středa 2. května 2018

DPH a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží

Dne 2.1.2018 zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ) na svých webových stránkách informaci, týkající se jednotného postupu v oblasti DPH u služeb přímo vázaných na dovoz či vývoz zboží.
Informace je reakcí na rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-288/16 L. Č. ze dne 29. 6. 2017 a GFŘ bude uplatňovat následující výklad osvobození s účinností od 1.3.2018.Úprava v zákoně:
V § 69 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) je upraveno, že služby typu: přeprava zboží či jiná vedlejší plnění přímo vázaná na dovoz či vývoz zboží jsou osvobozeny od DPH.

Na základě rozsudku výše uvedeného GFŘ upřesňuje, že služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží budou osvobozeny od daně pouze tehdy, pokud bude taková služba poskytnuta přímému odesílateli či příjemci zboží – konkrétnímu vývozci, dovozci, odesílateli či příjemci zboží.


Pokud si tedy firma F najme přepravce A k přepravě zboží do třetí země a přepravce A si najme služby dalšího přepravce B - bude přeprava uskutečněná přepravcem B sice poskytnuta v souvislosti s vývozem (dovozem) zboží, ale přepravce B fakturuje přepravu pouze smluvnímu partnerovi vývozce (dovozce), nikoliv samotnému vývozci (dovozci) a taková přeprava se bude fakturovat ve standardním režimu. Teprve přeprava, kterou bude fakturovat přepravce A vývozci (dovozci) bude osvobozena dle § 69 ZDPH, neboť bude fakturována přímo vývozci (dovozci).


Přímo vázaná služba na vývoz (dovoz) je taková služba, která je vyvolána z důvodu uskutečnění vývozu (dovozu), přispívá k jejich realizaci a současně je přímo poskytnuta vývozci, dovozci, odesílateli či příjemci daného zboží.


Upozornění:
služby přímo vázané na dovoz zboží mohou být osvobozeny pouze za předpokladu, že danou službu zahrne dovozce do základu daně při dovozu zboží a odvede z ní daň.

V případě posouzení daných služeb týkající se DPH či jakýkoliv dotazů k dané problematice nás neváhejte kontaktovat.