středa 18. března 2020

Jak se změní daňové kontroly v roce 2020?


Chystaná novela daňového řádu pro rok 2020 přináší řadu významných změn. Novinky se budou týkat i oblasti daňových kontrol.

V současnosti se kontrola zahajuje neformálním kontaktem správce daně s daňovým subjektem. Tj. berní úředník obvykle zavolá a domluví si s poplatníkem termín zahájení kontroly. Teprve v případě, kdy je poplatník nekontaktní, může správce daně vydat výzvu k zahájení daňové kontroly.

Nově bude na vůli správce daně, zda zvolí neformální nebo korespondenční postup. Tj. bude moci daňovému subjektu rovnou zaslat oznámení o zahájení daňové kontroly. 

Kontrola pak bude zahájena doručením tohoto oznámení, tj. v momentě, kdy se poplatník přihlásí do datové schránky (aniž by oznámení otevřel), nebo v případě doručování písemnosti v listinné podobě převzetím zásilky, případně po 10 dnech od uložení zásilky při jejím nepřevzetí.

Nevýhodou tohoto postupu je skutečnost, že po zahájení už nemůže poplatník platně podat dodatečné přiznání, na jehož základě mu hrozí pouze úrok z prodlení, nikoli však 20% penále z doměřené daně v případě jejího doměření na základě daňové kontroly.

Další změnou je, že na rozdíl od současné úpravy, kdy daňová kontrola je zahájena úkonem vůči daňovému subjektu, při kterém správce začne provádět vlastní kontrolní činnost, nově ji může začít provádět bez zbytečného odkladu, to znamená, že kontrola bude platně zahájena jejím pouhým oznámením, aniž by ji správce skutečně začal provádět.

Ukončení kontroly se také obejde bez osobního kontaktu – namísto projednání zprávy o daňové kontrole správce daně zašle oznámení o jejím ukončení.

Plánová platnost novely je 1. května nebo 1. června 2020.

pondělí 16. března 2020

Konec levných nákupů z Číny?

Začátkem března Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o DPH, která zruší osvobození při dovozu zásilek do hodnoty 22 EUR. 
Důvodem je srovnání podmínek mezi firmami z EU, které DPH musí odvádět, a firmami ze třetích zemí, které mají své dodávky do Evropy do této hodnoty o DPH levnější. 
Dalším důvodem je manipulace s hodnotou dováženého zboží.
Aby nám to nebylo líto, toto opatření se zavádí na základě novely evropské směrnice o DPH a bude
platit v celé EU.
Novela by měla nabýt účinnosti k 1. lednu 2021.
Náš tip: Nakupujte u Alibaby dokud to jde.

středa 4. března 2020

Automobil v podnikání, 1.díl: Jak na odpočty a odpisy?

V současné době si nelze představit podnikání bez aut – osobních, nákladních nebo dodávek. Auta lze pro podnikání využívat na základě různých právních titulů – auto pořízené koupí a zařazené do obchodního majetku, najaté formou leasingu, či auto vypůjčené na základě výpůjčky. K podnikání lze používat i auto soukromé.

V dnešním díle si řekneme něco o účetních a daňových souvislostech pořízení auta koupí do majetku podnikatelského subjektu.


Zákon o daních z příjmů stanoví, že majetek přesahující hodnotu 40.000 Kč je třeba zahrnout do majetku podnikatelského subjektu a do nákladů jeho hodnotu postupně uplatňovat formou odpisů. Doba odpisování pro daňové účely činí 5 let, lze použít rovnoměrné nebo zrychlené odpisy, jejichž sazby jsou pevně stanoveny.

Účetní předpisy hodnotu majetku ani dobu odpisování nestanoví. Z praktického hlediska lze podnikatelům, kteří vedou účetnictví, doporučit jako hranici pro zařazení do majetku také hodnotu 40.000 Kč.

Pro účely účetnictví si podnikatelský subjekt stanoví dobu odpisování podle skutečného použití auta – půjčovna třeba dva roky a podnikatel, který jezdí málo, třeba osm let. Rozdíl mezi daňovými a účetním odpisy se zohlední v daňovém přiznání. Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci toto nemusí řešit a do výdajů si pouze uplatňují daňové odpisy. Odpisovat lze až po zaevidování auta v registru motorových vozidel a vydání technického průkazu.

