úterý 15. září 2020

Jaké jsou novinky v DPH?

Konec léta přináší celou řadu novinek v oblasti daní. V tomto článku vás ve stručnosti seznámíme s novinkami v oblasti DPH.

 

Obchod se zbožím v rámci EU

Jak jsme Vás již informovali, na schválení čekala novela zákona o DPH, která mimo jiné přináší implementaci změn evropské směrnice o DPH, týkajících se obchodu se zbožím v rámci evropské unie. Novela platí od 1. září 2020. Za nejdůležitější změny považujeme:

 

      při dodání zboží do jiného členského státu („JČS“) povinnost mít DIČ zákazníka z JČS ještě před uskutečněním prodeje a dále povinnost zahrnout obchod do souhrnného hlášení – tyto podmínky jsou nově nezbytné pro to, aby tuzemský dodavatel mohl dodání zboží do jiného členského státu osvobodit od české DPH (další podmínkou, která už platí dávno, je, že zboží musí být přepraveno z ČR do jiného členského státu, a to dodavatelem, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou a zákazník je osobou registrovou k DPH v JČS)

      změny v přiřazení přepravy u řetězových transakcí, kdy více prodejům v řadě je přiřazena jedna přeprava

      velké změny u nakládání z pohledu DPH v oblasti konsignačních skladů

 

Vývoz

Další významnou změnou je, že osvobození dodání zboží při jeho vývozu do třetí země bude možné prokázat kromě JSD i dalšími důkazními prostředky. Mezi ně bude patřit např. potvrzený dodací list, doklad o úhradě přepravy, potvrzený doklad o přepravě, a další. JSD i nadále považujeme za standardní důkaz vývozu. V případě použití jiných důkazů lze doporučit jich mít k dispozici co nejvíce.

 

Cestovní služby od roku 2021

S platností od roku 2021 dochází k významným změnám v oblasti uplatňování DPH u cestovních služeb, opět jde o soulad zákona o DPH s DPH směrnicí. Jedná se o tyto změny:

 

      DPH se bude muset počítat z jednotlivé cestovní služby, nikoli souhrnně za všechny cestovní služby poskytnuté během zdaňovacího období

      Povinnost přiznávat DPH z cestovní služby i z přijaté zálohy – dosud bylo možné přiznávat DPH až z uskutečněné služby

      Osvobození letecké přepravy do třetí země – dosud se za osvobozenou považovala celá letecká přeprava do třetí země a zpět, byť její část probíhala nad EU. Nově se bude muset zjistit poměr této přepravy nad EU a nad třetí zemí a pouze let mimo EU bude od DPH osvobozen. Stanovení poměru bude na plátci.

 

Nemožnost opce zdanění u nájmu nemovitostí určených k bydlení od roku 2021

Toto ustanovení již v zákoně o DPH obsaženo je, nicméně dovolujeme si na něj znovu upozornit, protože se může týkat řady plátců. Nájem je standardně od DPH osvobozen. Plátce se však v případě nájmu jiným plátcům pro jejich podnikání může rozhodnout, že bude nájem zdaňovat. Výhodou je, že takto zdaňovaný nájem nemá vliv (nesnižuje) na nárok na odpočet DPH.

 

Od roku 2021 nebude možné dobrovolně zdaňovat pronájem nemovitostí určených k bydlení, tj. rodinných domů, bytů, staveb, kde je více než 60% plochy určeno k bydlení či pozemků, jejichž součástí jsou výše uvedené nemovitosti. U těchto nemovitostí pořízených před účinností novely, u kterých byl uplatněn nárok na odpočet, bude nutné provádět jeho úpravu (krácení) po dobu zbývající z 10 leté lhůty od jeho pořízení. U plnění na vstupu, která budou souviset přímo s tímto osvobozeným nájmem, není nárok na odpočet a u režijních výdajů je nutné krátit nárok na odpočet koeficientem.

středa 9. září 2020

Novinky v daních a EET do konce roku 2020 a v roce 2021


EET

Od 1. května 2020 je pozastavena povinnost podnikatelů z 1. a 2. vlny EET (stravovací a ubytovací

služby, malo a velkoobchod) registrovat tržby prostřednictvím EET. Zároveň byla odložena povinnost

podnikatelů, kteří spadají do 3. a 4. vlny (svobodná povolání, doprava, zemědělství, služby, řemesla,

výroba), s evidováním tržeb začít. Tato milá povinnost nás (znovu) všechny čeká, pokud nedojde k nějaké

změně, od začátku roku 2021.


