úterý 27. října 2020

Jak proklepnout zaměstnance? Lucie Spáčilová

 Jak odhalit, že kandidát u pohovoru lže?

Co když kandidát vyhovuje ale moje intuice říká: "NE"?

Měl by každý šéf vést pohovor s budoucím zaměstnancem sám?

I to byly otázky, které jsme položili Lucie Spáčilová, výkonné ředitelce společnosti Performia CZ.

Poslechněte si 14. díl Podcastu UOL Účetnictví:
středa 14. října 2020

Co nového v daních a účetnictví?

Silniční daň: Do 15. října zaplaťte za 1. a 2. kvartál (prodloužená lhůta) i za 3. kvartál (řádný termín).


DPH na dovoz roušek: Do 31. října je dovoz zboží nezbytného k boji proti koronaviru osvobozený od cla a DPH. Platí pro státní subjekty, dobročinné organizace a záchranné jednotky.

Program Covid – ubytování: Do 30. 10. žádejte o dotace. Informace a žádost najdete na této stránce.

Průměrná mzda pro rok 2021: 35 441 Kč. Všeobecný vyměřovací základ činí 34 766 Kč. To znamená, že výše nemocenské a záloh poroste.

Ošetřovné: Vláda schválila prodloužení. Platí po celou dobu mimořádných opatření (nejdéle do 30. 6. 2021). Uzavření školy nemusíte dokazovat, stačí čestné prohlášení.

Finanční úřady omezují úřední hodiny: Podatelny budou otevřené jen v pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin. Některé FÚ budou zavřené úplně, najdete je na této mapě.

Kompenzace pro podnikatele: Vláda jedná o jejich podobě. Měly by být adresnější než na jaře. Jednou z možností je odpuštění záloh pro firmy do 50 zaměstnanců.

Zrušení superhrubé mzdy: Zatím není definitivně schválené, čeká ve Sněmovně na druhé čtení.

Dlouhodobý kurzarbeit: Vláda schválila jeho podobu. Při vážném ohrožení ekonomiky bude stát hradit 70 % čisté mzdy (maximálně do výše celostátní průměrné mzdy) po max. 12 měsíců.

Program Antivirus končí: Program pro náhradu mezd platí do konce října. Zatím ale není definitivně schválený dlouhodobý kurzarbeit, který ho má nahradit.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti: Prošlo Sněmovnou. Platí zpětně pro převody nemovitostí, u kterých lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

Daň z nabytí a odpočty: Nadále bude možné daňově odpočíst úroky u hypoték, a to do 150 tisíc korun.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: Od 1. 10. platí zvýšení příspěvku z 12 800 Kč na 13 600 Kč.
 
Aktuální koronavirová opatření:
 1. Shromáždění jen do 6 osob.
 2. Restaurace mohou obsluhovat jen přes výdejní okénka, a to do 20:00.
 3. Výjimku mají hotelové restaurace pro hotelové hosty a svatební a smuteční hostiny.
 4. Je zakázáno na veřejnosti pít alkohol.
 5. Hudební, taneční, herní a další kluby musí zavřít.
 6. Všechny školy kromě mateřských jsou zavřené.
 7. Roušky aktuálně nosíme ve všech vnitřních prostorech kromě bydliště/ubytování, v hromadné dopravě, na zastávkách a nástupištích.

pátek 9. října 2020

Nová UOL Revue je tady!

 Nová UOL revue je tady! Co v ní najdete? 👇

Zjistíte, co všechno je u nás nového!
Řekneme vám o novém podnikatelském klubu.
Vyzpovídali jsme našeho daňového poradce Ondru.
Dáme vám spoustu odborných informací: Novinky v DPH i EET.
A představíme vám i uOlinku!
Příjemné počtení: https://www.uol.cz/pdf/UOL-Revue_30.pdf

 


 

středa 7. října 2020

Zveřejňování účetní závěrky - co hrozí, když to neuděláte?


