středa 26. prosince 2018

Daň z nemovitých věcí

Již za pár dní začíná nový rok 2019 a s ním nové daňové povinnosti. Daní, kterou je třeba přiznat na daný rok hned na začátku roku, konkrétně již do 31.1.2019, je daň z nemovitostí. Právě teď je tedy vhodná chvíle se zamyslet, jestli povinnost podat daňové přiznání v lednu 2019 netýká i Vás či Vaší obchodní korporace.
Důvodem pro vznik platby této daně je již samotná existence nemovité věci, nemusí s ní být nijak nakládáno. Daň se skládá ze dvou samostatných daní, které jsou ale přiznávány a placeny najednou – daň z pozemků a daň ze staveb.
Poplatníkem daně je v naprosté většině případů vlastník, u pozemků zatížených právem stavby stavebník, v některých vzácných případech také např. uživatel, nájemce či pachtýř. V případě spoluvlastnictví nemovitosti více osobami může přiznávat a platit jen jeden spoluvlastník za všechny, nebo každý za svůj podíl. Pokud některý ze spoluvlastníků podá přiznání v řádném termínu do konce ledna jen na svůj podíl, musí tak učinit všichni spoluvlastníci.

Místní příslušnost daně závisí na adrese nemovitosti, nikoli na adrese vlastníka. Obec, kde se nemovitost nachází, má také poměrně velkou volnost ve stanovení sazby daně, kterou může upravovat řadou koeficientů. Základní sazby daně dle typů nemovitostí uvádí zákon a obec si může v určitém rozsahu volit koeficient. Z toho důvodu je velmi těžké určit přibližnou výši daně bez všech informací, dvě zdánlivě obdobné nemovitosti mohou mít značně rozdílnou povinnost. U běžných nemovitostí k bydlení se částka pohybuje obvykle v rozmezí několika set, max. několika tisíc korun, u rozsáhlých podnikatelských komplexů se může daň vyšplhat i na statisíce či výše.

Nemovitosti v obchodním majetku jsou vždy vykazovány jako nemovitosti k podnikání, výjimkou jsou pouze byty, stavby k bydlení a nebytové jednotky sloužící jako garáže, pokud nejsou užívány k podnikání. V případě, že jsou tyto jednotky a stavby užívány k podnikání (např. v bytě je kancelář), daní se rovněž jako nemovitosti k podnikání. Zde někdy může dojít ke sporu ve výkladu, co znamená užití k podnikání.

Daň se platí každý rok do konce května, pokud je roční povinnost vyšší než 5000 Kč, potom se platí ve dvou stejných splátkách – do konce května a do konce listopadu. Vlastník platí daň vždy daný rok za ty nemovitosti, které vlastní k 1.1. daného roku (rozhodující jsou právní účinky vkladu do katastru), ke změnám během roku se nepřihlíží, budou v platbě zohledněny až v dalším roce. Za nemovitost pořízenou 2018 tedy vlastník platí poprvé za rok 2019, a to do 31.5.2019. Kdo nemovitost ve stejném roce koupí i prodá, za ni neplatí vůbec.

Přestože splatnost daně je až v květnu, přiznání musí být podáno již do 31. ledna běžného roku, výjimkou jsou změny s právními účinky v běžném roce zapsané do katastru v následujícím roce, kde je lhůta delší. Přiznání se nepodává každoročně, ale jen tehdy, pokud proběhla změna povinnosti z důvodu věcných změn (nikoli změn sazby daně). V dalších letech již FÚ vyměří dle přiznaných údajů z minulých období. Zpravidla v rámci vyměření rozesílá finanční úřad složenky s údaji k platbě, není to však jeho povinnost. 
 

Kdo má tedy povinnost podat daňové přiznání v lednu 2019?

- Ten, kdo zakoupil (zdědil, získal darem...) v roce 2018 novou nemovitost;
- ten, kdo prodal (daroval) v roce 2018 nemovitost a zároveň vlastní ve stejném kraji další nemovitost; v případě změn v rámci spoluvlastnictví je nutné přiznání podávat jen v případech, kdy osoba, která přiznávala daň dosud již žádný podíl na nemovitosti nevlastní;
- ten, kdo provedl v roce 2018 změny na své nemovitosti – především v průběhu stavby (stavební povolení, zahájení výstavby, kolaudace stavby...);
- ten, kdo provedl v roce 2018 změnu ve způsobu užití nemovitosti – např. začal danou nemovitost užívat k podnikání, pronajal ji podnikateli (a tato skutečnost je platná i k 1.1.2019);
- a v některých dalších případech.
Naopak není třeba přiznání podávat jen proto, že se změnily koeficienty ovlivňující výši daně, tam stačí změnit výši platby.
Je důležité si uvědomit, že ne všechny skutečnosti, které zakládají povinnost podat daňové přiznání, nejsou zapsány v katastru nemovitostí. V případě nejasností, zda je nutné přiznání podávat, doporučujeme konzultovat danou situaci s daňovým poradcem. V případě zájmu o zpracování přiznání daňovým poradcem, je vhodné ho kontaktovat hned začátkem ledna.