Změny v dani z příjmů fyzických osob – paušální daň

V poslanecké sněmovně je projednávána novela zákona o daních z příjmů. Novela by měla přinést

zavedení paušální daně. V tomto režimu by mohli od roku 2021 danit své příjmy poplatníci, kteří

• nedosáhli v předchozím roce příjmů vyšších než 800.000 Kč

• nejsou plátci DPH

• nejsou společníky v.o.s. nebo komplementáři k.s.

• neměli k 1.1. daného roku příjmy ze zaměstnání

• do 10. dne rozhodného zdaňovacího období podali správci daně oznámení o vstupu do paušálního

režimu

Paušální daň by měla zahrnovat platbu daně z příjmů fyzických osob a platby sociálního a zdravotního

pojištění. Pro rok 2021 by měla činit 5.740 Kč. Z této částky by tvořila daň 100 Kč, sociální pojištění

3.126 Kč a zdravotní pojištění 2.514 Kč.


Paušální daň má své výhody i nevýhody:


Výhody:

• Odpadá povinnost vedení daňové evidence či účetnictví, vedení skladů a provádění inventarizací

u podnikatelů, kteří mají obchodní činnost

• Není třeba podávat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění

• Snížení rizika daňové kontroly


Nevýhody

• Podnikatel nebude mít nárok na daňový bonus (zjednodušeně daňový příspěvek na děti vyplácený

při splnění určitých podmínek státem), na slevu na manželku a další slevy

• Mohou mu vznikat problémy při žádosti o hypotéku, vzhledem k absenci podaného daňového

přiznání

Pokud bude paušální daň zavedena, bude třeba, aby si každý podnikatel spočítal, zda je její využití pro něj

výhodné. Za určitých okolností při využití výdajového paušálu např. 60% a slevách na děti může být

výhodnější využívat dosavadní režim zdanění o odvodů pojistného.


Novela daňového řádu

Ve Sbírce byla v červnu letošního roku vyhlášena novela daňového řádu, o jejímž obsahu jsme vás

informovali. Novela přináší řadu významných novinek, z nichž některé jsou ve prospěch daňových

poplatníků. Nejdůležitějšími změnami jsou:

• Vracení nesporné části odpočtu DPH formou zálohy. Záloha musí přesáhnout alespoň 50.000 Kč

• Lhůta pro vracení nadměrného odpočtu zůstává 30 dní (namísto navrhovaných 45 dní)

• Možnost prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání (dosud šlo prominout pouze

penále při doměření daně správcem daně a úrok z prodlení)


• Úrok z prodlení se snižuje na úroveň stanovenou občanským zákoníkem, tj. repo sazba plus 8%

(dosud činí repo sazba plus 14%)

• Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání elektronicky o jeden měsíc a zjednodušení

prodloužení lhůty při jeho podání daňovým poradcem

• Použití obecného identifikátoru jako DIČ namísto rodného čísla u fyzických osob

a další změny.

čtvrtek 3. září 2020

Jak rozjet kavárnu, kde bude pořád narváno?

✅ Spousta podnikatelů touží rozjet vlastní kavárnu. Jak to ale udělat, aby v záplavě konkurence dokázala prosperovat?

✅ Je potřeba vařit? Na jakou klientelu se zaměřit? Podle čeho vybrat vhodné místo?
✅ Jak se liší představy od střetu s realitou? Na co si dát pozor?
✅ Když vařím luxusní jídla, můžu na menu občas fouknout smažák?

Nejen na tyto otázky nám odpověděl náš zákazník Matěj Záhorský, majitel prosperujícího bistra Café Záhorský na Praze 6.

Poslechněte si desátý díl Podcastu UOL Účetnictví!

Youtube: https://lnkd.in/de3PUhM
Spotify: https://lnkd.in/gsKRzYF
Apple Podcasts: https://lnkd.in/gzqnxm6
Google Podcasts: https://lnkd.in/d5E4RxZ