pondělí 8. října 2018

Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU

Zákon o DPH upravuje speciální postup při nákupu (pořízení) nového dopravního prostředku z jiného členského státu a to jak pro plátce tak i pro neplátce (ať už neplátce podnikatele tak i běžného občana).Co se rozumí pod pojmem nový dopravní prostředek je definováno v § 4 odst. 4 písm. b)


1. motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6000 km,

2. loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou námořních lodí užívaných k obchodní, průmyslové, rybářské nebo záchranářské činnosti, nebo

3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1550 kg, pokud bylo dodáno do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má nalétáno méně než 40 hodin, s výjimkou letadel využívaných leteckými společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu,


Pokud tedy kdokoliv bude pořizovat nový dopravní prostředek, který odpovídá výše uvedené definici z jiného členského státu EU, je povinen odvést českou DPH.

Pokud nový dopravní prostředek pořizuje plátce od osoby registrované k dani v jiném členské státě, uskutečňuje klasické pořízení zboží z jiného členského státu, zahrne částku úplaty do svého daňového přiznání , přizná daň a dle splnění podmínek pro nárok na odpočet může mít plný nárok, částečný nebo žádný.

Pokud nový dopravní prostředek pořizuje plátce od osoby neregistrované k dani v jiném členské státě také uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu,které je předmětem daně, ale je ještě navíc povinen k daňovému přiznání přiložit tiskopis „Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku“ a kopii daňového dokladu, který mu vystaví dodavatel.

Pokud nový dopravní prostředek pořizuje neplátce ( nepodnikatel i běžný občan), je povinen podat přiznání k dani z přidané hodnoty ( s uvedením této skutečnosti zaškrtnutím správného políčka v tiskopise přiznání) , ke kterému přiloží „Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku“ do 10 dnů od pořízení. Správce daně na základně tohoto podaného daňového přiznání daň vyměří , a pořizující osoba je povinna ji zaplatit do 25 dnů ode dne, kdy byla daň vyměřena.

Všechny osoby, které pořizují nový dopravní prostředek, který bude registrován v registru silničních motorových vozidel můžou před podáním daňového přiznání podat Hlášení o pořízení nového motorového vozidla a zaplatit zálohu ve výši daně z ceny pořízení, kterou vypořádá v následně podaném daňovém přiznání. K tomuto hlášení je nutné přiložit kopii daňového dokladu, který vystavil dodavatel z jiného členského státu. Zaplacení zálohy správce daně potvrdí.

Většinou je tento postup při registraci vozidla požadován.