 

Zákon o účetnictví ve svém §21a ukládá účetním jednotkám povinnost zveřejnit každoročně svoji účetní závěrku v obchodním rejstříku v rozsahu, ve kterém ji sestavují, a v případě auditovaných společností v rozsahu a znění, v jakém ji ověřil auditor. Povinné je i zveřejnění zprávy auditora. V případě povinného auditu je nutné zveřejnit i výroční zprávu.

 

Kromě obchodních společností mají povinnost zveřejnit závěrku i nadace, spolky, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti.

 

Závěrka musí být zveřejněna po jejím schválení příslušným orgánem (valnou hromadou) a ověření auditorem, do 30 dnů poté, co jsou splněny oba požadavky, nejpozději do 12 měsíců po skončení účetního období. Pokud účetní jednotka povinnost auditu nemá, je lhůta do 12 měsíců po skončení účetního období.

 

Závěrku je třeba odeslat na rejstříkový soud, kterým je krajský soud dle sídla podnikatele, elektronicky ve formátu pdf, a to buď z datové schránky na adresu rejstříkového soudu, emailem opatřeným elektronickým podpisem, či pomocí online podání na justice.cz do sbírky listin. Závěrka se na obchodním rejstříku zveřejňuje ve sbírce listin.

 

Mikro a malé účetní jednotky nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát a mohou zveřejnit pouze rozvahu a přílohu, obě ve zkráceném rozsahu. Zákon o účetnictví definuje v §1b tyto kategorie účetních jednotek následovně:

 

Mikro účetní jednotkou je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot


a) aktiva celkem 9.000.000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 18.000.000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

Malou účetní jednotkou je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot

a) aktiva celkem 100.000.000 Kč,

b) roční úhrn čistého obratu 200.000.000 Kč,

c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

 

Aktivy se rozumí aktiva netto (tj. po snížení o odpisy a opravné položky).

 

V případě nezveřejnění závěrky hrozí účetní jednotce sankce, a to jednak podle rejstříkového zákona a dále dle zákona o účetnictví. Podle rejstříkového zákona je možné za nezveřejnění uložit pokutu do výše 100 tisíc Kč, podle zákona o účetnictví až do výše 3% hodnoty aktiv celkem. V obou případech obvykle předchází výzva příslušného orgánu (rejstříkového soudu nebo finančního úřadu) k nápravě. V extrémním případě může hrozit nucená likvidace společnosti nebo trestní postih jednatele.

čtvrtek 1. října 2020

Jak prodat v B2B v době krize? Martin Bednář

✅ Jak do firmy najmout obchodníka, který mi opravdu pomůže?

✅ Je cold calling mrtvý? Jak prodávat v době krize?

✅ Jak poznám člověka, který nikdy nekoupí a jenom mě připraví o čas?

Nejen tyto otázky jsme položili našemu zákazníkovi, Martinu Bednářovi, zkušenému obchodníkovi a školiteli B2B prodeje.

Poslechněte si 12. díl Podcastu UOL Účetnictví.úterý 15. září 2020

Jaké jsou novinky v DPH?

Konec léta přináší celou řadu novinek v oblasti daní. V tomto článku vás ve stručnosti seznámíme s novinkami v oblasti DPH.

 

Obchod se zbožím v rámci EU

Jak jsme Vás již informovali, na schválení čekala novela zákona o DPH, která mimo jiné přináší implementaci změn evropské směrnice o DPH, týkajících se obchodu se zbožím v rámci evropské unie. Novela platí od 1. září 2020. Za nejdůležitější změny považujeme:

 

      při dodání zboží do jiného členského státu („JČS“) povinnost mít DIČ zákazníka z JČS ještě před uskutečněním prodeje a dále povinnost zahrnout obchod do souhrnného hlášení – tyto podmínky jsou nově nezbytné pro to, aby tuzemský dodavatel mohl dodání zboží do jiného členského státu osvobodit od české DPH (další podmínkou, která už platí dávno, je, že zboží musí být přepraveno z ČR do jiného členského státu, a to dodavatelem, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou a zákazník je osobou registrovou k DPH v JČS)

      změny v přiřazení přepravy u řetězových transakcí, kdy více prodejům v řadě je přiřazena jedna přeprava

      velké změny u nakládání z pohledu DPH v oblasti konsignačních skladů

 

Vývoz

Další významnou změnou je, že osvobození dodání zboží při jeho vývozu do třetí země bude možné prokázat kromě JSD i dalšími důkazními prostředky. Mezi ně bude patřit např. potvrzený dodací list, doklad o úhradě přepravy, potvrzený doklad o přepravě, a další. JSD i nadále považujeme za standardní důkaz vývozu. V případě použití jiných důkazů lze doporučit jich mít k dispozici co nejvíce.

 

Cestovní služby od roku 2021

S platností od roku 2021 dochází k významným změnám v oblasti uplatňování DPH u cestovních služeb, opět jde o soulad zákona o DPH s DPH směrnicí. Jedná se o tyto změny:

 

      DPH se bude muset počítat z jednotlivé cestovní služby, nikoli souhrnně za všechny cestovní služby poskytnuté během zdaňovacího období

      Povinnost přiznávat DPH z cestovní služby i z přijaté zálohy – dosud bylo možné přiznávat DPH až z uskutečněné služby

      Osvobození letecké přepravy do třetí země – dosud se za osvobozenou považovala celá letecká přeprava do třetí země a zpět, byť její část probíhala nad EU. Nově se bude muset zjistit poměr této přepravy nad EU a nad třetí zemí a pouze let mimo EU bude od DPH osvobozen. Stanovení poměru bude na plátci.

 

Nemožnost opce zdanění u nájmu nemovitostí určených k bydlení od roku 2021

Toto ustanovení již v zákoně o DPH obsaženo je, nicméně dovolujeme si na něj znovu upozornit, protože se může týkat řady plátců. Nájem je standardně od DPH osvobozen. Plátce se však v případě nájmu jiným plátcům pro jejich podnikání může rozhodnout, že bude nájem zdaňovat. Výhodou je, že takto zdaňovaný nájem nemá vliv (nesnižuje) na nárok na odpočet DPH.

 

Od roku 2021 nebude možné dobrovolně zdaňovat pronájem nemovitostí určených k bydlení, tj. rodinných domů, bytů, staveb, kde je více než 60% plochy určeno k bydlení či pozemků, jejichž součástí jsou výše uvedené nemovitosti. U těchto nemovitostí pořízených před účinností novely, u kterých byl uplatněn nárok na odpočet, bude nutné provádět jeho úpravu (krácení) po dobu zbývající z 10 leté lhůty od jeho pořízení. U plnění na vstupu, která budou souviset přímo s tímto osvobozeným nájmem, není nárok na odpočet a u režijních výdajů je nutné krátit nárok na odpočet koeficientem.

středa 9. září 2020

Novinky v daních a EET do konce roku 2020 a v roce 2021


EET

Od 1. května 2020 je pozastavena povinnost podnikatelů z 1. a 2. vlny EET (stravovací a ubytovací

služby, malo a velkoobchod) registrovat tržby prostřednictvím EET. Zároveň byla odložena povinnost

podnikatelů, kteří spadají do 3. a 4. vlny (svobodná povolání, doprava, zemědělství, služby, řemesla,

výroba), s evidováním tržeb začít. Tato milá povinnost nás (znovu) všechny čeká, pokud nedojde k nějaké

změně, od začátku roku 2021.


Změny v dani z příjmů fyzických osob – paušální daň

V poslanecké sněmovně je projednávána novela zákona o daních z příjmů. Novela by měla přinést

zavedení paušální daně. V tomto režimu by mohli od roku 2021 danit své příjmy poplatníci, kteří

• nedosáhli v předchozím roce příjmů vyšších než 800.000 Kč

• nejsou plátci DPH

• nejsou společníky v.o.s. nebo komplementáři k.s.

• neměli k 1.1. daného roku příjmy ze zaměstnání

• do 10. dne rozhodného zdaňovacího období podali správci daně oznámení o vstupu do paušálního

režimu

Paušální daň by měla zahrnovat platbu daně z příjmů fyzických osob a platby sociálního a zdravotního

pojištění. Pro rok 2021 by měla činit 5.740 Kč. Z této částky by tvořila daň 100 Kč, sociální pojištění

3.126 Kč a zdravotní pojištění 2.514 Kč.


Paušální daň má své výhody i nevýhody:


Výhody:

• Odpadá povinnost vedení daňové evidence či účetnictví, vedení skladů a provádění inventarizací

u podnikatelů, kteří mají obchodní činnost

• Není třeba podávat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění

• Snížení rizika daňové kontroly


Nevýhody

• Podnikatel nebude mít nárok na daňový bonus (zjednodušeně daňový příspěvek na děti vyplácený

při splnění určitých podmínek státem), na slevu na manželku a další slevy

• Mohou mu vznikat problémy při žádosti o hypotéku, vzhledem k absenci podaného daňového

přiznání

Pokud bude paušální daň zavedena, bude třeba, aby si každý podnikatel spočítal, zda je její využití pro něj

výhodné. Za určitých okolností při využití výdajového paušálu např. 60% a slevách na děti může být

výhodnější využívat dosavadní režim zdanění o odvodů pojistného.


Novela daňového řádu

Ve Sbírce byla v červnu letošního roku vyhlášena novela daňového řádu, o jejímž obsahu jsme vás

informovali. Novela přináší řadu významných novinek, z nichž některé jsou ve prospěch daňových

poplatníků. Nejdůležitějšími změnami jsou:

• Vracení nesporné části odpočtu DPH formou zálohy. Záloha musí přesáhnout alespoň 50.000 Kč

• Lhůta pro vracení nadměrného odpočtu zůstává 30 dní (namísto navrhovaných 45 dní)

• Možnost prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání (dosud šlo prominout pouze

penále při doměření daně správcem daně a úrok z prodlení)


• Úrok z prodlení se snižuje na úroveň stanovenou občanským zákoníkem, tj. repo sazba plus 8%

(dosud činí repo sazba plus 14%)

• Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání elektronicky o jeden měsíc a zjednodušení

prodloužení lhůty při jeho podání daňovým poradcem

• Použití obecného identifikátoru jako DIČ namísto rodného čísla u fyzických osob

a další změny.

čtvrtek 3. září 2020

Jak rozjet kavárnu, kde bude pořád narváno?

✅ Spousta podnikatelů touží rozjet vlastní kavárnu. Jak to ale udělat, aby v záplavě konkurence dokázala prosperovat?

✅ Je potřeba vařit? Na jakou klientelu se zaměřit? Podle čeho vybrat vhodné místo?
✅ Jak se liší představy od střetu s realitou? Na co si dát pozor?
✅ Když vařím luxusní jídla, můžu na menu občas fouknout smažák?

Nejen na tyto otázky nám odpověděl náš zákazník Matěj Záhorský, majitel prosperujícího bistra Café Záhorský na Praze 6.

Poslechněte si desátý díl Podcastu UOL Účetnictví!

Youtube: https://lnkd.in/de3PUhM
Spotify: https://lnkd.in/gsKRzYF
Apple Podcasts: https://lnkd.in/gzqnxm6
Google Podcasts: https://lnkd.in/d5E4RxZstředa 26. srpna 2020

Zaměstnanecké benefity v otázkách a odpovědích

https://youtu.be/dC3FlxZgow4


OBSAH 

0:00 Zaměstnanecké benefity  

0:50 Co to je benefit?  

1:46 I. skupina např: příspěvky na rekreaci, ubytování za daných podmínek aj. 

2:00 II. skupina např: využívání vozidla soukromě aj.  

3:55 III. skupina např: volnočasové aktivity apod.  

6:27 IV. skupina např: stravenky, pojištění aj.  

12:09 Psychologický efekt "viditelných" benefitů  

17:21 Čerpání benefitů pro sebe (s.r.o.)  

18:51 V. skupina např: homeoffice, sick day, firemní psycholog  

19:53 Vzdělávání jako benefit  

22:10 Rekreace jako benefit  

23:40 Poskytnutí zdravotních pomůcek jako benefit 

 

Zajímá vás víc? Stáhněte si náš ebook o zaměstnaneckých benefitech: 

https://ebook.uol.cz/zamestnanecke_benefity.pdfúterý 18. srpna 2020

Jak získat investici na rozjezd podnikání?

Jaroslav Trojan řídí miliardový investiční fond, a tak dokáže nejlépe poradit, jak takovou investici získat.

Povídali jsme si o tom, jak dokáže startupový akcelerátor pomoci začínajícím podnikatelům, kde dělají nejčastější chyby a na co vše je potřeba dát pozor, aby to nakonec klaplo a přišel kýžený úspěch.

Poslechněte si desátý díl Podcastu UOL Účetnictví!

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EAf8-bt8hnM
Spotify: https://lnkd.in/gsKRzYF
Apple Podcasts: https://lnkd.in/gzqnxm6
Google Podcasts: https://lnkd.in/d5E4RxZ

 

 

středa 12. srpna 2020

Daň na balíčky z čínských a dalších mimoevropských e-shopů se odkládá o půl roku!

Daň na balíčky z čínských a dalších mimoevropských e-shopů se odkládá o půl roku!


Zpožděné předvánoční objednávky tak letos ještě stihnou dojít „zalevno“. Ze všech zásilek se bude od 1. července 2021 platit DPH a k tomu o něco méně než dvě stovky České poště za celní prohlášení.
Důležité je datum, kdy zásilka přijde na území EU, nikoli datum odeslání. Pokud bude zásilka odeslána z Číny 30.6. a do EU přijde po 1.7., bude už podléhat zdanění.

úterý 11. srpna 2020

Dohodáři, už jste požadali o svých 31 tisíc Kč?


Před pár dny podepsal prezident zákon, díky kterému získají příspěvek i tzv. dohodáři. Na co mají nárok?
350 Kč na den
za období od 12. března do 8. června
Celkem jde o 31 150 Kč.
Podmínkou je, že odváděli nemocenské pojištění a na dohodu pracovali aspoň 4 ze 6 měsíců před koronavirovou krizí.

https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus

čtvrtek 6. srpna 2020

Nový ebook: Zaměstnanecké benefity

Náš ebook Zaměstnanecké benefity si můžete stáhnout zde:

 

https://ebook.uol.cz/zamestnanecke_benefity.pdf


úterý 4. srpna 2020

Jak se měří zákaznická spokojenost?

Jak se měří zákaznická spokojenost?
Na co a jak často se ptát?
Jak oslovit nespokojené zákazníky?

I to jsou otázky, které jsme položili Ondřeji Sedláčkovi, spolumajiteli firmy SatisMeter.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=d_folw6zRhU
Spotify: https://lnkd.in/gsKRzYF
Apple Podcasts: https://lnkd.in/gzqnxm6
Google Podcasts: https://lnkd.in/d5E4RxZ

Poslechněte si další díl Podcastu UOL Účetnictví.


