sobota 1. února 2020

Nárok na odpočet DPH při zrušení registrace

Zrušení registrace plátce DPH je situace, kdy se z plátce stává znovu neplátce. K tomu může dojít buď na žádost plátce při splnění zákonem daných podmínek, ale také z moci úřední. Jedním z důvodů zrušení registrace z moci úřední je, když plátce za 12 po sobě jdoucích měsíců neuskuteční zdanitelné plnění bez oznámení důvodů správci daně.
V souvislosti s tímto přechodem mezi dvěma zcela odlišnými režimy může vniknout či povinnost provést úpravu nároku na odpočet i u transakcí, které proběhly před touto změnou. Tato úprava může bývalého plátce velmi nepříjemně zaskočit. Firmě, která dlouhodobě nevykonává žádnou či jen minimální činnost může přesto vzniknout značná daňová povinnost. Při zrušení registrace vzniká povinnost uplatněné DPH či jeho část vrátit, a to opět u majetku, který je jeho obchodním majetkem ke dni zrušení registrace.
V plné výši se vrací odpočet uplatněný u nespotřebovaných zásob, nedokončeného majetku a záloh na plnění, která se neuskutečnila před zrušením registrace.

Mezi nespotřebované zásoby lze počítat také donedávna položku drobného majetku, který nebyl donedávna nijak řešen. Dle aktuální úpravy platné od dubna 2019 již je definován postup pro drobný majetek, kde byl uplatněn nadměrný odpočet ve výši alespoň 2100 Kč a zároveň byl pořízen v měsíci zrušení registrace či v období jedenácti měsíců předcházejících zrušení registrace. Částka snížení nároku se vypočte jako součin jedné dvanáctiny nároku na odpočet a počtu měsíců v tomto období před jeho pořízením.
U dlouhodobého majetku se vrací uplatněné DPH jen v poměrné výši podle počtu let zbývajících do konce lhůty, která činí u většiny majetku 5 let od pořízení. U nemovitostí pořízených od 1.4.2011 je potom tato lhůta desetiletá. Za každý rok, který zbývá do konce lhůty včetně roku zrušení registrace se vrací jedna pětina, případně jedna desetina uplatněného nároku na odpočet. U majetku, u kterého již celá lhůta proběhla, se tedy již nic nevrací.

Úprava se provede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období ve zvláštní kolonce daňového přiznání. 

Příklad:
ABC s.r.o. je plátcem od roku 2008, ke dni 10.12.2019 jí byla zrušena registrace k DPH. V majetku má k tomuto datu stroj pořízený v roce 2010 za 100000+20% DPH, počítač pořízený 2017 za 50000+21% DPH, nábytek pořízený v červnu 2019 za 20 000+21% DPH a nespotřebované zásoby pořízené 2018 za 25000+21% DPH. ABC s.r.o. vždy když měla nárok, uplatňovala plný nárok na odpočet. V prosinci 2019 neměla ABC s.r.o. žádné zdanitelné plnění ani plnění, ze kterého by jí vznikl nárok na odpočet. V daňovém přiznání za prosinec 2019 musí vrátit uplatněný nárok na odpočet ze zásob: 5250 Kč, 3/5 uplatněného nároku na odpočet z počítače: 6300 Kč a 6/12 uplatněného nároku z nábytku: 2100 Kč. Celkem tedy v přiznání za duben přizná a uhradí 13 650 Kč, přestože nemá žádné zdanitelné plnění.