středa 30. prosince 2020

Stravenkový paušál od 1.1.2021

Novela zákona o daních z příjmů přináší od roku 2021 už všeobecně známou novinku v podobě stravenkového paušálu. Paušál doplňuje, nikoli nahrazuje, stravenky a závodní stravování.

Ještě zmiňme, že všechny tyto druhy stravování jsou benefitem, který zaměstnavatel může, ale nemusí svým zaměstnancům poskytnout. Co zaměstnancům poskytnout musí, je přestávka na jídlo alespoň 30 minut nejdéle po 6 hodinách práce. Tak praví zákoník práce.

Nově bude zaměstnavatel moci zaměstnancům poskytnout peněžní příspěvek na stravování, který bude u zaměstnavatele daňovým nákladem a u zaměstnance bude osvobozen od daně z příjmů a pojistného do výše 70% stravného při pracovní cestě 5 – 12 hodin (uvedený limit je stejný, jako u stravenek). Toto stravné bude pro rok 2021 činit 91 – 108 Kč. Takže příspěvek může činit 70% x 108 Kč = 75,60 Kč. Podmínkou je, že zaměstnanec odpracuje za směnu alespoň 3 hodiny a nebylo mu poskytnuto stravné při pracovní cestě. V případě měsíce, který má 20 pracovních dnů, by tak zaměstnanec mohl dostat zhruba 1.500 Kč osvobozených od daně a pojistného.

Pokud srovnáme daňové dopady stravenek a stravenkového paušálu, vypadá situace následovně:

  • Stravenky:

    • u zaměstnance je jejich poskytnutí osvobozeno bez limitu

    • u zaměstnavatele daňový náklad do limitu  55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně 70% stravného 5-12 hodin (nad limit nedaňový náklad)


  • Stravenkový paušál:

    • u zaměstnance je poskytnutí osvobozeno do limitu  (nad limit zdanitelný příjem)

    • u zaměstnavatele daňový náklad bez limituTakže, dobrou chuť.