Ebook: Automobil v podnikání

Náš ebook Automobil v podnikání si můžete stáhnout zde:


https://ebook.uol.cz/automobil_v_podnikani.pdf
neděle 2. srpna 2020

Nemovitosti a daně - 1. díl naší talkshow


První díl naší talk show na odborné téma je na světě!
Tentokrát jsme si povídali o nemovitostech v daních.1:05 Základní pojmy 
2:30 Osvobození od daně
6:48 Osvobození od daně (družstevní byt)
9:44 Nákup nemovitosti jako fyzická či právnická osoba? 
13:40 Pronájem nemovitosti jako právnická osoba 
16:41 Pronájem nemovitosti jako fyzická osoba
18:50 Dodání nemovitostí - sazby DPH 
21:26 Dodání nemovitostí - osvobození od daně 
23:23 Využití nemovitosti a DPH (bydlení jednatele apod.) 
27:57 Pronájem - kdy se stávám plátcem DPH? 
31:21 Služby související se nemovitostmi 
34:22 Daň z nemovitých věcí


Letní číslo UOL Revue je na světě!

 • Co je u nás nového?
 • Jana Jandová: Pořád mě to tady baví
 • Rekapitulujeme novinky při obchodování se zbožím v rámci EU od roku 2020
 • Novela daňového řádu


sobota 1. srpna 2020

Jakou dělají čeští startupisté nejčastěji chybu?

Jakou dělají čeští startupisté nejčastěji chybu?
Jak do nich investovat a nepřijít o peníze?

I to byly otázky, které jsme položili Davidu Zábržovi, předsedovi České asociace startupů kvalifikovaných k investici, z. s.

Poslechněte si další díl Podcastu UOL Účetnictví.

Youtube: https://lnkd.in/dvuBvZY
Spotify: https://lnkd.in/gsKRzYF
Apple Podcasts: https://lnkd.in/gzqnxm6
Google Podcasts: https://lnkd.in/d5E4RxZ
čtvrtek 16. července 2020

Quick fixes – rekapitulace novinek při obchodování se zbožím v rámci EU od roku 2020

Jak už jsme vás informovali, dochází od roku 2020 k významným změnám při obchodování se zbožím v rámci EU. Od 1. 1. 2020 byla novelizována evropská směrnice i nařízení pro DPH. Český zákon o DPH na povinnou implementaci těchto změn zatím ještě čeká, nicméně během roku 2020 dojde k jeho novelizaci. Evropská Komise vydala k těmto změnám obsáhlé vysvětlivky. Změny se týkají těchto oblastí:
 1. Náležitosti prokazování osvobození při dodání zboží do jiného členského státu (JČS)
 2. Přiřazení přepravy v intrakomunitárním obchodu
 3. Režim konsignačních skladů
Rádi bychom vám v kostce shrnuli tato nová pravidla, na co si dávat pozor a čemu věnovat pozornost.
Ad 1. Náležitosti prokazování osvobození při dodání zboží do jiného členského státu
Pro prokázání osvobození dodávek zboží do jiných členských států bude nezbytné splnění těchto podmínek (u prvních dvou se nově jedná o hmotněprávní podmínky, tj. bez jejich splnění nelze prodej od DPH osvobodit a je nutné účtovat českou DPH):
 1. Ještě před vlastním obchodem vlastnit DIČ zákazníka v jiném členském státu. Prokázat jeho obdržení lze jakkoli, např. formou emailu od zákazníka, v němž sděluje své DIČ, který si uchováme. Není třeba, aby pro každou transakci posílal DIČ znova, dokud bude mít pořád stejné
 2. Uvést prodej zboží do JČS v souhrnném hlášení – bez toho nelze osvobodit od DPH
 3. Prokázat přepravu zboží do JČS. To není nová podmínka, to bylo nutné i dosud. Nicméně novum je v tom, že Nařízení pro DPH definuje určité druhy dokladů, které pokud dodavatel bude mít, existuje právní fikce, že zboží bylo do JČS přepraveno, pokud správce daně tuto fikci nevyvrátí. Je to tedy určitá výhoda pro plátce daně. Nicméně tyto sady dokladů bude v praxi někdy obtížné, až nemožné, získat. Pak se bude přeprava do JČS prokazovat jako dosud veškerými dostupnými důkazy (prohlášení kupujícího, CMR, faktura, její úhrada, smlouva a objednávka přepravy, atd.), pod heslem: čím více, tím lépe.
Ad 2. Přiřazení přepravy v intrakomunitárním obchodu
Při obchodu se zbožím v rámci EU platí při řetězových transakcích, kterých se účastní více než dvě strany, ale je spojena pouze s jednou přepravou zboží, zásadní pravidlo: Transakce, ke které je přiřazena přeprava, je transakcí intrakomunitární, a při splnění podmínek uvedených výše ji lze u prodávajícího osvobodit od DPH. Ostatní transakce jsou lokální, a podléhají DPH buď ve státě začátku, nebo ukončení přepravy. Přiřazení přepravy určité transakci není leckdy jednoduché, přitom však kruciální z důvodů uvedených výše. Novela směrnice DPH i zákona o DPH přináší toto nové pravidlo:
Pokud přepravu organizuje prostředník (tj. ne první ani poslední osoba v řetězci) a zboží je přepraveno od prvního prodávajícího ke konečnému zákazníkovi, přiřadí se přeprava dodání tomuto prostředníkovi. Pokud však prostředník předá prvnímu dodavateli DIČ státu zahájení přepravy, přičte se přeprava dodání prostředníkem jeho zákazníkovi.
Příklad: Český plátce A dodává zboží svému českému zákazníkovi B a ten německému zákazníkovi C. Standardně by se tedy přiřadila přeprava dodání mezi A a B. Zákazník B by uskutečnil pořízení zboží v Německu, musel by se tam zaregistrovat k DPH, plátce A by dodal jako osvobozené plnění, B by v DE přiznal DE DPH z pořízení zboží a dodal zákazníkovi C s DE DPH. Pokud však B předá A své české DIČ, nastává situace číslo dvě, tedy A dodá B jako lokální CZ plnění s CZ DPH, B dodá svému německému zákazníkovi jako osvobozené plnění a C přizná pořízení zboží z CZ v DE.
Ad 3. Režim konsignačních skladů
Konsignační sklady se standardně využívají z důvodu, že právním vlastníkem zboží uskladněného u odběratele je dodavatel, odběratel nemusí hradit celou hodnotu dodávek zboží, ale hradí jen za zboží, které skutečně odebere např. pro účely své výroby. Při intrakomunitárních dodávkách zboží může umístění zboží do konsignačního skladu dát vzniknout povinnosti dodavatele registrovat se k DPH ve státě svého zákazníka v JČS. 

Aby se tomu dalo předejít, zavedly některé ČS včetně ČR již dříve podmínky, za kterých povinnost registrace nevzniká. Tyto podmínky se nicméně napříč členskými státy lišily a některé je neměly zavedené vůbec. 
Od roku 2020 jsou zavedena harmonizovaná pravidla pro všechny ČS. Pokud je již na počátku přepravy známo DIČ zákazníka v JČS, prodávající je uvede ve svém souhrnném hlášení a evidenci pro DPH, zboží je zákazníku prodáno do 12 měsíců od dodání, zboží během této doby není zničeno, odcizeno, apod., nemusí se dodavatel registrovat ve státě zákazníka

Jedno upozornění na závěr (které nesouvisí s výše uvedenými novinkami, ale vychází z praxe): Pokud byste pořizovali zboží z JČS, dodavateli poskytli své české DIČ, ale přeprava zboží by neskončila v ČR ale v JČS, vzniká povinnost přiznat DPH z této transakce v ČR, bez nároku na odpočet. 
Nicméně i nadále trvá povinnost registrovat se k DPH ve státě ukončení přepravy. Až po prokázání přiznání DPH v tomto ČS je následné možné snížit českou DPH přiznanou z této transakce.

Některé obchody v rámci EU mohou být značně složité. Doporučujeme Vám je v dostatečném časovém předstihu konzultovat s UOL, pro předejití případných negativních dopadů z hlediska DPH (například povinnost registrace a úhrady DPH v JČS, ztráta nároku na osvobození, ztráta nároku na odpočet, apod.).