úterý 15. září 2020

Jaké jsou novinky v DPH?

Konec léta přináší celou řadu novinek v oblasti daní. V tomto článku vás ve stručnosti seznámíme s novinkami v oblasti DPH.

 

Obchod se zbožím v rámci EU

Jak jsme Vás již informovali, na schválení čekala novela zákona o DPH, která mimo jiné přináší implementaci změn evropské směrnice o DPH, týkajících se obchodu se zbožím v rámci evropské unie. Novela platí od 1. září 2020. Za nejdůležitější změny považujeme:

 

      při dodání zboží do jiného členského státu („JČS“) povinnost mít DIČ zákazníka z JČS ještě před uskutečněním prodeje a dále povinnost zahrnout obchod do souhrnného hlášení – tyto podmínky jsou nově nezbytné pro to, aby tuzemský dodavatel mohl dodání zboží do jiného členského státu osvobodit od české DPH (další podmínkou, která už platí dávno, je, že zboží musí být přepraveno z ČR do jiného členského státu, a to dodavatelem, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou a zákazník je osobou registrovou k DPH v JČS)

      změny v přiřazení přepravy u řetězových transakcí, kdy více prodejům v řadě je přiřazena jedna přeprava

      velké změny u nakládání z pohledu DPH v oblasti konsignačních skladů

 

Vývoz

Další významnou změnou je, že osvobození dodání zboží při jeho vývozu do třetí země bude možné prokázat kromě JSD i dalšími důkazními prostředky. Mezi ně bude patřit např. potvrzený dodací list, doklad o úhradě přepravy, potvrzený doklad o přepravě, a další. JSD i nadále považujeme za standardní důkaz vývozu. V případě použití jiných důkazů lze doporučit jich mít k dispozici co nejvíce.

 

Cestovní služby od roku 2021

S platností od roku 2021 dochází k významným změnám v oblasti uplatňování DPH u cestovních služeb, opět jde o soulad zákona o DPH s DPH směrnicí. Jedná se o tyto změny:

 

      DPH se bude muset počítat z jednotlivé cestovní služby, nikoli souhrnně za všechny cestovní služby poskytnuté během zdaňovacího období

      Povinnost přiznávat DPH z cestovní služby i z přijaté zálohy – dosud bylo možné přiznávat DPH až z uskutečněné služby

      Osvobození letecké přepravy do třetí země – dosud se za osvobozenou považovala celá letecká přeprava do třetí země a zpět, byť její část probíhala nad EU. Nově se bude muset zjistit poměr této přepravy nad EU a nad třetí zemí a pouze let mimo EU bude od DPH osvobozen. Stanovení poměru bude na plátci.

 

Nemožnost opce zdanění u nájmu nemovitostí určených k bydlení od roku 2021

Toto ustanovení již v zákoně o DPH obsaženo je, nicméně dovolujeme si na něj znovu upozornit, protože se může týkat řady plátců. Nájem je standardně od DPH osvobozen. Plátce se však v případě nájmu jiným plátcům pro jejich podnikání může rozhodnout, že bude nájem zdaňovat. Výhodou je, že takto zdaňovaný nájem nemá vliv (nesnižuje) na nárok na odpočet DPH.

 

Od roku 2021 nebude možné dobrovolně zdaňovat pronájem nemovitostí určených k bydlení, tj. rodinných domů, bytů, staveb, kde je více než 60% plochy určeno k bydlení či pozemků, jejichž součástí jsou výše uvedené nemovitosti. U těchto nemovitostí pořízených před účinností novely, u kterých byl uplatněn nárok na odpočet, bude nutné provádět jeho úpravu (krácení) po dobu zbývající z 10 leté lhůty od jeho pořízení. U plnění na vstupu, která budou souviset přímo s tímto osvobozeným nájmem, není nárok na odpočet a u režijních výdajů je nutné krátit nárok na odpočet koeficientem.