čtvrtek 16. července 2020

Quick fixes – rekapitulace novinek při obchodování se zbožím v rámci EU od roku 2020

Jak už jsme vás informovali, dochází od roku 2020 k významným změnám při obchodování se zbožím v rámci EU. Od 1. 1. 2020 byla novelizována evropská směrnice i nařízení pro DPH. Český zákon o DPH na povinnou implementaci těchto změn zatím ještě čeká, nicméně během roku 2020 dojde k jeho novelizaci. Evropská Komise vydala k těmto změnám obsáhlé vysvětlivky. Změny se týkají těchto oblastí:
  1. Náležitosti prokazování osvobození při dodání zboží do jiného členského státu (JČS)
  2. Přiřazení přepravy v intrakomunitárním obchodu
  3. Režim konsignačních skladů
Rádi bychom vám v kostce shrnuli tato nová pravidla, na co si dávat pozor a čemu věnovat pozornost.
Ad 1. Náležitosti prokazování osvobození při dodání zboží do jiného členského státu
Pro prokázání osvobození dodávek zboží do jiných členských států bude nezbytné splnění těchto podmínek (u prvních dvou se nově jedná o hmotněprávní podmínky, tj. bez jejich splnění nelze prodej od DPH osvobodit a je nutné účtovat českou DPH):
  1. Ještě před vlastním obchodem vlastnit DIČ zákazníka v jiném členském státu. Prokázat jeho obdržení lze jakkoli, např. formou emailu od zákazníka, v němž sděluje své DIČ, který si uchováme. Není třeba, aby pro každou transakci posílal DIČ znova, dokud bude mít pořád stejné
  2. Uvést prodej zboží do JČS v souhrnném hlášení – bez toho nelze osvobodit od DPH
  3. Prokázat přepravu zboží do JČS. To není nová podmínka, to bylo nutné i dosud. Nicméně novum je v tom, že Nařízení pro DPH definuje určité druhy dokladů, které pokud dodavatel bude mít, existuje právní fikce, že zboží bylo do JČS přepraveno, pokud správce daně tuto fikci nevyvrátí. Je to tedy určitá výhoda pro plátce daně. Nicméně tyto sady dokladů bude v praxi někdy obtížné, až nemožné, získat. Pak se bude přeprava do JČS prokazovat jako dosud veškerými dostupnými důkazy (prohlášení kupujícího, CMR, faktura, její úhrada, smlouva a objednávka přepravy, atd.), pod heslem: čím více, tím lépe.
Ad 2. Přiřazení přepravy v intrakomunitárním obchodu
Při obchodu se zbožím v rámci EU platí při řetězových transakcích, kterých se účastní více než dvě strany, ale je spojena pouze s jednou přepravou zboží, zásadní pravidlo: Transakce, ke které je přiřazena přeprava, je transakcí intrakomunitární, a při splnění podmínek uvedených výše ji lze u prodávajícího osvobodit od DPH. Ostatní transakce jsou lokální, a podléhají DPH buď ve státě začátku, nebo ukončení přepravy. Přiřazení přepravy určité transakci není leckdy jednoduché, přitom však kruciální z důvodů uvedených výše. Novela směrnice DPH i zákona o DPH přináší toto nové pravidlo:
Pokud přepravu organizuje prostředník (tj. ne první ani poslední osoba v řetězci) a zboží je přepraveno od prvního prodávajícího ke konečnému zákazníkovi, přiřadí se přeprava dodání tomuto prostředníkovi. Pokud však prostředník předá prvnímu dodavateli DIČ státu zahájení přepravy, přičte se přeprava dodání prostředníkem jeho zákazníkovi.
Příklad: Český plátce A dodává zboží svému českému zákazníkovi B a ten německému zákazníkovi C. Standardně by se tedy přiřadila přeprava dodání mezi A a B. Zákazník B by uskutečnil pořízení zboží v Německu, musel by se tam zaregistrovat k DPH, plátce A by dodal jako osvobozené plnění, B by v DE přiznal DE DPH z pořízení zboží a dodal zákazníkovi C s DE DPH. Pokud však B předá A své české DIČ, nastává situace číslo dvě, tedy A dodá B jako lokální CZ plnění s CZ DPH, B dodá svému německému zákazníkovi jako osvobozené plnění a C přizná pořízení zboží z CZ v DE.
Ad 3. Režim konsignačních skladů
Konsignační sklady se standardně využívají z důvodu, že právním vlastníkem zboží uskladněného u odběratele je dodavatel, odběratel nemusí hradit celou hodnotu dodávek zboží, ale hradí jen za zboží, které skutečně odebere např. pro účely své výroby. Při intrakomunitárních dodávkách zboží může umístění zboží do konsignačního skladu dát vzniknout povinnosti dodavatele registrovat se k DPH ve státě svého zákazníka v JČS. 

Aby se tomu dalo předejít, zavedly některé ČS včetně ČR již dříve podmínky, za kterých povinnost registrace nevzniká. Tyto podmínky se nicméně napříč členskými státy lišily a některé je neměly zavedené vůbec. 
Od roku 2020 jsou zavedena harmonizovaná pravidla pro všechny ČS. Pokud je již na počátku přepravy známo DIČ zákazníka v JČS, prodávající je uvede ve svém souhrnném hlášení a evidenci pro DPH, zboží je zákazníku prodáno do 12 měsíců od dodání, zboží během této doby není zničeno, odcizeno, apod., nemusí se dodavatel registrovat ve státě zákazníka

Jedno upozornění na závěr (které nesouvisí s výše uvedenými novinkami, ale vychází z praxe): Pokud byste pořizovali zboží z JČS, dodavateli poskytli své české DIČ, ale přeprava zboží by neskončila v ČR ale v JČS, vzniká povinnost přiznat DPH z této transakce v ČR, bez nároku na odpočet. 
Nicméně i nadále trvá povinnost registrovat se k DPH ve státě ukončení přepravy. Až po prokázání přiznání DPH v tomto ČS je následné možné snížit českou DPH přiznanou z této transakce.

Některé obchody v rámci EU mohou být značně složité. Doporučujeme Vám je v dostatečném časovém předstihu konzultovat s UOL, pro předejití případných negativních dopadů z hlediska DPH (například povinnost registrace a úhrady DPH v JČS, ztráta nároku na osvobození, ztráta nároku na odpočet, apod.).