středa 9. září 2020

Novinky v daních a EET do konce roku 2020 a v roce 2021


EET

Od 1. května 2020 je pozastavena povinnost podnikatelů z 1. a 2. vlny EET (stravovací a ubytovací

služby, malo a velkoobchod) registrovat tržby prostřednictvím EET. Zároveň byla odložena povinnost

podnikatelů, kteří spadají do 3. a 4. vlny (svobodná povolání, doprava, zemědělství, služby, řemesla,

výroba), s evidováním tržeb začít. Tato milá povinnost nás (znovu) všechny čeká, pokud nedojde k nějaké

změně, od začátku roku 2021.


Změny v dani z příjmů fyzických osob – paušální daň

V poslanecké sněmovně je projednávána novela zákona o daních z příjmů. Novela by měla přinést

zavedení paušální daně. V tomto režimu by mohli od roku 2021 danit své příjmy poplatníci, kteří

• nedosáhli v předchozím roce příjmů vyšších než 800.000 Kč

• nejsou plátci DPH

• nejsou společníky v.o.s. nebo komplementáři k.s.

• neměli k 1.1. daného roku příjmy ze zaměstnání

• do 10. dne rozhodného zdaňovacího období podali správci daně oznámení o vstupu do paušálního

režimu

Paušální daň by měla zahrnovat platbu daně z příjmů fyzických osob a platby sociálního a zdravotního

pojištění. Pro rok 2021 by měla činit 5.740 Kč. Z této částky by tvořila daň 100 Kč, sociální pojištění

3.126 Kč a zdravotní pojištění 2.514 Kč.


Paušální daň má své výhody i nevýhody:


Výhody:

• Odpadá povinnost vedení daňové evidence či účetnictví, vedení skladů a provádění inventarizací

u podnikatelů, kteří mají obchodní činnost

• Není třeba podávat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění

• Snížení rizika daňové kontroly


Nevýhody

• Podnikatel nebude mít nárok na daňový bonus (zjednodušeně daňový příspěvek na děti vyplácený

při splnění určitých podmínek státem), na slevu na manželku a další slevy

• Mohou mu vznikat problémy při žádosti o hypotéku, vzhledem k absenci podaného daňového

přiznání

Pokud bude paušální daň zavedena, bude třeba, aby si každý podnikatel spočítal, zda je její využití pro něj

výhodné. Za určitých okolností při využití výdajového paušálu např. 60% a slevách na děti může být

výhodnější využívat dosavadní režim zdanění o odvodů pojistného.


Novela daňového řádu

Ve Sbírce byla v červnu letošního roku vyhlášena novela daňového řádu, o jejímž obsahu jsme vás

informovali. Novela přináší řadu významných novinek, z nichž některé jsou ve prospěch daňových

poplatníků. Nejdůležitějšími změnami jsou:

• Vracení nesporné části odpočtu DPH formou zálohy. Záloha musí přesáhnout alespoň 50.000 Kč

• Lhůta pro vracení nadměrného odpočtu zůstává 30 dní (namísto navrhovaných 45 dní)

• Možnost prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání (dosud šlo prominout pouze

penále při doměření daně správcem daně a úrok z prodlení)


• Úrok z prodlení se snižuje na úroveň stanovenou občanským zákoníkem, tj. repo sazba plus 8%

(dosud činí repo sazba plus 14%)

• Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání elektronicky o jeden měsíc a zjednodušení

prodloužení lhůty při jeho podání daňovým poradcem

• Použití obecného identifikátoru jako DIČ namísto rodného čísla u fyzických osob

a další změny.