středa 18. března 2020

Jak se změní daňové kontroly v roce 2020?


Chystaná novela daňového řádu pro rok 2020 přináší řadu významných změn. Novinky se budou týkat i oblasti daňových kontrol.

V současnosti se kontrola zahajuje neformálním kontaktem správce daně s daňovým subjektem. Tj. berní úředník obvykle zavolá a domluví si s poplatníkem termín zahájení kontroly. Teprve v případě, kdy je poplatník nekontaktní, může správce daně vydat výzvu k zahájení daňové kontroly.

Nově bude na vůli správce daně, zda zvolí neformální nebo korespondenční postup. Tj. bude moci daňovému subjektu rovnou zaslat oznámení o zahájení daňové kontroly. 

Kontrola pak bude zahájena doručením tohoto oznámení, tj. v momentě, kdy se poplatník přihlásí do datové schránky (aniž by oznámení otevřel), nebo v případě doručování písemnosti v listinné podobě převzetím zásilky, případně po 10 dnech od uložení zásilky při jejím nepřevzetí.

Nevýhodou tohoto postupu je skutečnost, že po zahájení už nemůže poplatník platně podat dodatečné přiznání, na jehož základě mu hrozí pouze úrok z prodlení, nikoli však 20% penále z doměřené daně v případě jejího doměření na základě daňové kontroly.

Další změnou je, že na rozdíl od současné úpravy, kdy daňová kontrola je zahájena úkonem vůči daňovému subjektu, při kterém správce začne provádět vlastní kontrolní činnost, nově ji může začít provádět bez zbytečného odkladu, to znamená, že kontrola bude platně zahájena jejím pouhým oznámením, aniž by ji správce skutečně začal provádět.

Ukončení kontroly se také obejde bez osobního kontaktu – namísto projednání zprávy o daňové kontrole správce daně zašle oznámení o jejím ukončení.

Plánová platnost novely je 1. května nebo 1. června 2020.