V současné době není stanovena maximální pořizovací cena auta pro odepisování, tzn. podnikatel si může koupit auto dle svých představ. Jen je třeba mít na paměi, a to i pro případ pořízení víc aut, že by podnikatel měl být schopen prokázat, že mu auta slouží k dosažení příjmů.

Nyní si řekněme něco k dopadům z hlediska DPH.


Obecně má plátce při pořízení auta nárok na odpočet DPH, pokud auto bude používat pro svoji ekonomickou činnost. Nicméně je třeba zohlednit způsob použití automobilu a nárok na odpočet případně krátit. Jedná se o následující situace:

Podnikatel používá vozidlo jak pro svá zdanitelná, tak i osvobozená plnění bez nároku na odpočet. Mezi tato plnění patří kupříkladu finanční a pojišťovací činnosti, dodání a pronájem nemovitostí, některé vzdělávací činnosti, zdravotní služby, apod. Jako příklad lze uvést situace, kdy podnikatel bude mít cestovní kancelář, jejíž služby podléhají DPH a k ní bude provozovat směnárnu, jejíž činnost je od DPH osvobozena bez nároku na odpočet, nebo bude provozovat stavebniny, kde prodej zboží podléhá DPH a k nim bude pronajímat byty občanům, což je také činnost osvobozená od DPH bez nároku na odpočet.

Pokud tedy podnikatel bude auto používat pro oba druhy činností, musí nárok na odpočet krátit. Pokud by v uvedených případech podnikatel používal vozidlo výlučně pro svou zdaňovanou činnost, např. cestovní kancelář nebo stavebniny, má plný nárok na odpočet. Pokud pouze pro plnění osvobozená tzn. směnárnu nebo pronájem bytů, nemá nárok na odpočet vůbec.

Další situací, která má vliv na nárok na odpočet, je použití auta pro soukromé účely. V obou uvedených situacích, tzn. při použití i pro plnění osvobozená od DPH nebo soukromé použití, je třeba při pořízení auta nárok na odpočet zkráHt a další čtyři roky sledovat použití auta pro plnění zdanitelná, osvobozená či soukromé použiU, a podle toho původně uplatněný nárok na odpočet upravit.


Další častou situací je pořízení auta z Evropské Unie.


Dodání vozidla z EU plátci osobou registrovanou k dani je osvobozeným plněním. Plátce uvede pořízení auta do svého přiznání k DPH a uplatní nárok na odpočet. V praxi nicméně dodavatel z EU bude pravděpodobně požadovat uhrazení kupní ceny auta včetně lokální DPH, kterou pak kupujícímu vrátí po zaslání českého technického průkazu.

Pokud bude vozidlo z EU od osoby registrované v EU pořizovat podnikatel neplátce, stane se pořízením identifikovanou osobou. V takovém případě má povinnost se zaregistrovat v ČR k DPH a zaplatit z pořizovací ceny auta v ČR DPH. Identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet a při uskutečňování plnění v tuzemsku vystupuje jako neplátce.

Pořízení auta je v případě podnikatele neplátce vhodné zvážit předem a včas se zaregistrovat jako plátce nebo identifikovaná osoba.

Je vhodné uvést, že pro přihlášení auta v ČR je třeba prokázat, že byla DPH v ČR zaplacena. Výjimkou není pořízení auta v tzv. zvláštním režimu, ať už z ČR nebo z EU. V tomto režimu se za určitých podmínek prodávají ojetá vozidla. Prodávající musí uvést skutečnost, že se jedná o zvláštní režim, na daňovém dokladu, kupující nemá nárok na odpočet. V případě zvláštního režimu prodávající nezdaňuje DPH celou prodejní cenu, ale pouze přirážku.

V případě pořízení auta ve zvláštním režimu třeba z Německa tedy prodejní cena obsahuje německou DPH. Pořízení auta v tomto režimu se nepovažuje za pořízení zboží z EU, takže plátce ho v tuzemsku nepřiznává a neplátci podnikateli nevzniká povinnost identifikace.

V dalším díle si řekneme o daňových dopadech auta užívaného na základě leasingové smlouvy, smlouvy o výpůjčce a soukromého vozidla používaného pro podnikání.