sobota 18. ledna 2020

Nárok na odpočet DPH při registraci

Řada klientů se na nás obrací s požadavkem na registraci k DPH, ať již zákonnou, či dobrovolnou. V souvislosti s tímto přechodem mezi dvěma zcela odlišnými režimy může vniknout právo provést úpravu nároku na odpočet i u transakcí, které proběhly před touto změnou. To bývá pro plátce obvykle dobrá zpráva, protože u části majetku, který byl pořízen ještě neplátcem, nemusí přijít o nárok na odpočet.
Nový plátce DPH má právo uplatnit nárok na odpočet u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období dvanácti měsíců přede dnem, kdy se stal plátcem, pokud k datu registrace je toto plnění součástí jeho obchodního majetku. Může jít o dlouhodobý majetek, zásoby neprodané a nespotřebované před datem registrace či drobný majetek, naopak o služby může jít jen v situaci, kdy jsou aktivovány (například software či nedokončena výroba)

Tento specifický nárok na odpočet se uplatní na zvláštním řádku daňového přiznání za první zdaňovací období. Pokud neuplatní hned v prvním daňovém přiznání, uplatňuje vždy v dodatečném přiznání za toto období, nelze dát do přiznání za aktuální období.
V případě dlouhodobého majetku pořízeného v předchozím kalendářním roce se nárok na odpočet krátí o 1/5, v případě nemovitostí o 1/10, lze tedy uplatnit jen maximálně 80%, případně 90% původního DPH.
Dle novely zákona o DPH platné od 1.4.2019 došlo k mírnému rozšíření možnosti nároku na odpočet. Nově lze uplatnit nárok na odpočet při registraci u dlouhodobého majetku pořízeného dříve než 12 měsíců před registrací, maximálně však 60 měsíců, pokud tento dlouhodobý majetek byl uveden do stavu způsobilého užívání 12 měsíců před datem registrace.

Dále může nový plátce uplatnit nárok na odpočet z plnění, které nemá k datu registrace v ochodním majetku, pokud bylo přijato v období 6 měsíců před registrací a použito k vývozu zboží osvobozenému od daně.

Příklad:
XYZ s.r.o. vznikla v dubnu 2016, od 1.10.2019 je plátcem DPH. K datu registrace má v majetku počítač zakoupený a užívaný od 15.11.2018 za 45000+DPH a kopírku zakoupenou 31.3.2019 za 15000+DPH. Svou daňovou povinnost za říjen 2019 tedy může snížit o DPH z kopírky ve výši 3150 a o DPH z počítače ve výši 4/5 z částky 9450, celkem tedy může povinnost v prvním DPH snížit o částku 10710 Kč.