pondělí 19. listopadu 2018

Kryptoměny

Obchodování s virtuální či digitální měnou, tzv. kryptoměnou zaznamenalo v posledních dvou letech velký nárůst a je tedy třeba se zabývat otázkami jakým způsobem se kryptoměny vykazují, účtují a zdaňují.
Současná česká účetní legislativa však způsob účtování a vykazování digitálních měn neobsahuje. Ministerstvo financí vydalo na svých webových stránkách dne 15. 5. 2018 sdělení, dle kterého je digitální měna nehmotná movitá věc a nelze ji považovat za bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze, není tedy měnou, i když se měnou nazývá.


Účetnictví

V účetnictví se digitální měna bude vykazovat v položce Zásoba:
- v případě nákupu a prodeje jako Zboží,
- v případě její těžby jako Výrobek.
Protože se nebude o kryptoměně účtovat jako o peněžním prostředku, nebudou se vykazovat ani případné kurzové rozdíly.

Účtování kryptoměny jako Zboží
- nakupovaná kryptoměna se ocení v pořizovací ceně,
- do nákladů se pořizovací cena dostane až v případě prodeje,
- pro vyskladnění kryptoměny se použije ocenění skutečnou pořizovací cenou, metodou FIFO či metodou váženého aritmetického průměru,
- stejně jako ke každé jiné položce Zboží lze tvořit ke kryptoměně nedaňové opravné položky, pokud by byla reálná cena nižší než cena pořizovací.

Účtování kryptoměny jako Výrobek
- ocení se ve vlastních nákladech výroby a evidovat a účtovat se bude dále standardně jako jakýkoliv jiný výrobek.

Daň z příjmů

Právnická osoba: nákup a prodej kryptoměny bude u právnické osoby součástí jejího obecného základu daně a bude se zdaňovat daní z příjmů právnických osob.
Fyzická osoba: může obchodování s kryptoměnou provozovat v rámci svého podnikání (a zdaňovat jako příjmy z podnikání dle § 7 ZDP), popř. s nimi může obchodovat mimo obchodní majetek a zdaňovat tyto příjmy jako Ostatní příjmy v § 10 ZDP - potom se tato činnost posuzuje jako správa vlastního majetku (§ 10 odst. 1 písm. b) bod 3 ZDP) a neuplatní se zde žádné osvobození.
Na těžbu kryptoměny je však třeba mít vždy živnostenské oprávnění, je to volná živnost: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti - tuto činnost musí tedy fyzická osoba zdaňovat vždy jako příjem z podnikání dle § 7 ZDP.
V případě těžby kryptoměny se zdaňuje až prodej kryptoměny tzn. směna kryptoměny za jinou kryptoměnu či za běžnou měnu (tzv. fiat měnu).
Pod pojmem „směna“ si však musíme představit vlastně prodej zásoby.


Daň z přidané hodnoty

Těžba kryptoměny není předmětem DPH, z toho také vyplývá, že při nákupu zařízení na těžbu kryptoměny si neuplatníte nárok na odpočet DPH.
Obchodování s kryptoměnou je dle zákona o DPH finanční službou dle § 54 ZDPH, což je osvobozená činnost bez nároku na odpočet DPH. Jinými slovy příjmy z prodeje kryptoměny nepodléhají DPH a u souvisejících přijatých plnění nelze uznat nárok na odpočet DPH.

V případě, že je firma již plátcem DPH a bude se zabývat vedle svých zdanitelných činností i nákupem a prodejem kryptoměn, bude muset pečlivě sledovat svá přijatá plnění (nákupy) a u plnění souvisejících s kryptoměnou (osvobozeným plněním) nárok na odpočet neuplatnit a u plnění souvisejících s firmou jako celkem bude muset nárok na odpočet krátit koeficientem dle § 76 ZDPH.

V případě, že je firma neplátcem DPH a sleduje si obrat pro případné povinné plátcovství (za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 mil. Kč), musí počítat s tím, že opakovaná tržba z prodeje kryptoměn se do obratu bude započítávat (pokud se nebude jednat pouze o doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně).