sobota 7. prosince 2019

Změny v oblasti DPH týkající se intrakomunitárního obchodu se zbožím od roku 2020

Od 1. 1. 2020 se začnou v oblasti DPH uplatňovat změněná pravidla týkající se obchodu se zbožím v rámci Evropské Unie. Pravidlům se říká „quick fixes“ (rychlé opravy, „záplaty“) a nově definují či zpřesňují kritéria pro DPH v intrakomunitárním obchodu. Tato nová pravidla přinášejí významné změny. Vzhledem k tomu, že řada z Vás podniká v mezinárodním obchodu se zbožím, chtěli bychom Vás o nich v tomto článku informovat. Změny vycházejí z novely evropské směrnice a nařízení týkajících se DPH, které jsou účinné od ledna 2020. Tyto změny bude odrážet i novela českého zákona o DPH (sněmovní tisk 572), která se pravděpodobně nestihne do té doby schválit, nicméně počne platit někdy začátkem roku 2020.

Ještě si připomeňme základní podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu („JČS“). Dodání je osvobozeno, pokud
 • Zboží je přepraveno do JČS, dodavatelem, zákazníkem nebo jimi zmocněnou osobou
 • Zboží je dodáno osobě registrované k DPH v JČS (to je podmínka českého zákona o DPH, směrnice o DPH dosud požaduje dodání podnikateli, nevyžaduje registraci k DPH)
Evropský soudní dvůr dosud považoval vlastnictví DIČ zákazníka a uvedení transakce do souhrnného hlášení za formální požadavky, jejichž nesplnění nebylo na překážku osvobození dodání zboží do JČS, pokud tam zboží bylo podnikateli skutečně dodáno.

Za zmínku ještě stojí, že daň z přidané hodnoty je velmi náchylná k podvodům, které se v rámci EU ročně odhadují na 150 mld EUR, jejichž významnou část tvoří podvody při intrakomunitárním obchodu se zbožím.

Jaké změny nás čekají?
Bude se jednat o změny v následujících oblastech:
 • Povinnost mít v době uskutečnění obchodu DIČ zákazníka a obchod uvádět do souhrnného hlášení
 • Prokazování přepravy přesně definovanými dokumenty
 • Přiřazení přepravy konkrétní transakci v rámci řetězových obchodů
 • Nová pravidla týkající se zjednodušeného režimu konsignačního skladu

DIČ zákazníka a souhrnné hlášení

Aby mohl prodávající uplatnit osvobození při dodání zboží do jiného členského státu, bude muset v době obchodu disponovat DIČ zákazníka z JČS, které mu zákazník z JČS sdělil. To je zásadní rozdíl proti dosavadnímu stavu, kdy dodavateli stačilo, že disponoval DIČ zákazníka (které si mohl například sám najít na jeho webových stránkách a ověřit v systému VIES – databázi EU DPH DIČ). Nyní bude muset mít dodavatel důkaz o tom, že mu zákazník DIČ aktivně sdělil. Tento důkaz (např. v podobě emailu) bude muset dodavatel archivovat, aby mohl správci daně prokázat, že oprávněně uplatnil osvobození od DPH při dodání zboží do JČS. Důvodová zpráva k novele uvádí, že dodavatel by měl mít DIČ zákazníka nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž zboží pořídil.
Dále bude muset dodavatel obchod povinně uvést do svého souhrnného hlášení.

Zajistěte si tedy tímto způsobem DIČ od Vašich zákazníků, a to i od těch stávajících.


Doklady k prokázání přepravy

Nově jsou definovány dvě skupiny dokladů, kterými má dodavatel prokázat, že se dodání zboží do JČS uskutečnilo. Je třeba zmínit, že tyto doklady jsou uvedeny pouze v Nařízení o DPH (282/2011), které je přímo účinné, tzn. platí bez ohledu na jeho implementaci v lokálním zákonu o DPH. Nenajdeme je tedy v zákoně o DPH. Pokud bude mít dodavatel tyto doklady k dispozici, má se za to, že přeprava byla uskutečněna.

První skupina – doklady týkající se přepravy: podepsaný nákladní list CMR, náložný list, faktura za leteckou přepravu, faktura od dopravce zboží
Druhá skupina – pojistka přepravy zboží, bankovní výpisy prokazující úhradu přepravy, úřední (např. od notáře) potvrzení potvrzující ukončení přepravy či potvrzení skladovatele v druhém ČS o převzetí zboží.

A jak to bude fungovat?

Přeprava se bude považovat za prokázanou, pokud ji zařizuj:
 • dodavatel, a dodavatel bude mít k dispozici

  • 2 doklady z první skupiny, nebo
  • 1 doklad z první a 1 doklad z druhé skupiny
vydané dvěma různými stranami nezávislými navzájem a dále nezávislými na dodavateli či odběrateli
 • odběratel, pokud bude mít k dispozici

  • písemné potvrzení od zákazníka, že zboží bylo kupujícím odesláno do členského státu určení, poskytnuté zákazníkem nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, a
  • aspoň dva důkazy z první skupiny nebo jeden z první a jeden z druhé skupiny, opět vydané dvěma různými stranami nezávislými navzájem a na dodavateli či odběrateli o tom, že se přeprava uskutečnila
Je zřejmé, že pokud bude přepravu zařizovat dodavatel, je schopen si potřebné doklady obstarat. Pokud to bude odběratel, není to moc reálné. Nicméně – výše uvedené požadavky představují pouze určitou fikci, kdy se po předložení uvedených dokladů bude přeprava považovat za prokázanou, pokud to správce daně nevyvrátí.

Zní to složitě? Je to složité. Nic však nebrání tomu, aby se přeprava prokázala jiným způsobem. Z toho důvodu Vám doporučujeme, pokud nebudete schopni dostát výše uvedeným požadavkům, ke každému obchodu shromáždit co nejvíce reálně dostupných dokladů o uskutečnění přepravy (CMR, podepsané dodací listy, objednávka, emailová korespondence, písemné prohlášení zákazníka že zboží bylo přepraveno do JČS apod.). Na poskytnutí specifikovaných dokladů se lze dohodnout předem v kupní smlouvě i s uvedením případných sankcí při nesplnění.

Přiřazení přepravy v rámci řetězových obchodů

Při obchodování v rámci EU často dochází k situaci, kdy je zboží prodáno mezi několika stranami, ale je spojeno jen s jednou přepravou. Transakce spojená s přepravou je považována za intrakomunitární a může u dodavatele požívat osvobození od DPH. V praxi bývá problém dopravu přiřadit konkrétnímu článku v řetězci dodávek. K ulehčení tohoto problému má přispět i novela zákona o DPH. Nová pravidla se budou týkat situace, kdy přepravu bude organizovat prostředník (bude-li A prodávat B a B prodávat C, a přepravu bude organizovat B).

Konkrétní pravidla budou vypadat následovně:
Je-li zboží dodáváno v řetězci a bude dodáno od první osoby v řetězci k poslednímu odběrateli v řetězci, přičte se přeprava
 • dodání prostředníkovi (tj. transakci A–B)
 • dodání prostředníkem (tj. transakci B–C), pokud prostředník dodavateli sdělí své DIČ vydané státem dodavatele (tj. státem A)

Zjednodušený režim konsignačního skladu (call off stock)

Konsignační sklady obvykle fungují tak, že je zboží dodavatelem umístěno do skladu u zákazníka, který si podle potřeby ze skladu zboží odebírá pro účely výroby, prodeje apod. Řada členských států včetně ČR má zavedena zjednodušující pravidla DPH pro tyto situace, která odstraňují povinnost registrace dodavatele ve státě, kde se nachází konsignační sklad. Ta však nejsou platná ve všech státech, a proto byla od roku 2020 zavedena následující jednotná pravidla:

 • v době zahájení přepravy zná dodavatel DIČ zákazníka a zboží je určeno pro tohoto zákazníka
 • dodavatel uvede přemístění zboží do JČS v evidenci pro DPH a DIČ zákazníka uvede v souhrnném hlášení
 • dodavatel nemá ve státě ukončení přepravy sídlo nebo provozovnu
 • k převodu práva nakládat jako vlastník na kupujícího dojde do 12 měsíců od ukončení přepravy
 • a dále že zboží nesmí být ukradeno, zničeno či ztraceno
 • v souhrnném hlášení se dodání zboží do konsignačního skladu bude vykazovat pod novým kódem

Pokud je zboží zničeno, ztraceno či odcizeno nebo k jeho dodání kupujícímu nedojde do 12 měsíců, bude transakce považována za pořízení zboží dodavatelem ve státě kupujícího s povinností registrovat se v tomto státě.


Při řešení odpovědí na otázky spojené s výše uvedenou problematikou jsme Vám jako vždy k dispozici.