jsou knihy (včetně obrázkových knih pro děti), kde reklama nepřekračuje 50 % plochy.
V případě vzdělávání a knih mohou nastat dva různé daňové režimy – může jít i o daňový náklad, pokud vzdělávání či knihu zaměstnanec využije pro svou práci pro zaměstnavatele, tj. pokud tím splňuje podmínky nákladu pro dosažení, zajištění a udržení příjmu (viz předchozí článek o benefitech). Nedaňové jsou příspěvky na vzdělávání nesouvisející s prací zaměstnance (např. účetní si udělá na náklady zaměstnavatele fotografický kurz) a dále vzdělávání rodinných příslušníků (zaměstnavatel proplatí výuku angličtiny dítěti zaměstnance). V případě knih jsou daňově uznatelné odborné knihy související s činností zaměstnavatele (prací zaměstnance), které zůstávají majetkem zaměstnavatele.
Daňově uznatelné pro zaměstnavatele jsou také některé příspěvky na zdravotní péči, pokud splňují podmínky základní preventivní péče.

Dále sem patří opět stravenky, a to ta část, která není placena zaměstnancem a zároveň nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost u zaměstnavatele. Jde tedy o případy, kdy zaměstnavatel přispívá zaměstnanci více než 55 % z hodnoty stravenky nebo více než 65 Kč (pro rok 2018). Např. pokud je hodnota stravenky 80 Kč a zaměstnavatel přispívá 60 Kč, je 44 Kč daňový náklad (55 % z 80 Kč) a 16 Kč nedaňový náklad (60 Kč – 44 Kč).

Mezi nedaňové benefity pro zaměstnavatele patří také případné další jídlo poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnancům na pracovišti nebo v rámci závodního stravování a dále nealkoholické nápoje poskytované zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, vyjma neperlivé pitné vody.
Neperlivá pitná voda má specifické postavení, je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele a pro zaměstnance zůstává osvobozený nepeněžní příjem.